Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dialog mezi občanskými společnostmi Evropské unie a kandidátských zemí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Dialog mezi občanskými společnostmi Evropské unie a kandidátských zemí

Toto sdělení vymezuje strategický rámec pro rozvoj dialogu mezi občanskými společnostmi Evropské unie (EU) a kandidátských zemí. Jde o to lépe informovat veřejné mínění v členských státech o dopadech přistoupení a veřejné mínění v kandidátských zemích o historii, fungování a hodnotách Unie. Tento dialog bude postupovat a vyvíjet se souběžně s jednáními o přistoupení a možná bude vyžadovat změny zaměření.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 29. června 2005 o dialogu mezi občanskými společnostmi Evropské unie a kandidátských zemí (KOM(2005) 290 v konečném znění nezveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Komise hodlá zmírnit nedostatek informací a nedostatečnou připravenost občanů, která se projevila při posledním rozšíření. Pomocí dialogu s občanskou společností v Chorvatsku a Turecku plánuje posílení kontaktů a výměny zkušeností, prohloubení vzájemného poznání a porozumění.

Komise bere v úvahu nejširší možnou definici občanské společnosti *. Obce a jiná místní společenství budou rovněž vyzvány, aby se účastnily dialogu.

Přístup k dialogu se liší podle zemí: Chorvatsko nebo Turecko. Komise klade větší důraz na vztahy s posledně jmenovanou zemí. Navrhuje posílit už probíhající aktivity a doplnit je aktivitami dalšími.

Posílení už probíhajících aktivit

Chorvatsko

S chorvatskou občanskou společností Unie pracuje v rámci procesu stabilizace a přidružení (dohoda s Chorvatskem o stabilizaci a přidružení vstoupila v platnost 1. února 2005). Tento dialog je posílen účastí Chorvatska na různých programech Společenství, například na 6. rámcovém programu RTD nebo na programu Tempus.

Turecko

Dvoustranné aktivity s Tureckem, splňující definici dialogu mezi občanskými společnostmi, už byly rozvinuty národními instancemi nebo instancemi Společenství.

EU už financuje několik aktivit určených:

 • k rozvoji občanské společnosti prostřednictvím programu, který posiluje vzestup nevládních organizací v zemi, prostřednictvím Evropské iniciativy pro lidská práva (EIDHR) a také programu předvstupní finanční pomoci;
 • k dalšímu vytváření úzkých vazeb mezi sociálními partnery a organizacemi občanské společnosti v oblasti sociálního dialogu, zaměstnanosti a sociálních věcí, zvláště v oblasti pracovního práva, rovnosti pohlaví a boje proti diskriminaci;
 • k povzbuzení účasti Turecka na programech Společenství v oblasti výchovy a vzdělávání, a to Socrates, Mládež a Leonardo da Vinci. Uvažuje se také o dodatečném financování z předvstupních fondů, aby byla doplněna navrhovaná stipendia. V univerzitním prostředí podporuje stipendijní program Jeana Monneta turecké studenty, kteří si prohlubují znalosti evropské integrace. Komise chce zvětšit objem jeho rozpočtu a prozkoumat další iniciativy, jako třeba rozšíření programu na studenty z Unie, kteří chtějí studovat v Turecku;
 • ke zvýhodnění aktivity nadace Marie Curie, které představují celek strukturovaných programů na podporu mobility určených badatelům. Tyto aktivity zahrnují rozvoj a předávání dovedností v oblasti výzkumu, podporu a rozšíření kariérních vyhlídek výzkumníků a podporu vynikajících výsledků v evropském výzkumu.

Nové aktivity

Dialog mezi občanskými společnostmi se má rozvíjet dlouhodobě, podle potřeb projevených těmito společnostmi. Komise od aktérů občanské společnosti očekává, že budou hrát aktivní roli v uskutečňování dialogu.

Chorvatsko

Dialog s chorvatskou občanskou společností se bude vyvíjet v závislosti na prohlubování vztahů této země s EU, posilování regionální spolupráce a rozvoji regionálního procesu usmíření. Komise by si přála, aby se dialog soustředil na praktické důsledky přístupového procesu, a navrhuje povzbudit vztahy mezi sociálními partnery, médii, nevládními organizacemi a náboženskými uskupeními v Unii a v Chorvatsku.

