Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preferenční dovozní cla EU pro rozvojové země

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preferenční dovozní cla EU pro rozvojové země

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • V roce 2012 Evropská unie (EU) schválila nová pravidla, aby tento systém, fungující od roku 1971, přenastavila. Nová pravidla mu dodávají větší transparentnost a čitelnost z pohledu zvýhodněných zemí, zejména vzhledem k proměně modelu globálního obchodování za poslední desetiletí. Systém se nyní zaměřuje na země v největší nouzi.
 • Nařízení nezahrnuje země, které již využívají preference v rámci dohod o volném obchodu s EU nebo „autonomnějších“ úmluv s blokem (obvykle dočasných, než budou uzavřeny komplexnější, dlouhodobější dohody s EU).

KLÍČOVÉ BODY

Systém všeobecných celních preferencí (GSP) EU nabízí rozvojovým zemím platbu nižších cel za jejich produkty vyvážené do EU, což přispívá k podpoře jejich ekonomik.

Tři oblasti systému

 • standardní GSP – cla na zboží dovezené z rozvojové země jsou omezena nebo pozastavena. Výjimka – toto neplatí, pokud Světová banka během tří let po sobě následujících bezprostředně předtím, než EU aktualizuje seznam zvýhodněných zemí, zemi zařadila mezi země s vysokými nebo vyššími středními příjmy,
 • GSP+ (pobídkový systém) – ještě nižší cla pro země, které ratifikují a provádějí 27 stanovených mezinárodních úmluv o lidských a pracovních právech, životním prostředí a řádné správě věcí veřejných,
 • EBA (Vše kromě zbraní) pro nejméně rozvinuté země – dovoz veškerého zboží s výjimkou zbraní z nejméně rozvinutých zemí (NRZ) podle OSN zcela bez cel a kvót.

Pozastavení účasti zemí

EU může nižší cla dočasně pozastavit např. z následujících důvodů:

 • porušování klíčových zásad v úmluvách o lidských a pracovních právech,
 • nekalé obchodní praktiky,
 • vážné nedostatky v celních kontrolách (např. vývoz či tranzit nelegálních drog),
 • pokud vnitrostátní zákony země zvýhodněné režimem GSP+ již nezahrnují příslušné úmluvy (nebo tyto zákony nejsou účinně prováděny).

Ukončení u zemí zažívajících rozvoj

 • Některé země mohou být chudé, přesto si však vybudují vysoce konkurenceschopná vývozní odvětví. V tu chvíli již preference zajišťující úspěšné proniknutí na trhy EU nepotřebují.
 • Zemím s odvětvími produkujícími takto konkurenceschopné výrobky proto systém GSP na základě mechanismu „odstupňování“ preference odejme.

Stabilnější a čitelnější

 • Nový systém GSP trvá deset let (v minulosti to byly tři roky), a nabízí tak dovozcům a vývozcům větší stabilitu a čitelnost.
 • Vývozci vědí, že dojde-li v seznamu zvýhodněných zemí ke změnám, existují přinejmenším roční přechodná období. Země teď s jistotou vědí, že ze seznamů zvýhodněných zemí mohou být vyňaty, jen pokud je seznamy OSN během tří po sobě následujících let zařadí mezi země s vysokými nebo vyššími středními příjmy.

Dočasná dovozní omezení

Pokud dovoz ze zvýhodněných zemí způsobuje výrobci v EU „vážné potíže“ nebo pokud tato situace hrozí, může EU uplatnit ochranná opatření (dočasná omezení). Může rovněž uplatnit kontrolní opatření na farmářské výrobky. Žádná z těchto opatření ještě nebyla za dobu fungování systému uplatněna.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 20. listopadu 2012.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1–82)

Postupné změny nařízení (EU) č. 978/2012 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Specifická pravidla

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 155/2013 ze dne 18. prosince 2012 o stanovení pravidel pro poskytnutí zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (Úř. věst. L 48, 21.2.2013, s. 5–7)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1083/2013 ze dne 28. srpna 2013 o stanovení pravidel týkajících se postupu pro dočasné odnětí celních preferencí a přijetí obecných ochranných opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, s. 16–21)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1978 ze dne 28. srpna 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012, pokud jde o způsoby použití článku 8 uvedené v příloze VI zmíněného nařízení (Úř. věst. L 289, 5.11.2015, s. 1–2)

Zahrnutí jednotlivých zemí

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 496/2013 ze dne 29. května 2013, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 732/2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (Úř. věst. L 143, 30.5.2013, s. 11–19)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 607/2013 ze dne 12. června 2013 o zrušení nařízení Rady (ES) č. 552/97, kterým se Myanmaru/Barmě dočasně ruší přístup k všeobecným celním preferencím (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 13–14)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1421/2013 ze dne 30. října 2013, kterým se mění přílohy I, II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (Úř. věst. L 355, 31.12.2013, s. 1–15)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1015/2014 ze dne 22. července 2014, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 154/2013 (Úř. věst. L 283, 27.9.2014, s. 20–22)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1016/2014 ze dne 22. července 2014, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (Úř. věst. L 283, 27.9.2014, s. 23–24)

Seznam zemí způsobilých pro zvláštní režim GSP+

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 182/2014 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (Úř. věst. L 57, 27.2.2014, s. 1–2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1386/2014 ze dne 19. srpna 2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (Úř. věst. L 369, 24.12.2014, s. 33–34)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/602 ze dne 9. února 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012, pokud jde o prahovou hodnotu vymezenou v bodě 1 písm. b) přílohy VII uvedeného nařízení (Úř. věst. L 100, 17.4.2015, s. 8–9)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/79 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (Úř. věst. L 17, 26.1.2016, s. 1–2)

GSP podle produktů

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/330 ze dne 8. března 2016 o pozastavení celních preferencí pro některé země zvýhodněné v rámci systému GSP ve vztahu k některým třídám systému GSP podle nařízení (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí na období 2017–2019 (Úř. věst. L 62, 9.3.2016, s. 9–11)

Poslední aktualizace 13.03.2017

Top