Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pracovní plán pro kulturu 2011–2014

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Pracovní plán pro kulturu 2011–2014

Tento druhý pracovní plán, přijatý v rámci evropského programu pro kulturu, stanoví, jaké činnosti na vnitrostátní a evropské úrovni se mají provádět v oblasti kultury v období 2011–2014. Tyto činnosti se zaměřují na šest prioritních oblastí: kulturní rozmanitost a mezikulturní dialog, kulturní a tvůrčí odvětví, kompetence a mobilita, kulturní dědictví, kultura ve vnějších vztazích a statistiky v oblasti kultury.

AKT

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o pracovním plánu pro kulturu na období let 2011 až 2014 (Úř. věst. C 325 ze dne 2.12.2010)

PŘEHLED

Na základě strategických cílů stanovených v evropském programu pro kulturu a s ohledem na výsledky pracovního plánu pro kulturu na období let 2008–2010, obsahuje současný pracovní plán šest prioritních oblastí pro oblast kultury, v rámci nichž budou prováděny specifické činnosti.

Priorita A: Kulturní rozmanitost, mezikulturní dialog a přístupná kultura podporující začlenění

Pracovní skupina složená z odborníků ze zemí EU stanoví politiky a osvědčené postupy, které veřejné umělecké a kulturní instituce uplatňují s cílem podpořit:

  • přístup ke kultuře a širší účast na ní, a to zejména u zranitelných skupin obyvatel;
  • kulturní rozmanitost a mezikulturní dialog, a to zviditelněním mezikulturního rozměru kulturního dědictví a podporou uměleckého a kulturního vzdělávání, jakož i rozvojem mezikulturních kompetencí.

Pracovní skupina také vytvoří příručku osvědčených postupů pro vnitrostátní a evropské kulturní a vzdělávací orgány o rozvoji klíčové kompetence „kulturní povědomí a vyjádření“.

Komise bude podporovat města, která v kulturní oblasti prosazují začlenění, a to stanovením osvědčených postupů, a mnohojazyčnost zkoumáním úlohy filmových titulků při učení se cizím jazykům.

Priorita B: Kulturní a tvůrčí odvětví

Pracovní skupina vytvoří strategickou příručku a příručku osvědčených postupů o:

  • využívání podpůrných mechanismů EU při podpoře úlohy kultury v místním a regionálním rozvoji;
  • strategiích na podporu vývozu a internacionalizace kulturních a tvůrčích odvětví;
  • finančních mechanismech dostupných pro malé a střední podniky v této oblasti.

Komise vyhodnotí výsledky zelené knihy o potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví a navrhne následná opatření a také zřídí „evropské sdružení tvůrčích odvětví“. Toto sdružení bude také podporovat rozvoj kulturního cestovního ruchu a jeho udržitelného řízení pro sociální a hospodářský rozvoj Evropy.

Priorita C: Kompetence a mobilita

S cílem stanovit překážky programů na podporu mobility provede pracovní skupina analýzu a hodnocení těchto programů a zaměří se na stanovení osvědčených postupů pro překonávání překážek. Pracovní skupina také identifikuje typy úspěšných tvůrčích partnerství jako základ pro strategickou příručku na podporu takových partnerství. Pracovní skupina také vytvoří příručku osvědčených postupů pro všechny fáze pracovních pobytů umělců.

Komise prozkoumá možnost vytvoření poradenství pro odvětví kultury na úrovni EU na podporu stanovení a rozvoje dovedností potřebných v odvětví. V rámci podpory mediální gramotnosti provede studii kritérií hodnocení úrovně v zemích EU. Komise také navrhne obsah a standardy informačních a poradenských služeb v oblasti mobility. Dále vytvoří příručku osvědčených postupů pro vnitrostátní orgány o administrativních postupech v souvislosti s mobilitou umělců.

Priorita D: Kulturní dědictví, včetně mobility sbírek

Pro zjednodušení procesů souvisejících s mobilitou sbírek stanoví pracovní skupina osvědčené postupy s cílem vytvořit soubor nástrojů.

Komise společně se zeměmi EU bude dále pokračovat v digitalizaci kulturního dědictví. Patří sem práce na filmovém dědictví a Europeaně . Dále budou provádět rozhodnutí o označení Evropské dědictví tak, že připraví formuláře žádostí a hlavní směry pro usnadnění výběrových a kontrolních řízení.

A konečně Komise také vytvoří soubor nástrojů pro boj proti obchodu s kulturními statky a bude analyzovat systémy pro oceňování uměleckých děl.

Priorita E: Kultura ve vnějších vztazích

Země EU a Komise vypracují strategický přístup ke kultuře v rámci vnějších vztahů. Zlepší také spolupráci v této oblasti, zejména prostřednictvím společného nástroje, který Komise poskytne pro sdílení informací. Nadále budou podporovat ratifikaci Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů partnerskými zeměmi a také ji budou sami provádět začleňováním jejích cílů do příslušných evropských a vnitrostátních politik. V případě potřeby Komise také zřídí skupiny odborníků na podporu rozvoje kulturních vztahů se zeměmi mimo EU.

Priorita F: Statistiky v oblasti kultury

Komise společně se zeměmi EU bude pracovat na zlepšení metodiky a informování v oblasti kulturních statistik včetně:

  • vytvoření metodického rámce;
  • publikování nového vydání příručky Eurostatu.

Dále Komise zřídí skupinu odborníků, která vytvoří soubor nástrojů zaměřený na způsoby výběrového šetření údajů o mobilitě umělců a kulturních pracovníků pro zlepšení statistiky v této oblasti.

Poslední aktualizace: 17.02.2011

Top