Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Násilí na ženách a dívkách: hlavní směry EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Násilí na ženách a dívkách: hlavní směry EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen

CO JE CÍLEM TĚCHTO HLAVNÍCH SMĚRŮ?

 • EU se zavázala k tomu, že se dlouhodobě zaměří na práva žen, především na otázku násilí páchaného na ženách* a dívkách.
 • Hlavní směry vytyčují cíle na podporu činnosti a závazku zemí EU a zbytku světa.

KLÍČOVÉ BODY

Násilí páchané na ženách a dívkách je celosvětovým fenoménem, který pramení z ekonomické a mocenské nerovnosti mezi pohlavími, ze zvyků, tradic, náboženských hodnot, politické nestability a ozbrojeného konfliktu.

Má nejen závažné následky pro tělesné a duševní zdraví obětí, ale také sociální dopad v obecném smyslu.

Hlavní směry mají tři vzájemně provázané cíle:

 • zabránit násilí páchanému na ženách a dívkách,
 • chránit oběti a pomáhat jim,
 • stíhat ty, kdo takové násilí páchají.

Pro dosažení těchto cílů ve spolupráci se zeměmi EU se hlavní směry snaží:

 • prosazovat rovnost žen a mužů a bojovat proti diskriminaci žen, s tím, že překážky bránící výkonu sociálně-ekonomických a politických práv vystavují ženy ve větší míře násilí,
 • zaměřovat se na právní předpisy a veřejné politiky, které diskriminují ženy a dívky, přičemž se snaží bojovat proti diskriminaci v soukromém životě a proti genderovým stereotypům,
 • zlepšovat sběr údajů a nalézat lepší způsoby, jak rozpoznat známky násilí na ženách,
 • vypracovat strategie spolupráce, které skutečně fungují, a zapojit každého jednotlivce a sektor ve společnosti, včetně politiků a sdělovacích prostředků,
 • zpochybňovat beztrestnost * těch, kdo páchají násilí, a zajišťovat, aby nesli odpovědnost;
 • zajišťovat, aby násilné činy byly vyšetřeny rychle a vážně a aby trestní soudnictví fungovalo tak, aby ženy povzbuzovalo k předkládání důkazů,
 • zlepšovat školení o prosazování práva, právní pomoc, ochranu obětí a svědků a vytvářet podmínky, za kterých oběti již nebudou ekonomicky závislé na těch, kdo násilí páchají.

EU bude tuto problematiku pravidelně předkládat mimo EU, včetně Organizace spojených národů (OSN). Na práva žen se bude odkazovat i ve všech mandátech zvláštních představitelů a vyslanců EU. EU bude zejména vybízet země k ratifikaci Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW).

EU se snaží předcházet násilí a pomáhat obětem tím, že podporuje:

 • přístup ke spravedlnosti pro oběti násilí,
 • úlohy zvláštního zpravodaje OSN pro otázky násilí páchaného na ženách v situacích, kdy je násilí rozšířené a není trestáno,
 • opatření proti beztrestnosti sledováním soudních řízení,
 • zastánce práv žen a zastánkyně lidských práv*,
 • bezplatnou psychologickou pomoc, právní pomoc, ubytování a opětovnou integraci obětí s dětmi,
 • přístup k informacím a zdravotním službám, zejména v souvislosti se sexuálním a reprodukčním zdravím,
 • programy prosazující, aby ženy mohly rozhodovat o otázkách týkajících se jejich sexuality, aniž by byly vystaveny nátlaku, diskriminaci nebo násilí,
 • programy určené ženám, které jsou v situaci zvyšující jejich riziko, že se stanou obětí násilí,
 • vzdělávání zaměřené na základní práva a zlepšení postavení žen a dívek,
 • zvyšování povědomí, jejichž cílem je rovnost žen a mužů a stereotypy, se zaměřením především na muže a chlapce,
 • programy zaměřené na zlepšení ekonomické nezávislosti žen,
 • kampaně zaměřující se na řešení systematického zanedbávání dívek, především v souvislosti s oficiální registrací při narození a školní docházkou.

V obzvláště závažných případech, například v případech násilí spáchaného nebo tolerovaného státem, který porušuje své mezinárodní závazky, může EU také přijmout zvláštní opatření.

KONTEXT

Hlavní směry čerpají z celé řady studií a iniciativ, mimo jiné z hloubkové studie generálního tajemníka OSN o všech formách násilí vůči ženám (2006), práce zvláštní zpravodajky OSN pro otázky násilí vůči ženám (2008), rezoluce OSN 61/143 o zesílení úsilí k eliminaci veškerých forem násilí na ženách (2006) a rezolucí Rady bezpečnosti 1325 (2000) a 1820 (2008) o ženách, míru a bezpečnosti.

Čerpají též z rezoluce Evropského parlamentu 2005/2215 o situaci žen v ozbrojených konfliktech a jejich úloze při rekonstrukci.

Další informace najdete na následujících internetových stránkách:

* KLÍČOVÉ POJMY

Násilí páchané na ženách: jakýkoli násilný čin namířený proti ženám, jehož výsledkem je nebo může být fyzická, sexuální nebo psychologická újma či utrpení žen, včetně hrozeb takových činů, nátlaku nebo svévolného zbavení svobody. K tomu může docházet v rodině nebo v široké komunitě nebo násilí může být pácháno nebo tolerováno státem jako celkem.

Beztrestnost: osvobození nebo svoboda v souvislosti s potrestáním za způsobené příkoří.

Zastánci lidských práv: jednotlivci nebo skupiny prosazující a chránící lidská práva a základní svobody, jako jsou občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva, včetně práv žen.

HLAVNÍ DOKUMENT

Hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen, Rada pro obecné záležitosti, ze dne 8. prosince 2008

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 57–73)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 1381/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se zavádí program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62–72)

Poslední aktualizace 27.06.2016

Top