Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Výroční zpráva EU o lidských právech za rok 2009

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Výroční zpráva EU o lidských právech za rok 2009

Tato zpráva uvádí akce a politiky Evropské unie (EU) týkající se lidských práv a demokracie realizované ve světě od července 2008 do prosince 2009.

AKT

Lidská práva a demokracie ve světě: zpráva o činnosti EU - červenec 2008 až prosinec 2009, Rada Evropské unie – Brusel, 10. května 2010 (nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Lidská práva a demokracie jsou základními hodnotami Evropské unie (EU), která se zavázala, že je bude v rámci svých vnějších vztahů podporovat. Cílem této jedenácté zprávy o lidských právech a demokracii je předložit přehled akcí organizovaných EU v této oblasti od 1. července 2008 do 31. prosince 2009.

Akce ve třetích zemích

EU má několik nástrojů k provádění své politiky v oblasti lidských práv a demokracie.

Během 18 měsíců, které pokrývá tato zpráva, přijala EU několik základních směrů a hlavních linií, ze kterých její politika vychází. Jsou to například obecné zásady na podporu mezinárodního humanitárního práva a pro dialogy o lidských právech.

EU vede v současnosti dialogy zaměřené na lidská práva asi se čtyřiceti zeměmi. Dodržování lidských práv je základním prvkem dohod uzavřených s třetími zeměmi. V rámci dohody z Cotonou zahájila EU jednání s Fidži, Guineou, Madagaskarem, Mauretánií, Nigerem a Zimbabwe poté, co v těchto zemích došlo k porušení lidských práv a demokracie.

EU přijala několik společných akcí a postojů. Jedná se o právní nástroje, které definují, jaké stanovisko má Evropská unie zaujmout nebo podmínky operativní akce, kterou má EU zahájit v případě porušování lidských práv nebo krizových situací. EU takto obnovila a rozšířila sankce proti osobám ohrožujícím mírový proces v Pobřeží slonoviny. Od prosince 2008 vede EU také námořní operaci proti pirátům na pobřeží Somálska (operace EU NAVFOR ATALANTA).

V letech 2008–2009 věnovala EU 235 milionů EUR na ochranu lidských práv a demokracie, zejména prostřednictvím Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR).

Tématické otázky

V politice EU týkající se lidských práv a demokracie se vyskytuje několik otázek:

 • trest smrti, který byl zrušen v Burundi a v americkém státě Nové Mexiko. EU hrála určující roli při přijetí rezoluce 63/168 Valného shromáždění Organizace spojených národů týkající se moratoria na trest smrti;
 • mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení. EU se i nadále zajímá o tyto záležitosti v dotčených třetích zemích. Intervenovala v jednotlivých případech v Iránu, Zimbabwe, v Číně, Bangladéši i v Sudánu;
 • děti v ozbrojených konfliktech. Byl zahájen proces hodnocení realizace základních směrů EU v některých zemích týkajících se dětí v ozbrojených konfliktech;
 • ochránci lidských práv. EU revidovala základní směry týkající se tohoto tématu a vypracovala strategie pro jejich zavedení ve více než šedesáti zemích;
 • práva žen. Byl přijat soubor hlavních směrů týkajících se násilí páchaného na ženách a boj proti všem formám diskriminace vůči nim;
 • Mezinárodní trestní soud a boj proti beztrestnosti. EU nadále obhajuje univerzální platnost a integritu Římského statutu v mnoha zemích;
 • lidská práva a terorismus. EU znovu zopakovala, že je třeba zajistit dodržování lidských práv v boji proti terorismu. Uvítala rozhodnutí Spojených států amerických uzavřít věznici v Guantánamu;
 • svoboda projevu. Zvláštní pozornost byla věnována vztahu mezi svobodou projevu a novými technologiemi;
 • podpora voleb. V období, kterého se zpráva týká, vyslala EU šestnáct volebních pozorovatelských misí;
 • azyl, migrace, uprchlíci a vysídlené osoby. Přijetí Stockholmského programu potvrdilo, že vypracování evropské migrační politiky a dokončení společného evropského azylového režimu zůstává klíčovým cílem EU;
 • obchod s lidmi. Jedná se o prioritu nového programu financování „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“;
 • práva osob patřících k menšinám. Byla vytvořena evropská platforma pro začleňování Romů;
 • práva osob se zdravotním postižením. EU pokračovala v procesu umožňujícím její přistoupení k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Úloha na mezinárodních fórech

Z iniciativy EU byla na 63. zasedání Valného shromáždění OSN přijata nová meziregionální rezoluce o trestu smrti . Byly také přijaty dvě rezoluce předložené EU, které odsuzují porušování lidských práv v Korejské lidově demokratické republice a v Barmě.

Spolupráce EU s Radou Evropy pokračuje uspokojivě. Jednou z nejdůležitějších otázek bylo přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech.

Evropská unie se také v rámci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) účastnila dialogu o budoucnosti evropské bezpečnosti, otázce, která je hlavním tématem pracovního programu OBSE na rok 2009.

Poslední aktualizace: 30.06.2011

Top