Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Modernizovaný celní kodex Společenství

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Modernizovaný celní kodex Společenství

Celní kodex Společenství stanovuje a vymezuje právní předpisy pro dovoz a vývoz zboží mezi Společenstvím a třetími zeměmi. Cílem tohoto nového kodexu je usnadnit obchodování a zároveň zaručit vysokou úroveň bezpečnosti na hranicích.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (modernizovaný celní kodex) (Úředni věstnik L 145 ze dne 4. 6. 2008)

PŘEHLED

Modernizovaný celní kodex vytváří nové, elektronické celní prostředí. Zahrnuje společné celní postupy členských států a zároveň posiluje konvergenci informačních systémů 28 celních orgánů. Ode dne 1. listopadu 2013 nahradí celní kodex Společenství z roku 1992.

Ustanovení kodexu

Modernizovaný celní kodex z roku 2008 zahrnuje:

 • obecná ustanovení týkající se oblasti působení celních předpisů, úlohy celních orgánů a práv a povinností osob v souvislosti s celními předpisy;
 • základní faktory pro uplatnění dovozního a vývozního cla a další opatření v rámci obchodu se zbožím (společný celní sazebník), původ zboží, hodnota pro celní účely);
 • celní dluh a jistoty za tento dluh;
 • celní zpracování zboží vstupujícího na celní území Společenství;
 • pravidla týkající se celního statusu, propuštění zboží do celního režimu, jakož i ověřování, propuštění zboží a nakládání se zbožím;
 • propuštění do volného oběhu a osvobození od dovozního cla;
 • zvláštní celní režimy, uspořádané do čtyř hospodářských činností (tranzit, uskladnění, zvláštní použití, zušlechtění);
 • celní nakládání se zbožím na odchodu z celního území Společenství (zboží opouštějící celní území, vývoz a zpětný vývoz, osvobození od vývozního cla);
 • výbor pro celní kodex a postupy umožňující Komisi přijmout prováděcí opatření ke kodexu.

Nová ustanovení se týkají racionalizace celních postupů s cílem jednak usnadnit obchodování, jednak zamezit novým hrozbám.

Posílením společných právních a provozních rámců celních úřadů tak kodex zavádí moderní postupy založené na elektronických metodách, a to za účelem:

 • zaručit obecné zjednodušení a jednotné uplatňování celních předpisů;
 • zlepšit celní kontroly, které jsou založeny zejména na analýze rizik jako součást společného rámce pro řízení rizik . Jiné než celní kontroly musí, kdykoli je to možné, být vykonávány zároveň s kontrolami celními (one-stop-shop);
 • usnadňovat celní odbavení, které bude plně elektronické, nabídne maximální míru zjednodušení a bude moci být vykonáváno centralizovaně;
 • zefektivnit stávající celní režimy s hospodářským účinkem a/nebo s podmíněným osvobozením od cla, které jsou reorganizovány do zvláštních režimů umožňujících tranzit (vnější či vnitřní), uskladnění (dočasné uskladnění, uskladnění v celním skladu, svobodná pásma), zvláštní použití (dočasné použití či konečné použití) nebo zušlechtění (aktivní či pasivní zušlechťovací styk) zboží, aby byly více zohledněny ekonomické potřeby subjektů a zajištěna lepší dostupnost těchto služeb.

V návaznosti na sdělení z roku 2003 o jednoduchém a bezpapírovém prostředí pro cla a obchod se stalo pravidlem využívání informačních a komunikačních technologií.

Společné elektronické systémy umožňují výměnu informací mezi celními úřady a dodržování ustanovení o ochraně údajů. Tyto systémy se zaměřují zejména na:

 • formality plněné hospodářskými subjekty ;
 • celní režimy (zejména v případě centralizovaného celního odbavení) a registraci/schválení hospodářských subjektů (identifikace a registrace hospodářských subjektů: EORI; status schváleného hospodářského subjektu – celní zjednodušení a/nebo bezpečí a jistota: AEO);
 • řízení rizik společným rámcem Komise a členských států. To umožní celním úřadům provádět kontroly založené na analýzách na úrovni národní, úrovni Společenství a úrovni mezinárodní.

Společný systém daně z přidané hodnoty

Nový právní rámec umožní zjednodušit celní postupy pro výměnu zboží mezi částmi celního území Společenství, na něž se vztahuje směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, a na ty, na něž se nevztahuje.

Kontext

Celní kodex Společenství se dočkal modernizace poté, co vypršela Smlouva o ESUO a došlo k dvěma po sobě následujícím rozšířením Evropské unie. Navíc byl přizpůsoben Mezinárodní úmluvě o zjednodušení a sladění celních režimů a Listině základních práv Evropské unie.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 450/2008 (přijetí: postupem spolurozhodováníCOD/2005/0246)

24.6.2008

Úř. věst. L 145, 4.6.2008

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EU) č. 528/2013

19.6.2013

-

Úř. věst. L 165 ze dne 18.6.2013

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí pro celnictví a obchod (Úř. věst. L 23/21 ze dne 26. 1. 2008).

Poslední aktualizace: 24.02.2014

Top