Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Celní dohoda s Japonskem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Celní dohoda s Japonskem

Evropská unie (EU) má s Japonskem důležité obchodní vztahy. Spolupráce mezi celními úřady je zásadní nástroj k usnadnění liberalizace obchodu, ale také k zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce, prosazování práv na ochranu duševního vlastnictví a účinnosti boje proti podvodům.

AKT

Rozhodnutí Rady 2008/202/ES ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách (Úř. věst. L 62 ze dne 6.3.2008)

PŘEHLED

Celní spolupráce

Tato dohoda zavádí rozšířenou spolupráci ve všech oblastech celního práva.

Tato spolupráce se bude uskutečňovat prostřednictvím zavedení komunikačních kanálů a účinnou koordinací mezi celními orgány *.

Smluvní strany se zavazují, že budou usilovat o usnadnění obchodování v celní oblasti a zároveň zvyšovat úroveň jeho bezpečnosti. Smlouva prosazuje zvláště zlepšení celních technik a postupů. Cílem je posílit spolupráci na bilaterální úrovni a v rámci mezinárodních organizací.

Vzájemná správní pomoc

Tato dohoda předpokládá dva druhy pomoci mezi orgány v případě celních operací porušujících celní předpisy:

  • pomoc na požádání, týkající se pravidelnosti a celního režimu dovozu a vývozu zboží, podezřelých osob, míst skladování, přepravy zboží;
  • pomoc z vlastního podnětu, týkající se zvláště potenciálních rizik pro hospodářství, veřejnou bezpečnost a veřejné zdraví. V zájmu druhé strany dožádaný orgán * poskytne veškeré informace týkající se činností, způsobů a metod, zboží, osob a dopravních prostředků.

Formální aspekty a výjimky z povinnosti poskytnout pomoc

Žádosti se podávají písemně v jazyce přijatelném jak pro dožádaný, tak pro dožadující orgán. V naléhavém případě může písemnou formu předcházet forma ústní.

Za účelem usnadnění vyřízení žádosti poskytne dožadující orgán * dostatečné údaje o požadovaném opatření, předmětu a důvodu žádosti. Poskytne také informace o podezřelých osobách, o příslušných právních nástrojích a přehled příslušných skutečností a dosavadních šetření.

Za účelem vyřízení žádosti o pomoc dožádaný orgán poskytne informace, které již má k dispozici, nebo přistoupí k veškerým nezbytným šetřením. Přijatá opatření jsou koordinována s dožadujícím orgánem.

Není-li možné žádosti vyhovět, je dožadující orgán o této skutečnosti neprodleně informován a jsou mu sděleny důvody.

Pomoc může být odmítnuta nebo neposkytnuta. Také může být podmíněna splněním určitých podmínek, pokud by mohla narušit suverenitu, bezpečnost, veřejný pořádek nebo jiný zájem státu, zvláště není-li možné zaručit ochranu předávaných informací.

Předávané informace jsou důvěrné a vztahuje se na ně ochrana podle příslušných právních předpisů platných v zemi dožadujícího orgánu. Tyto informace však mohou sloužit jako důkazní materiál ve správních řízeních.

Na řádné fungování dohody dbá smíšený výbor pro celní spolupráci.

Klíčové pojmy aktu

  • Celní orgán: v Japonsku ministerstvo financí a v Evropské unii příslušné útvary Komise a celní orgány členských států.
  • Dožadující orgán: celní orgán smluvní strany, který podává žádost o pomoc na základě této dohody.
  • Dožádaný orgán: celní orgán smluvní strany, který obdrží žádost o pomoc na základě této dohody.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2008/202/ES

28. 1. 2008

-

Úř. věst. L 62 ze dne 6. 3. 2008

See also

  • Internetová stránka Generálního ředitelství pro daně a celní unii (DE) (EN) (FR) Evropské komise

Poslední aktualizace: 18.05.2011

Top