Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mezinárodní trestní soud

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mezinárodní trestní soud

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2011/168/SZBP o podpoře EU pro Mezinárodní trestní soud

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

 • Jeho cílem je zvýšit všeobecnou podporu pro Římský statut, což je smlouva, kterou se řídí činnost Mezinárodního trestního soudu (MTS), a zároveň zachovat jeho celistvost, nezávislost a hladké fungování.
 • Ukládá také EU, aby podporovala spolupráci s MTS a uplatňovala zásadu doplňkovosti*.

KLÍČOVÉ BODY

Zvýšení všeobecné podpory

 • EU a jejích 28 zemí mají zvyšovat všeobecnou podporu pro Římský statut prostřednictvím jednání a politických rozhovorů se zeměmi mimo EU nebo regionálními organizacemi a přijímáním iniciativ na podporu šíření hodnot, zásad a ustanovení Římského statutu.
 • Za účelem zvýšení všeobecné podpory musí EU a její země spolupracovat se zeměmi mimo EU, mezinárodními institucemi a nevládními organizacemi.
 • Země EU mají sdílet své zkušenosti s uplatňováním Římského statutu se zeměmi mimo EU. EU a její země mohou navíc zmíněným zemím mimo EU poskytovat technickou nebo finanční pomoc.

Zajištění nezávislosti MTS

Za tímto účelem EU a její země:

 • vybízejí ostatní země k úhradě příspěvků do rozpočtu MTS,
 • vybízejí k přistoupení k dohodě o výsadách a imunitách soudu a její ratifikaci,
 • podporují rozvoj vzdělávání a pomoci soudcům, žalobcům, úředníkům a právním zástupcům v souvislosti s činností týkající se MTS.

Podpora účinného fungování

 • EU a její země mohou vstoupit do zvláštních ujednání či dohod na podporu účinného fungování MTS.
 • Úplná spolupráce s MTS je nezbytným předpokladem pro jeho účinné fungování. EU a její země podnikají kroky pro zajištění úplné spolupráce zemí mimo EU a MTS, a to včetně okamžitého provádění zatýkacích rozkazů.
 • Reakce EU na nespolupráci s MTS ze strany zemí mimo EU se zaměřuje na to, jak by EU a její země měly k nespolupráci přistupovat.

Akční plán

Akční plán pro navázání na toto rozhodnutí se mimo jiné zaměřuje na koordinaci činností EU při provádění cílů tohoto rozhodnutí a uplatňování zásady doplňkovosti.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 21. března 2011.

KONTEXT

MTS je nezávislá mezinárodní organizace se sídlem v Haagu (Nizozemsko). Jeho úkolem je soudit pachatele genocidia*, zločinů proti lidskosti* a válečných zločinů*. Řídí se Římským statutem, který vstoupil v platnost dne 1. července 2002 a byl ratifikován všemi zeměmi EU.

KLÍČOVÉ POJMY

* Doplňkovost, v tomto kontextu se jedná o zásadu, podle které je MTS zamýšlen jako soud nejvyšší instance, což znamená, že by měl vyšetřovat a stíhat jen v případě neúspěchu vnitrostátních soudů.

* Genocidium: činy spáchané s úmyslem zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu.

* Zločiny proti lidskosti: činy spáchané jako součást všeobecného a systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu.

* Válečné zločiny: činy, jejichž spácháním je porušeno válečné právo (např. Ženevské úmluvy). Jako příklad lze uvést špatné zacházení s válečnými zajatci, zabíjení rukojmích nebo úmyslné ničení měst a vesnic.

AKT

Rozhodnutí Rady (EU) 2011/168/SZBP ze dne 21. března 2011 o Mezinárodním trestním soudu a o zrušení společného postoje 2003/444/SZBP (Úř. věst. L 76, 22.3.2011, s. 56–58)

Poslední aktualizace 16.02.2016

Top