Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vztahy se severní částí Kypru

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Vztahy se severní částí Kypru

Cílem tohoto sdělení je navrhnout opatření pro hospodářský rozvoj severní části Kypru a jeho přiblížení k Unii.

AKT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Ways of promoting economic development in the northern part of Cyprus and bringing it closer to the Union [COM(2003) 325 final - Not published in the Official Journal] (Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 3. června 2003 nazvané „Způsoby podpory hospodářského rozvoje severní části Kypru a jejího přiblížení k Unii“ (COM(2003) 325 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku))

PŘEHLED

Vzhledem k tomu, že zatím neexistuje globální řešení faktického rozdělení Kypru, toto sdělení navrhuje opatření pro hospodářský rozvoj severní části ostrova a její přiblížení k Unii. Navrhují se dva typy opatření: finanční pomoc a obchodní výměna.

Finanční pomoc

V roce 2003 přidělila Unie na podporu hospodářského rozvoje 9 milionů EUR finanční pomoci na tyto projekty:

  • projekty infrastruktury ve velkých městech severní části ostrova;
  • granty malým a středním podnikům;
  • přípravné studie pro začlenění severní části do Unie, až bude nalezeno politické řešení rozdělení ostrova.

Pro přiblížení severní části Kypru k Unii Komise v roce 2003 posílí své informační aktivity. Tři miliony EUR budou přiděleny na tyto činnosti:

  • pořádání seminářů o acquis communautaire pro obyvatele severní části ostrova;
  • pořádání návštěv orgánů Unie pro kyperské Turky;
  • konzultace kyperských orgánů k získání informací, jak podpořit účast občanů severní části ostrova na programech Společenství;
  • spolupráce s členskými státy;
  • podpora občanské společnosti a sociálních partnerství v severní části;
  • pokračující překlad acquis do turečtiny.

Obchodní výměna

Toto sdělení navrhuje zavést systém umožňující vývoz produktů ze severní části ostrova za zvýhodněné sazby v rámci dohody o přidružení podepsané mezi Kyprem a Unií. Od roku 1994 brání nepřijímání osvědčení vydávaných Severokyperskou tureckou republikou vývozu z této části ostrova v tom, aby využíval preferenčního celního zacházení, které bylo přiznáno zbytku Kypru v dohodě o přistoupení. S novým systémem bude severokyperská turecká obchodní komora pověřena vydáváním průvodních osvědčení pro zboží vyrobené nebo pocházející ze severní části ostrova.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – „Výroční zpráva 2006–2007 o provádění pomoci Společenství ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 389/2006 ze dne 27. února 2006, kterým se vytváří nástroj finanční podpory na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru“ (KOM(2007) 0536 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Tato zpráva byla uveřejněna po prvním roce provádění programu hospodářské pomoci určené komunitě kyperských Turků. Přináší pozitivní hodnocení, zejména díky posílení správní kapacity. Délka trvání programu však byla snížena z pěti let (2005–2009) na tři roky (2007–2009). Celkové snížení plánování také znamená krácení lhůt pro zadávání zakázek.

Nařízení Rady (ES) č. 389/2006 ze dne 27. února 2006, kterým se vytváří nástroj finanční podpory na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru a mění nařízení (ES) č. 2667/2000 o Evropské agentuře pro obnovu (Úřední věstník L 65 ze dne 7.3.2006)

VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A ZBOŽÍ

Sdělení Komise ze dne 27. srpna 2008 – „Výroční zpráva o provádění nařízení Rady (ES) č. 866/2004 ze dne 29. dubna 2004 a o stavu vyplývajícím z jeho uplatňování“ (KOM(2008) 529 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku) Komise je toho názoru, že nařízení (ES) č. 389/2006 poskytuje vhodný právní rámec. Počet osob, které překročily demarkační linii, se v období od 1. května 2007 do 30. dubna 2008 zdvojnásobil, což je nejvyšší hodnota od zavedení demarkační linie. Souběžně s tím došlo k nárůstu nelegální migrace přes demarkační linii. Pohyb zboží se ve vykazovaném období zvýšil o třetinu. A to navzdory přetrvávajícím překážkám v obchodování, zejména pro zboží pocházející ze severní části ostrova, nad níž vláda nevykonává skutečnou kontrolu. Toto nařízení bylo změněno dne 16. června 2008, aby se usnadnilo obchodování mezi oběma zónami. Komise bude dále monitorovat provádění tohoto nařízení.

Rozhodnutí Komise 2007/330/ES ze dne 4. května 2007, kterým se zrušují zákazy týkající se pohybu některých produktů živočišného původu na ostrově Kypr podle nařízení Rady (ES) č. 866/2004 a kterým se stanoví podmínky pro pohyb těchto produktů (oznámeno pod číslem K(2007) 1911) (Text s významem pro EHP) (Úřední věstník L 123 ze dne 12.5.2007)

Nařízení Rady (ES) č. 866/2004 ze dne 29. dubna 2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení (Úřední věstník L 161 ze dne 30.4.2004) Území, nad nimiž vláda Kyperské republiky vykonává skutečnou kontrolu, a území, nad nimiž skutečnou kontrolu nevykonává, jsou oddělena demarkační linií. Tato linie netvoří vnější hranici EU.

Toto nařízení stanoví podmínky, za kterých se provádí kontroly osob, zboží a služeb, které překračují demarkační linii.

Poslední aktualizace: 07.09.2009

Top