Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zámořské země a území (ZZÚ): k novému partnerství

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Zámořské země a území (ZZÚ): k novému partnerství

Evropská unie hodlá reformovat zásady, na nichž je založena její spolupráce se zámořskými zeměmi a územími (ZZÚ). Tento nový přístup má podpořit udržitelný rozvoj ZZÚ s ohledem na jejich zvláštnosti.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 6. listopadu 2009 s názvem „Složky nového partnerství mezi EU a zámořskými zeměmi a územími“ (KOM(2009) 623 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Vztahy Evropské unie (EU) a zámořských zemí a území (ZZÚ) se musí rozvinout ve vzájemné partnerství založené na společných zájmech. Tyto vztahy jsou v současné době stanoveny v rozhodnutí 2001/822/ES o přidružení zámořských zemí a území.

Toto sdělení představuje nový přístup, jehož cílem je podpořit udržitelný rozvoj ZZÚ přizpůsobením zásad a priorit spolupráce zvláštnostem těchto zemí a území. Třebaže je úroveň rozvoje ZZÚ obecně vyšší než úroveň států Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT), některé ZZÚ musí mít i nadále přístup k evropské podpoře v oblasti boje proti chudobě.

Podporovat udržitelný rozvoj

Budoucí partnerství, které se zakládá na článku 198 Smlouvy o fungování EU, musí vyzdvihovat tři osy spolupráce:

  • konkurenceschopnost ZZÚ v klíčových oblastech, jako je vzdělávání a odborná příprava, inovace, odvětví malých a středních podniků, řádná správa v politické a hospodářské oblasti;
  • snížení jejich zranitelnosti vůči hospodářským krizím, environmentálním problémům, energetické závislosti a přírodním katastrofám;
  • regionální integrace prostřednictvím posílení obchodování mezi regiony, vedení projektů spolupráce (zejména na ochranu životního prostředí v přeshraničním měřítku) a posílení kulturní výměny.

Konkrétní naplňování spolupráce se musí lišit v závislosti na situaci každého partnera.

Musí se zlepšit evropská technická a finanční pomoc, zejména díky koordinaci finančních nástrojů s nástroji, které jsou určené pro nejvzdálenější regiony, země AKT nebo země sousedící se ZZÚ.

Některé programy Společenství (jako je sedmý rámcový program pro výzkum) jsou otevřeny účasti ZZÚ. Musí se tedy přizpůsobit novým prioritám.

Priority spolupráce

Komise stanovila řadu oblastí spolupráce, které mají umožnit rozvoj potenciálu ZZÚ. Cílem je:

  • zřídit střediska excelence a expertizy pro řízení obtíží a výhod každého území;
  • sladit právní předpisy ZZÚ s předpisy a normami Společenství, zejména s cílem podpořit výměnu zboží a služeb (například sblížením celních postupů, modernizací hygienických a rostlinolékařských norem) a dodržovat zásady daňové transparentnosti;
  • rozvíjet spolupráci v oblasti životního prostředí a podpořit přechod ZZÚ k ekologičtějšímu hospodářství, pomoci ZZÚ přizpůsobit se změně klimatu, chránit biodiverzitu, podporovat obnovitelné zdroje energie a snížení rizik přírodních katastrof;
  • zlepšit dostupnost ZZÚ prostřednictvím rozvoje informačních a komunikačních technologií a dopravní infrastruktury;
  • posílit hospodářskou a obchodní spolupráci v kontextu liberalizace mezinárodního obchodu, což zahrnuje vzájemné obchodní vztahy a modernizaci pravidel původu pro ZZÚ.

Kontext

Toto sdělení je reakcí na zelenou knihu o budoucích vztazích mezi EU a zámořskými zeměmi a územími. Závěry zelené knihy podpořily změny v postoji přidružení ZZÚ k EU.

Poslední aktualizace: 08.02.2010

Top