Turecko

Komise zamýšlí sérii aktivit určených k posílení vztahů Turecka a EU v oblasti:

 • dlouhodobého partnerství mezi organizacemi. Vytvoření programu finanční pomoci, který by umožnil organizacím turecké občanské společnosti spolufinancovat dvoustranné výměnné projekty s organizacemi usazenými v Unii. Týká se zejména profesních organizací a sociálních partnerů. Upřednostněny budou projekty usnadňující trvalé vztahy mezi organizacemi;
 • rovnosti mezi muži a ženami. Unie si přeje posílit postavení žen v turecké společnosti a věnovat se problémům, jako je domácí násilí. Komise se bude snažit začlenit rovnost pohlaví a aspekt rovnosti šancí do všech svých aktivit;
 • obchodních vztahů. Vytvoření rady podniků EU a Turecka sdružující hlavní evropské firmy přítomné v Turecku a jejich turecké protějšky, aby byly vytvořeny vazby mezi evropskými organizacemi a místními sdruženími firem, a tím se přispělo k rozmachu obchodu a investic;
 • spolupráce mezi místními společenstvími. Komise si přeje podpořit partnerství mezi městy v Turecku a v Unii a začlenit místní komunity z izolovaných a znevýhodněných regionů do aktivit uskutečňovaných v rámci dialogu. Turecko by se mohlo podílet na programu „Občané pro Evropu“ navrženého na období 2007–2013, který chce podporovat aktivní evropské občanství;
 • výměn mladých lidí, vysokoškolských učitelů a odborných pracovníků. Komise vyhodnotí účinnost mechanismů použitých v této oblasti a prostuduje nové projekty. Hodlá napomáhat užší institucionální spolupráci mezi evropskými a tureckými univerzitami, která by umožnila vytvoření nezávislých univerzitních institucí otevřených studentům obou stran a společný výzkum a publikace;
 • kultury a sdělovacích prostředků. Komise využije všech prostředků, aby napomohla otevřené veřejné debatě. S touto vyhlídkou zamýšlí vytvořit internetové platformy a internetové stránky. Ve spolupráci s kulturními institucemi členských států podpoří projekty výuky jazyků a projekty na podporu tlumočení a překladů z a do turečtiny. Bude se podílet na financování informační televizních pořadů o turecké a evropské společnosti. Podpoří partnerské projekty pro společné pořady mezi televizními společnostmi působícími v Unii a v Turecku. Komise zamýšlí organizovat program seminářů pro novináře z Unie a z Turecka, přičemž bude klást důraz na přímé vazby mezi profesními organizacemi novinářů.

Komise také dodává, že dialog mezi občanskými společnostmi se bude týkat otázek spojených s náboženstvím a zúčastní se ho církve a jiné náboženské organizace a sdružení.

Způsoby provedení

Komise se bude pravidelně radit s tureckými a evropskými osobnostmi vybranými pro jejich hluboké znalosti vztahů mezi Unií a Tureckem.

Financování zmíněných aktivit bude v zásadě zajištěno rozpočtem předvstupní pomoci určeným pro dotyčné země, popřípadě doplněným příspěvky kterékoli veřejné nebo soukromé organizace a Komise. Kandidátské země poskytnou na financování rozpočtových programů rozpočtu příspěvek, který bude zčásti pokryt z předvstupních fondů.

Při uskutečňování projektů bude Komise využívat stávajících struktur a zdrojů, pokud tomu nebude muset být nezbytně jinak. Podotýká, že by bylo vhodné, aby členské země usnadnily proceduru udělování víz tureckým účastníkům dialogu.

Kontrola a zprávy

Komise zajistí pravidelnou kontrolu podniknutých opatření a jejich výsledků. Informace budou k dispozici na internetovém portálu „Europa“. Kvůli zacílení strategie bude zorganizován zvláštní monitoring toho, jak se navzájem vnímají Unie a Turecko.

Klíčové pojmy aktu

 • Občanská společnost: všechny ve společnosti existující struktury mimo státní správu a veřejný sektor, založené na dobrovolné nebo povinné účasti (odbory a zaměstnavatelské svazy, organizace zastupující hospodářské a sociální subjekty v širokém smyslu, nevládní organizace, sdružení pracující v terénu, která umožňují občanům podílet se na místním životě, náboženská společenství a sdělovací prostředky).

Poslední aktualizace: 23.01.2007

Top