Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategický rámec pro zabezpečování potravin v rozvojových zemích

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Strategický rámec pro zabezpečování potravin v rozvojových zemích

Komise představuje novou strategii pro vymezení činností Evropské unie na podporu zabezpečování potravin v rozvojových zemích. Strategie totiž musí umožnit zlepšit podmínky života obyvatel a chránit nejzranitelnější skupiny před hladem. Je předkládána deset let po přijetí rozvojových cílů tisíciletí.

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 31. března 2010 s názvem „Rámec politiky EU pro pomoc rozvojovým zemím při řešení problémů při zabezpečování potravin“ (KOM(2010) 127 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Evropská unie (EU) a její členské státy se zavázaly posílit své aktivity ve prospěch rozvojových cílů tisíciletí (MDGs), zejména pro vymýcení extrémní chudoby a hladu v rozvojových zemích.

Proto Komise představuje nový politický rámec pro boj proti hladu a podvýživě ve světě. Rozvojové strategie musí zohlednit nové problémy, zvláště ty, které se týkají růstu obyvatelstva a nepříznivých dopadů změny klimatu na zemědělství.

EU musí přednostně jednat na podporu nestabilních zemí, tedy těch, jež mají při plnění rozvojových cílů tisíciletí největší skluz (zejména africké země a země v jižní Asii).

Přístup koordinace více odvětví

Strategie k zabezpečení potravin spočívají na čtyřech základních principech:

  • dostupnost potravinářských produktů, která vyžaduje udržitelný zemědělsko-potravinářský řetězec, intenzifikaci zemědělské výroby, rozvoj mezinárodního obchodu a regionální integrace. Podpora drobných hospodářství je nezbytná tam, kde jsou venkovské oblasti nejvíce postižené nedostatkem (jedná se o pomoc při řízení ztrát, skladovacích kapacit, užívání půdy atd.);
  • přístup k potravinám podporou zaměstnanosti, zvýšení příjmů a mechanismů sociálního zabezpečení, zejména v období krize;
  • výživová přiměřenost potravy, zejména pro těhotné a kojící ženy a děti do věku pěti let. Tato oblast vyžaduje zvláště akce na podporu vzdělávání a odborné přípravy a větší rozmanitosti zemědělské výroby;
  • předcházení krizím a jejich řešení prostřednictvím úzké spolupráce aktérů na poli humanitární a rozvojové pomoci při provádění strategií spojujících pomoc, obnovu a rozvoj (LRRD) a snižování rizik katastrof. Strategie musí také přispívat k regionální integraci a boji proti kolísání cen (prostřednictvím navýšení produkce a uchovávání přiměřených objemů zásob potravin).

Zvýšit účinnost akcí

Komise představuje tři způsoby, jak zlepšit své akce rozvojové spolupráce:

  • podporovat národní a regionální iniciativy rozvojových zemí v zemědělství a oblastech s ním souvisejících (hospodaření s půdou a vodními zdroji, biopaliva atd.). Do rozvoje a přezkumu těchto politik přitom musí být zapojeny zemědělské organizace, občanská společnost, soukromý sektor a všechny zúčastněné strany;
  • harmonizovat zásahy EU a členských států stanovením hlavního koordinátora, přijetím společných nástrojů a přizpůsobením různých dotčených politik (jako je zemědělství, rybolov, životní prostředí a výzkum). Tento přístup se musí opírat o Evropský konsensus o rozvoji, Pařížské prohlášení o účinnosti pomoci, akční program z Akkry a Kodex pravidel EU, pokud jde o dělbu práce v oblasti rozvojové politiky;
  • zlepšit soudržnost mezinárodního systému řízení, zejména podpořením úlohy Výboru pro zajišťování potravin ve světě (CFS) (EN) (ES) (FR) jako ústředního koordinačního orgánu na světové úrovni, a podporou větší spolupráce mezi agenturami Organizace spojených národů (FAO, WFP a IFAD).

Kontext

Toto sdělení je doplněno sdělením o humanitární potravinové pomoci.

Poslední aktualizace: 28.05.2010

Top