Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nediskriminace a rovné příležitosti v Evropské unii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nediskriminace a rovné příležitosti v Evropské unii

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení (KOM(2008) 420) – Nediskriminace a rovné příležitosti: Obnovený závazek

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

 • Představuje přístup Evropské unie (EU) k
 • Jeho cílem je zajistit, aby měl každý člověk spravedlivou možnost uskutečnit svůj potenciál.

KLÍČOVÉ BODY

Posílení boje proti diskriminaci

 • Toto sdělení Evropské komise poukazuje na to, že v boji proti diskriminaci nelze zvítězit pouze pomocí právních předpisů. Přesto však účinný a řádně prosazovaný právní rámec může mít zásadní vliv na změnu v postojích a chování lidí.
 • V této oblasti má Komise dva důležité úkoly:

Posílení politických nástrojů pro aktivní podporu rovných příležitostí

Sdělení zdůrazňuje úlohu některých politických nástrojů, které doplňují právní předpisy.

 • Pro efektivní podporu rovných příležitostí jsou potřebné silnější politické nástroje. Zahrnují:
  • začlenění nediskriminace do všech politik EU – a to zejména do politik zaměstnanosti, sociálního začleňování, vzdělávání a odborné přípravy. Byl vydán průvodce pro sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek, aby se v zemích EU zvýšila informovanost o tom, jak propagovat nediskriminaci a rovné příležitosti prostřednictvím politiky a praxe při zadávání veřejných zakázek;
  • měření diskriminace a hodnocení pokroku – Komise bude zkoumat možnost pravidelného sběru statistických údajů o rozsahu a dopadu diskriminace společně se zeměmi EU a vypracování modulu EU pro průzkum veřejného mínění zabývající se diskriminací. Komise rovněž úzce spolupracuje se sítí Equinet, evropskou sítí subjektů zabývajících se rovností, na vývoji systému shromažďování informací o stížnostech, které tyto subjekty vyřizují;
  • pozitivní opatření – právní předpisy EU nebrání zemím EU zachovat nebo přijmout specifická opatření k prevenci nebo vyrovnání nevýhod spojených s diskriminací z důvodů, pro něž je stanovena ochrana. Země EU jsou vyzývány, aby využívaly všechny možnosti pro pozitivní opatření, zejména pokud jde o přístup ke vzdělání, zaměstnání, bydlení a zdravotní péči;
  • zvyšování informovanosti a vzdělávání zúčastněných stran – např. prostřednictvím informačních kampaní zaměřených na to, aby si zaměstnavatelé, poskytovatelé služeb a správní orgány byli vědomi svých povinností;
  • prosazování výhod rozmanitosti na pracovišti – účinnost právních předpisů se zvyšuje, pokud jsou spojeny s pokrokovými a inovativními strategiemi prováděnými zaměstnavateli při řízení stále různorodější pracovní síly. K navrhovaným iniciativám patří dobrovolné charty a spolupráce mezi podniky, obchodními školami a univerzitami zaměřená na témata související s rozmanitostí.
 • potřebný je také dialog o nediskriminaci a rovných příležitostech zapojující všechny zúčastněné strany a občanskou společnost. Příkladem jsou pravidelně pořádané vrcholné schůzky o rovnosti zaměřené na sdílení poznatků a zkušeností.
 • pokrok při sociálním začlenění Romů , největší etnické menšiny v Evropě, je politickou prioritou, která získává pozornost jak na úrovni EU, tak na úrovni jednotlivých zemí. Každá země vypracovala vnitrostátní strategii na integraci Romů a provádí opatření na boj proti diskriminaci a protiromskému smýšlení. Cílem je rozvíjet efektivní a inkluzivní mechanismy spolupráce ve střednědobém horizontu, které zapojí občanskou společnost a vnitrostátní, regionální a místní orgány.

Financování

KONTEXT

Úcta ke společným hodnotám svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod je zakotvena v zakládajících smlouvách EU. Smlouvy uznávají, že každý člověk má stejnou hodnotu, a proto by měl mít rovný přístup k příležitostem, které život přináší.

Více informací najdete:

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nediskriminace a rovné příležitosti: Obnovený závazek (KOM(2008) 420 v konečném znění, 2.7.2008)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22–26)

Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16–22)

Postupné změny směrnice 2000/78/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování (Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 37–43)

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva (Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 55–58)

Doporučení Rady ze dne 9. prosince 2013 o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech (Úř. věst. C 378, 24. prosince 2013, s. 1–7)

Návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (KOM(2008) 426 v konečném znění, 2.7.2008)

Poslední aktualizace 12.01.2017

Top