Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kontrola vývozu zboží dvojího užití

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kontrola vývozu zboží dvojího užití

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) Č. 428/2009 – režim EU pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Nařízení stanoví jednotný systém Evropské unie (EU) pro kontrolu vývozu, přepravy, tranzitu a zprostředkování (práce zprostředkovatelů, kteří nakupují a prodávají jménem jiných osob) zboží dvojího užití*. Cílem tohoto systému je zajistit soulad EU se všemi jejími mezinárodními závazky, zejména pokud jde o nešíření (tedy zabránění šíření jaderných zbraní).
 • Stanoví společný kontrolní seznam a pravidla EU pro provádění systému. Pro vývoz zboží dvojího užití z EU do země mimo EU je nutné vývozní povolení.

KLÍČOVÉ BODY

 • Zboží dvojího užití je zboží a technologie pro civilní i vojenské účely, včetně zboží, které může jakkoli podporovat výrobu jaderných zbraní nebo jiných jaderných zařízení.
 • Obchod se zbožím dvojího užití představuje značnou část vnějšího obchodu EU. Podle nejnovějších údajů objem kontrolovaného vývozu zboží dvojího užití z EU dosáhl až 85 miliard EUR.

Seznam zboží dvojího užití v EU

 • Příloha I nařízení obsahuje seznam zboží dvojího užití, které vyžaduje povolení. Příloha I se každý rok aktualizuje, aby byla harmonizována s mezinárodními předpisy a závazky:
 • Zboží dvojího užití neuvedené na seznamu: Vývoz některého zboží dvojího užití, které není v příloze I obsaženo, může podléhat povolení, pokud existuje důvodné podezření, že toto zboží je určeno pro použití ve spojení s programem biologických, chemických nebo jaderných zbraní či balistických raketových zbraní nebo pro vojenské použití v zemích podléhajících zbrojnímu embargu.
 • Ve výjimečných případech mohou země EU uložit další kontroly na zboží neuvedené v seznamu z důvodů souvisejících s veřejnou bezpečností nebolidskými právy.
 • Země EU také zavádějí omezení na služby zprostředkování zboží dvojího užití a rovněž na tranzit přes EU.
 • Volný pohyb zboží dvojího užití v EU: s výjimkou některého citlivého zboží uvedeného v příloze IV nařízení (například elektricky řízených rozněcovačů) je možné v EU se zbožím dvojího užití volně obchodovat.

Vývozní povolení

Existují čtyři typy vývozních povoleníuvedené níže:

 • 1.

  Všeobecná vývozní povolení EU umožňují vývoz určitého zboží dvojího užití do některých zemí a za určitých podmínek (viz příloha II nařízení). Patří sem například:

  • vývoz některého zboží dvojího užití do zemí, jako je Austrálie, Kanada, Japonsko, Nový Zéland, Norsko, Švýcarsko a USA,
  • vývoz některého zboží dvojího užití po opravě/výměně,
  • dočasný vývoz některého zboží dvojího užití na výstavu nebo veletrh,
  • vývoz některého telekomunikačního zboží a chemických látek do určitých míst určení.
 • 2.

  Vnitrostátní všeobecná vývozní povolení mohou vydávat země EU, pokud jsou v souladu se stávajícími všeobecnými vývozními povoleními EU a nevztahují se na zboží uvedené v příloze II nařízení (např. uran nebo lidské a živočišné patogeny, jako jsou některé viry včetně eboly).

 • 3.

  Souhrnné licence vydávají vnitrostátní orgány jednomu vývozci a mohou zahrnovat více druhů zboží pro více zemí či konečných uživatelů.

 • 4.

  Jednotlivá povolení vydávají vnitrostátní orgány jednomu vývozci a zahrnují jeden nebo více druhů zboží pro jednoho konečného uživatele nebo příjemce v zemi mimo EU.

Síť orgánů provádějících kontrolu vývozu

Nařízení zřizuje síť příslušných vnitrostátních orgánů provádějících kontrolu vývozu, které jsou řízeny Koordinační skupinou pro zboží dvojího užití, vyměňují si informace a vyvíjejí nástroje na podporu provádění nařízení.

Přezkum politiky v oblasti kontroly vývozu

 • Nařízení vyžaduje, aby Evropská komise provedla přezkum politiky EU v oblasti kontroly vývozu. V říjnu 2013 Komise předložila Radě a Evropskému parlamentu zprávu o uplatňování a o hodnocení dopadu. Dochází k závěru, že současný režim pro kontrolu vývozu sice poskytuje pevné právní a institucionální základy, ale je třeba jej přehodnotit s cílem vytvořit moderní kapacity v oblasti kontrol, které EU bude do budoucna potřebovat.
 • V dubnu 2014 bylo přijato sdělení předkládající dlouhodobou vizi strategických kontrol vývozu v EU a určující konkrétní možnosti politiky, pokud jde o modernizaci systému kontrol vývozu. V roce 2015 Komise provedla hodnocení dopadů a v září 2016 předložila legislativní návrh k modernizaci kontrol vývozu v EU.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 27. srpna 2009.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Zboží dvojího užití: zboží, které lze použít jak pro civilní, tak i vojenské účely, například uran, který se může používat k výrobě energie i v jaderných zbraních.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1–269)

Postupné změny nařízení (ES) č. 428/2009 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Přezkum politiky v oblasti kontrol vývozu: zajištění bezpečnosti a konkurenceschopnosti v měnícím se světě (COM(2014) 244 final; 24.4.2014)

Poslední aktualizace 13.02.2017

Top