Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odstranění kontrol na hranicích v silniční a vnitrozemské vodní dopravě

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html EN html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Odstranění kontrol na hranicích v silniční a vnitrozemské vodní dopravě

Kontroly prováděné zeměmi EU v souvislosti s technickými charakteristikami, oprávněními a jinými doklady jsou důležité pro zajištění bezpečnosti silniční a vnitrozemské vodní dopravy. Tyto kontroly však mohou být provedeny uvnitř území příslušných zemí EU, a překročení hranic by proto nemělo být záminkou pro provádění těchto kontrol. Odstranění těchto kontrol na hranicích v rámci Evropské unie (EU) je důležité pro dosažení volného pohybu služeb v dopravě v rámci společné dopravní politiky.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1100/2008 ze dne 22. října 2008 o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční a vnitrozemské vodní dopravě (text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Toto nařízení odstraňuje kontroly * na hranicích *, pokud jde o silniční vozidla a vnitrozemská vodní plavidla cestující mezi zeměmi Evropské unie (EU). Kontroly, inspekce a ověření nebo formality již nesmí být prováděny jako hraniční kontroly v rámci EU, ale jednoduše v rámci běžných kontrol prováděných na celém území země EU nediskriminačním způsobem.

O těchto kontrolách se pojednává v příloze I tohoto nařízení. Komise může navrhnout změny této přílohy s ohledem na technický rozvoj v oblasti. Příloha se zmiňuje o právních předpisech EU i vnitrostátních právních předpisech, které stanoví kontroly a inspekce:

  • kontroly maximální přípustné hmotnosti a rozměrů silničních vozidel;
  • kontroly dokladů svědčících o technické způsobilosti motorových vozidel a jejich přípojných vozidel;
  • inspekce pro ověření toho, zda jsou splněny technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby;
  • inspekce seznamů cestujících v autokarech a autobusech;
  • kontroly řidičských průkazů;
  • kontroly dopravních prostředků pro přepravu nebezpečných věcí;
  • kontroly dopravních prostředků pro přepravu zkazitelných potravin.

Klíčové pojmy aktu

  • Hranice: hranice uvnitř EU nebo vnější hranice, pokud přeprava mezi zeměmi EU zahrnuje průjezd zemí mimo EU.
  • Kontrola: každá kontrola, inspekce, ověření nebo formalita provedená na hranicích zemí EU vnitrostátními orgány, která znamená zastavení nebo omezení volného pohybu vozidel nebo plavidel.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1100/2008

4. 12. 2008

Úř. věst. L 304 ze dne 14. 11. 2008

Top