Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obchodování s produkty z tuleňů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obchodování s produkty z tuleňů

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví harmonizovaná pravidla pro uvádění produktů z tuleňů na trh EU.

KLÍČOVÉ BODY

 • Produkty z tuleňů lze uvádět na trh v EU pouze za předpokladu, že pocházejí z lovů tuleňů prováděných inuitskými* nebo jinými domorodými společenstvími. Lov musí:
  • být tradičně prováděný daným společenstvím,
  • přispívat k živobytí společenství s cílem zajistil potravu a příjem a nesmí být primárně prováděn pro komerční účely,
  • věnovat náležitou péči dobrým životním podmínkám zvířat, brát v úvahu způsob života společenství a to, že účelem lovu je živobytí daných osob.
 • Produkty z tuleňů musí mít při uvedení na trh osvědčení, které potvrzuje, že všechny výše uvedené podmínky byly splněny.
 • Osvědčení vydávají orgány pověřené Evropskou komisí.
 • Cestující a jejich rodiny smí dovézt produkty z tuleňů, které jsou pro jejich osobní použití. Pokud tyto produkty mají být dovezeny později, musí mít cestující příslušné doklady.
 • Jestliže má Komise důkazy, že tyto produkty pocházejí z lovu tuleňů prováděného hlavně z komerčních důvodů, může jejich uvedení na trh EU zakázat nebo omezit.
 • Komise informuje veřejnost, příslušné orgány a celní orgány o podmínkách, za nichž se produkty z tuleňů smí uvádět na trh EU.
 • Do 31. prosince 2018 a potom jednou za čtyři roky předloží země EU Komisi zprávu o opatřeních, která podnikly k provedení tohoto právního předpisu.
 • Do jednoho roku od přijetí vnitrostátních zpráv předloží Komise celkovou zprávu Evropskému parlamentu a Radě. První zpráva bude předložena do 31. prosince 2019.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Použije se od 20. listopadu 2009.

KONTEXT

Tuleni se v EU a mimo EU loví pro různé účely. Používají se k získávání masa, oleje, tuku, orgánů, kožešinové kůže a tak rozdílných produktů, jako jsou kapsle Omega-3 či oděvy.

KLÍČOVÝ POJEM

* Inuité: Původní příslušníci inuitské domoviny, tj. těch arktických a subarktických oblastí, kde v současnosti nebo tradičně mají Inuité domorodá práva a zájmy, které Inuité uznávají za příslušníky svého lidu. Do tohoto pojmu jsou zahrnuti Inupiaté, aljašští Jupikové, Inuité, kanadští Inuvialuité, grónští Kalaallité a ruští Jupikové.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 ze dne 16. září 2009 o obchodování s produkty z tuleňů (Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 36–39)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1007/2009 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1850 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů (Úř. věst. L 271, 16.10.2015, s. 1–11)

Poslední aktualizace 31.03.2016

Top