Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spravedlivý obchod – koncepce záruk udržitelnosti v souvislosti s obchodem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spravedlivý obchod – koncepce záruk udržitelnosti v souvislosti s obchodem

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení Komise (KOM(2009) 215 v konečném znění) — Role spravedlivého obchodu a nevládních koncepcí záruk udržitelnosti v souvislosti s obchodem

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

 • Informuje o vývoji od sdělení o spravedlivém obchodu*, které Evropská komise zveřejnila v roce 1999.
 • Navrhuje opatření, která by veřejné orgány, podporovatelé spravedlivého obchodu a ostatní subjekty mohli přijmout na podporu dané koncepce.

KLÍČOVÉ BODY

Od roku 1999 byla zavedena jednotná, nezávisle ověřovaná certifikovaná značka „spravedlivý obchod“. Ta nahradila vnitrostátní značky a zvyšuje povědomí spotřebitelů v této oblasti.

 • Kritéria spravedlivého obchodu jsou:
  • spravedlivá cena pro producenta,
  • část plateb je možné uskutečnit předem, pokud to producent požaduje,
  • dlouhodobé, stabilní vztahy,
  • transparentnost celého dodavatelského řetězce a dohledatelnost původu v jeho rámci,
  • podmínky produkce dodržující úmluvy Mezinárodní organizace práce,
  • respekt k životnímu prostředí, ochrana lidských práv – zejména práv žen a dětí – a respekt k tradičním metodám produkce,
  • podpora producentů v rozvoji vlastního potenciálu, výnosů ze zemědělství a přístupu na vývozní trhy,
  • opatření ke zvyšování povědomí o spravedlivém obchodu a jeho cílech,
  • hodnocení dopadu koncepce.

Komise navrhuje, aby:

 • soukromé koncepce na podporu spravedlivého a udržitelného obchodu
  • zůstaly bez vládních zásahů,
  • zkoumaly možné součinnosti mezi sebou a prohlubovaly vzájemné pochopení,
  • objektivně hodnotily dopad svých iniciativ,
 • zadavatelé veřejných zakázek zohledňovali označení spravedlivého obchodu při požadování udržitelného zboží a služeb,
 • EU stanovila způsoby využití rozpočtu EU na podporu spravedlivého obchodu.

V roce 2010 Komise zveřejnila sdělení zdůrazňující trojí přínos liberalizovanějšího obchodu pro hospodářský růst, větší výběr pro spotřebitele a tvorbu pracovních míst.

V roce 2012 Komise přišla s novým sdělením na posílení synergií mezi obchodními a rozvojovými politikami. Sdělení vysvětlovalo, že spojení obou oblastí by podpořilo tvorbu pracovních míst a růst v EU a vytvořilo lepší podmínky pro obchodování a investice v rozvojových zemích.

* KLÍČOVÉ POJMY

Spravedlivý obchod: obchodní vztah založený na dialogu, transparentnosti a respektu, který usiluje o větší rovnost v mezinárodním obchodu. Přispívá k udržitelnému rozvoji tím, že nabízí lepší obchodní podmínky marginalizovaným producentům a pracovníkům – zejména v rozvojových zemích – a zaručuje jejich práva. Organizace spravedlivého obchodu se s podporou spotřebitelů aktivně zasazují o pomoc producentům, zvyšování informovanosti a pořádání kampaní za změnu v pravidlech a praxi běžného mezinárodního obchodu.

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Příspěvek k udržitelnému rozvoji: Role spravedlivého obchodu a nevládních koncepcí záruk udržitelnosti v souvislosti s obchodem (KOM(2009) 215 v konečném znění, 5.5.2009)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Radě o spravedlivém obchodu (KOM(99) 619 v konečném znění, 29.11.1999)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Obchod, růst a celosvětové záležitosti: Obchodní politika jako klíčový prvek strategie EU 2020 (KOM(2010) 612 v konečném znění, 9.11.2010)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru: Obchod, růst a rozvoj – Uzpůsobení obchodní a investiční politiky potřebám zemí, které to nejvíce potřebují (KOM(2012) 22 v konečném znění, 27.1.2012)

Poslední aktualizace 07.12.2016

Top