Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uvedení Listiny základních práv do praxe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uvedení Listiny základních práv do praxe

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení Komise (KOM(2010) 573 konecném znení) – strategie účinného uplatňování Listiny základních práv EU

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

 • Představuje strategii Evropské komise pro účinné uplatňování Listiny základních práv EU.
 • To se odráží na roli základních práv v rámci legislativního procesu, a to i v metodice Evropské komise pro přípravu nových právních předpisů a při uplatňování práva EU.

KLÍČOVÉ BODY

Po tom, co dne 1. prosince 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, stala se Listina základních práv právně závaznou. Tento nový status listiny slouží k posílení opatření EU v oblasti dodržování základních práv.

Vzhledem k tomu, že účelem strategie Komise je zajistit účinné uplatňování základních práv stanovených v listině, Unie musí jít příkladem, aby:

 • občané žijící v Unii mohli využívat práv v listině obsažených;
 • bylo možné budovat vzájemnou důvěru mezi zeměmi EU;
 • bylo možné budovat důvěru veřejnosti v politiky EU;
 • bylo možné posílení věrohodnosti vnějších opatření EU zaměřených na podporu lidských práv.

Kultura základních práv v Komisi

Komise provádí pravidelné kontroly s cílem zajistit, aby její legislativní návrhy a akty byly slučitelné s listinou. Nicméně tyto kontroly je nutné posílit v útvarech Komise, které uvedené návrhy a akty vypracovávají, a zavést „kulturu základních práv“ ve všech stádiích postupu. To je důležité zejména pro hodnocení potřeby a proporcionality návrhů, zejména proto, že některá práva jsou absolutní (například lidská důstojnost a zákaz týrání), kdežto jiná mohou za určitých podmínek podléhat omezením.

Komise má metodiku pro zajištění systematické a přísné kontroly dodržování základních práv v legislativních návrzích během:

 • přípravných konzultací;
 • posouzení dopadu (v roce 2011 vydala Komise pokyny o převzetí základních práv v úvahu při těchto hodnoceních);
 • vypracování návrhů aktů.

Komise také provádí kontroly pro zajištění toho, že listina je zohledněna při hodnocení ex post nástrojů EU. Jejím cílem je zajistit, aby se vynaložilo další úsilí pro lepší uplatňování metodiky v praxi. Pozornost bude věnovat zejména návrhům a aktům:

 • které se týkají konkrétních otázek slučitelnosti s listinou nebo
 • jejichž cílem je specificky podpořit jedno ze základních práv stanovených v listině.

Listina a legislativní proces

Metodika zavedená Komisí se vztahuje pouze na fázi příprav legislativního procesu, a tudíž mohou být její návrhy upraveny Radou nebo Evropským parlamentem bez provedení systematických kontrol dopadu provedených změn a jejich slučitelnosti se základními právy. Komise je proto ochotná pomáhat ostatním institucím s přezkoumáváním jejich úprav ve srovnání s listinou. V případech, kdy úpravy návrhu Komise dostatečně nezaručují základní práva, vyjádří Komise svůj nesouhlas se snížením stupně ochrany základních práv a podnikne kroky, k nimž může patřit i stažení návrhu. Pozměňovací návrhy, které zřejmě nejsou slučitelné s listinou, by měly být předmětem transparentního interinstitucionálního dialogu.

Listina a země EU

Země EU mají povinnost dodržovat listinu pouze při provádění práva EU. Komise podnikne opatření s cílem posílit dodržování základních práv v zemích EU tak, že:

 • bude jim připomínat jejich povinnost a pomáhat jim se správným uplatňováním práva EU;
 • za porušení této povinnosti zahájí proti zemi EU řízení pro porušení právních předpisů.

Informování veřejnosti

Občany je třeba dostatečně informovat o jejich právech i prostředcích, které jim umožní se daných práv konkrétně domáhat v případě jejich porušení, což se týká zejména ochrany práv dítěte. Je důležité, aby veřejnost věděla o opravných prostředcích, které jsou k dispozici, a aby měla všechny potřebné informace pro využívání opravných prostředků. Proto Komise zamýšlí přijmout cílená a uzpůsobená opatření zaměřená na odstranění problémů souvisejících s komunikací. Jedná se například o tato opatření:

 • posílení činností souvisejících s poskytováním informací o úloze a pravomocech Unie v oblasti základních práv;
 • akce pro zajištění toho, aby byly k dispozici praktické informace o stávajících opravných prostředcích, zejména prostřednictvím elektronického justičního portálu.

Výroční zprávy o uplatňování listiny

S cílem vyhodnotit pokrok dosažený při uplatňování listiny a zajistit pravidelnou výměnu názorů s Evropským parlamentem a Radou Komise bude předkládat výroční zprávy o uplatňování listiny. Zprávy připraví v úzké spolupráci se všemi institucemi a zúčastněnými stranami.

KONTEXT

Více informací je k dispozici na webových stránkách Listiny základních práv

AKT

Sdělení Komise: Strategie účinného uplatňování Listiny základních práv Evropskou unií (KOM(2010) 573 v konečném znění ze dne 19. října 2010)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Listina základních práv Evropské unie - obsah (Úř. věst. C 326, 26.10.2012, s. 392)

Pracovní dokument útvarů Komise: Provozní Pokyny k zohlednění základních práv při posouzení dopadů Komise (SEK (2011) 567 v konečném znění z 6.5.2011)

Poslední aktualizace 28.06.2016

Top