Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obchodní politika EU vůči rozvojovým zemím včetně pomoci v oblasti obchodu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obchodní politika EU vůči rozvojovým zemím včetně „pomoci v oblasti obchodu“

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Sdělení (COM(2012) 22 final – Obchod, růst a rozvoj – Uzpůsobení obchodní a investiční politiky potřebám zemí, které to nejvíce potřebují

Strategie EU pro „pomoc v oblasti obchodu“: zlepšení podpory EU se zaměřením na potřeby související s obchodem v rozvojových zemích

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ A TÉTO STRATEGIE?

 • Sdělení navrhuje opatření na pomoc nejméně rozvinutým zemím a dalším zemím, které to nejvíc potřebují, s cílem pomoci jim získat výhody plynoucí z obchodu pro růst podporující začlenění a udržitelný rozvoj.
 • Strategie „pomoc v oblasti obchodu* (AfT) má za cíl zlepšit integraci rozvojových zemí a nejméně rozvinutých zemí do světového obchodního systému.
 • Tato strategie byla navržena v souladu s rozvojovými cíli tisíciletí Organizace spojených národů (OSN), které mezi tím nahradily cíle udržitelného rozvoje do roku 2030.

KLÍČOVÉ BODY

Sdělení poukazuje na úlohu následujících obchodních a rozvojových nástrojů ve prospěch rozvojových zemí a nejméně rozvinutých zemí:

 • všeobecný systém preferencí (GSP), který rozvojovým zemím umožňuje platit nižší nebo žádná cla na jejich vývoz do EU. V roce 2014 začal platit revidovaný GSP, který se více zaměřuje na nejméně rozvinuté země,
 • posílení dvoustranných a regionálních vztahů s rozvojovými zeměmi, jako jsou například dohody o volném obchodu se zeměmi v Asii, Latinské Americe, evropském východním sousedství a jižním Středomoří,
 • podpora přímých zahraničních investic v rozvojových zemích a nejméně rozvinutých zemích,
 • pomoc malým hospodářským subjektům v rozvojových zemích a nejméně rozvinutých zemích při získání lepšího přístupu na trh Evropské unie (EU) prostřednictvím například služby Export Helpdesk,
 • zdůrazňování významu řádné správy věcí veřejných v rozvojových zemích; má za cíl
  • stimulovat obchod a investice,
  • zajistit, aby z hospodářského růstu vyplývajícího z obchodu těžili i nejchudší lidé, a
  • zajistit udržitelnost jejich rozvoje.

Tato strategie stanoví řadu priorit:

 • zvýšení celkové pomoci v oblasti obchodu, kterou EU poskytuje v rámci svých závazků rozvojové pomoci,
 • zvýšení dopadu zdrojů, které EU a země EU poskytují rozvojovým zemím a nejméně rozvinutým zemím zlepšením jejich spolupráce a koordinace,
 • podporou regionální integrace mezi africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi (AKT) a zaměřením opatření na snižování chudoby,
 • posílení monitorování pokroku. Z tohoto důvodu Evropská komise vydává roční monitorovací zprávu o EU AfT.

Financování:

Další body:

Využívání obchodu jako nástroje pro růst podporující začlenění a udržitelný rozvoj je také zvýrazněno ve sdělení z roku 2011 s názvem „Zvýšení dopadu rozvojové politiky EU: Agenda pro změnu“; a dále je to zdůrazněno ve sdělení s roku 2012 s názvem „Obchod, růst a rozvoj – Uzpůsobení obchodní a investiční politiky potřebám zemí, které to nejvíce potřebují“.

KONTEXT

 • Pokud jde o mezinárodní obchod, mnoho rozvojových zemí čelí řadě problémů, jako je špatná infrastruktura, špatná diverzifikace obchodu, neúčinné celní režimy nebo nadměrná byrokracie. Vzhledem k tomu, že se rozvojové země nyní podílejí na více než 50 % celosvětového obchodu, překonání těchto překážek může přinést velké výhody: od lepšího podnikatelského prostředí po globální zmírnění chudoby.
 • Tato strategie spadá do rámce rozvojového programu z Dohá, který přijala Světová obchodní organizace.
 • Více informací najdete zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Pomoc v oblasti obchodu (AfT): pomoc, která pomáhá partnerským zemím využívat příležitosti vzniklé díky jednostranným, dvoustranným nebo mnohostranným obchodním dohodám.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Strategie EU pro pomoc v oblasti obchodu: zlepšení podpory EU se zaměřením na potřeby související s obchodem v rozvojových zemích – Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, 29. října 2007

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Obchod, růst a rozvoj – Uzpůsobení obchodní a investiční politiky potřebám zemí, které to nejvíce potřebují (COM(2012) 22 final, 27.1.2012)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Zvýšení dopadu rozvojové politiky EU: Agenda pro změnu (KOM(2011) 637 v konečném znění, 13.10.2011)

Pracovní dokument útvarů Komise – Pomoc v oblasti obchodu – Zpráva za rok 2015: Přezkum pokroku EU a jejích členských států (SWD(2015) 128 final, 22.6.2015)

Poslední aktualizace 14.03.2017

Top