Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kultura a mezinárodní vztahy EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kultura a mezinárodní vztahy EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Závěry o podpoře kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu ve vnějších vztazích EU a zemí EU

CO JE CÍLEM TĚCHTO ZÁVĚRŮ?

 • Snaží se podnítit Evropskou komisi a země Evropské unie (EU) k definování přístupů pro vedení kulturních vztahů se třetími zeměmi.
 • Přispěly ke spuštění procesu tím, že:

KLÍČOVÉ BODY

 • Závěry zdůrazňují, že kulturní výměny a mezikulturní dialog na celosvětové úrovni přispívají ve velké míře ke spojování lidí a posilování společnosti a hospodářství. S tím na paměti musí EU začlenit kulturu do svých politik a programů vnějších vztahů a do své spolupráce se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi.
 • Mimo jiné vybízejí země EU a Evropskou komisi k tomu, aby:
  • vyzývaly k mezikulturnímu dialogu prostřednictvím projektů, zvyšování povědomí a výměn osvědčených postupů uvnitř i vně EU pro kulturní pracovníky a mladé lidi,
  • podporovaly rozvoj mnohojazyčnosti a mezikulturních kompetencí,
  • šířily Úmluvu UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů z roku 2005, jejíž stranou EU je,
  • definovaly strategii EU začleňovat kulturu souvisle a systematicky do politiky vnějších vztahů EU a zajišťovat tak, aby činnosti na úrovni EU doplňovaly činnosti zemí EU,
  • prosazovaly evropské kulturní činnosti, statky a služby mimo EU, jakož i mezinárodní mobilitu evropských kulturních pracovníků,
  • pomáhaly bojovat proti padělání, pirátství a krádežím a nedovolenému obchodu s kulturními statky na mezinárodní úrovni,
  • chránily, udržovaly a podporovaly kulturní dědictví.
 • S cílem lépe definovat strategie a činnosti EU v této oblasti zdůrazňují závěry význam pečlivých rozborů kulturních odvětví partnerských zemí. Zdůrazňují též potřebu:
  • finančních programů, které mají být definovány a šity na míru kulturnímu odvětví tam, kde produkční a distribuční společnosti mohou být malé a mít místní zvláštnosti,
  • lepších informací o podpůrných programech a činnostech pro potenciální účastníky,
  • většího zapojení umělců, kulturních pracovníků a občanské společnosti v EU a partnerských zemích do tvorby a provádění vnějších kulturních politik,
  • větší spolupráce mezi kulturními institucemi zemí EU pracujícími v partnerských zemích a rozvoje sítí.

KONTEXT

HLAVNÍ DOKUMENT

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 16. prosince 2008 o podpoře kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu ve vnějších vztazích Unie a jejích členských států (Úř. věst. L 320, 16.12.2008, s. 10–12)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě: Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy (JOIN(2016) 29 final, 8.6.2016)

Závěry Rady o kultuře ve vnějších vztazích EU se zaměřením na kulturu v rozvojové spolupráci (Úř. věst. C 417, 15.12.2015, s. 41–43)

Poslední aktualizace 08.11.2016

Top