Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Západní Balkán: posilování evropské perspektivy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Západní Balkán: posilování evropské perspektivy

Ve svém sdělení Západní Balkán: posilování evropské perspektivy z roku 2008 Komise znovu zavázala Evropskou unii (EU) vzhledem k západnímu Balkánu. Zvláště vyjadřuje svou podporu tomu, aby většina zemí v této oblasti postupně získala statut kandidátské země.

AKT

Sdělení komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 5. března 2008 - Západní Balkán: posilování evropské perspektivy (KOM(2008) 127 - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Sdělení navrhuje rámec opatření na posílení závazku EU vůči západnímu Balkánu, kam patří Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Kosovo (podle statutu dle rezoluce 1244 Rady bezpečnosti OSN).

Cílem je přivést tyto země blíže k EU a zajistit, aby jejich evropská perspektiva byla hmatatelnější.

POSÍLENÍ REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

S cílem přivést tyto země blíže k EU sdělení navrhuje řadu opatření, která mají posílit:

 • regionální spolupráci;
 • dobré sousedské vztahy mezi zeměmi na západním Balkáně;
 • spolupráci s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY);
 • dosahování priorit stanovených v přístupových partnerstvích;
 • uzavírání a provádění dohod o stabilizaci a přidružení s každou ze zemí.

ÚSILÍ O USMIŘOVÁNÍ A SPOLUPRÁCI MEZI LIDMI

Strategie navržená ve sdělení má také za cíl podporovat mezilidské kontaktys EU v regionu a usilovat o usmiřování mezi lidmi. Dalším cílem je zajistit, aby se příslušné země více seznámilys EU , a to podporou lepších poznatků o EU.

Spolupráce mezi zeměmi v regionu a EU pokrývá celou řadu oblastí, jako je věda, výzkum, kultura, vzdělávání, mladí lidé a média. Byla zavedena opatření, která mají balkánským zemím umožnit účast na některých programech a agenturách Společenství včetně studentských výměnných programů, jako je Erasmus.

Kromě toho bezvízový režim, který je součástí příprav na členství a účast v schengenském prostoru, má za cíl usnadňovat mobilitu. Společně s readmisními dohodami jsou dohody o usnadnění vízového režimu prvním krokem k celkové liberalizaci víz.

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A POMOC EU

Pokud jde o hospodářský a sociální rozvoj, region stojí před celou řadou problémů. Tyto problémy se týkají konkurenceschopnosti, snižování nezaměstnanosti, účasti na trhu práce, infrastruktury a také lidského rozvoje a sociální soudržnosti se zřetelem k udržitelnému rozvoji. Spolupráce se zaměřuje na tři oblasti: mikropodniky a malé a střední podniky (MSP), infrastruktura a energetická účinnost.

Region má rovněž užitek z přímé finanční podpory od EU prostřednictvím nástroje předvstupní pomoci (NPP). Tento program pomáhá příjemcům přijímat a provádět reformy, které jsou nutné k přizpůsobení se hodnotám EU a postupnému začleňování právních předpisů EU s ohledem na členství. Evropská investiční banka (EIB) také poskytuje půjčky v různých oblastech (doprava, energetika, MSP, životní prostředí, komunální infrastruktura, vzdělávání a zdravotnictví).

NPP také podporuje přeshraniční spolupráci.

DOBRÁ SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH A OBČANSKÁ SPOLEČNOST

EU podporuje rozvoj občanské společnosti na místní úrovni s cílem posilovat svou úlohu a umožňovat jí plně se zapojit do procesu reforem.

Dobrá správa věcí veřejných je klíčový aspekt snahy o přiblížení zemí Západního Balkánu k EU.

Mimořádný význam má pokrok v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti a týká se zejména těchto činností:

 • boj proti organizovanému zločinu, korupci a terorismu a reforma soudnictví a policie;
 • správa hranic;
 • regionální a přeshraniční spolupráce (Frontex);
 • opatření v oblasti azylové, imigrační a vízové politiky;
 • spolupráce s Europolem.

Kontext

Po rozpadu Jugoslávie EU zavedla Pakt o stabilitě pro jihovýchodní Evropu s cílem podpořit hospodářské a politické reformy, a to zejména na západním Balkáně. Na zasedání Evropské rady ve Feira v roce 2000 a Soluni v červnu 2003 byly všechny země na západním Balkáně považovány za potenciální budoucí členy EU. Od té doby se pokrok ve snaze o integraci do EU v jednotlivých zemích liší.

Další informace: Kroky k připojení.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (ES) č. 1085/2006 ze dne 17. července 2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) (Úř. věst. L 210 ze dne 31.7.2006).

27.11.2014

Top