Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jakost vod ke koupání

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jakost vod ke koupání

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice o jakosti vod ke koupání chce zajistit, aby

 • byla monitorována jakost vod ke koupání,
 • byla zavedena lepší opatření na řízení jakosti vod, a
 • veřejnost měla přístup k informacím.

KLÍČOVÉ BODY

 • Evropská unie (EU) chce chránit kvalitu životního prostředí a lidské zdraví. Směrnice proto posiluje předpisy zaručující jakost vod ke koupání. Doplňuje směrnici 2000/60/ES o ochraně a řízení jakosti vody.
 • Směrnice se nevztahuje na plavecké a lázeňské bazény, na uměle vytvořené ohraničené vody nebo na ohraničené vody podléhající úpravě nebo používané k léčebným účelům.

Monitorování vod ke koupání

 • Každý rok musí země EU určit veškeré vody ke koupání na svém území a délku koupací sezony.
 • Musí zřídit monitorovací místo tam, kde se očekává většina koupajících se nebo kde je největší riziko znečištění. Monitorování musí probíhat prostřednictvím odebírání vzorků:
  • alespoň čtyř vzorků, včetně jednoho před zahájením koupací sezony,
  • tří vzorků, pokud délka koupací sezony nepřekračuje osm týdnů nebo jde o region se zvláštními geografickými omezeními.
 • Země EU musí předat své výsledky monitorování Evropské komisi s popisem opatření pro řízení jakosti vody. Během výjimečných situací a po předchozím informování Komise může být monitorování pozastaveno.

Určení jakosti vod ke koupání

 • Jakost vody je hodnocena na základě mikrobiologických údajů definovaných v souladu s parametry uvedenými v příloze I této směrnice. Klasifikace vod jako nevyhovující, přijatelné, dobré nebo výborné se zavádí v souladu s kritérii stanovenými v příloze II této směrnice.
 • Podle směrnice musí být do konce koupací sezony v roce 2015 všechny vody ke koupání v EU přinejmenším přijatelné jakosti. Navíc země EU mají přijmout opatření potřebná ke zvýšení počtu vod ke koupání, jež jsou klasifikovány jako výborné nebo dobré.
 • Pokud je jakost nevyhovující, musí země EU přijmout nezbytná opatření k řízení a eliminaci znečištění, a musí chránit a informovat koupající.

Profil vod ke koupání

 • Směrnice stanoví, aby pro všechny vody ke koupání byly vytvořeny profily. Ty mohou zahrnovat jednu část vod ke koupání nebo několik spolu sousedících vod ke koupání. Obsahují zejména posouzení:
  • fyzikálních, geografických a hydrologických charakteristik vod ke koupání a jiných povrchových vod v povodí,
  • znečištění a jeho zdrojů,
  • opatření řízení.
 • Profily vod ke koupání musí být přezkoumávány a aktualizovány, jak je uvedeno v příloze III směrnice.

Výjimečná opatření

 • Země EU musí přijmout výjimečná opatření v neočekávaných situacích, které zhoršují jakost vod ke koupání nebo představují riziko pro zdraví koupajících se.
 • Musí být také provedeno odpovídající monitorování, pokud hrozí riziko rozmnožení řas. V takovém případě musí odpovědné orgány:
  • přijmout opatření řízení a okamžitě informovat veřejnost, pokud dojde k rozmnožení sinic,
  • zhodnotit rizika, pokud dojde k rozmnožení makroskopických řas nebo mořského fytoplanktonu.

Přeshraniční vody

 • Země EU si musí vyměňovat informace a přiměřeně spolupracovat, pokud jedno povodí zasahuje na území více států.

Informování veřejnosti

 • Vnitrostátní orgány musí umožnit veřejnosti získávat informace a účastnit se na řízení jakosti vod. Občané proto mohou předkládat návrhy, připomínky nebo stížnosti. Mohou se také podílet na vytváření, přezkumu a aktualizaci seznamů vod ke koupání.
 • Navíc musí země EU zajistit v koupací sezoně aktivní šíření přiměřených informací, které musí být veřejnosti snadno dostupné. Týká se to zejména:
  • klasifikace vod ke koupání, zákazů koupání nebo varování před koupáním,
  • obecného popisu vod v obecně srozumitelném jazyce,
  • popisu povahy a délky trvání znečištění.
 • Směrnice 2013/64/EU mění směrnici 2006/7/ES z důvodu změny statusu Mayotte vůči EU. Toto rozhodnutí je určeno pouze Francii.
 • Směrnice 2006/7/ES zrušila a nahradila směrnici 76/160/EHS dne 31. prosince 2014.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 24. března 2006. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 24. března 2008.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS (Úř. věst. L 64, 4.3.2006, s. 37–51)

Postupné změny směrnice 2006/7/ES byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Komise 2009/64/ES ze dne 21. ledna 2009, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES určí za normu rovnocennosti mikrobiologických metod mezinárodní norma ISO 17994:2004(E) (Úř. věst. L 23, 27.1.2009, s. 32)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/321/EU ze dne 27. května 2011, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES zavádí symbol pro informování veřejnosti o klasifikaci vod ke koupání a zákazu koupání nebo varování před koupáním (Úř. věst. L 143, 31.5.2011, s. 38–40)

Poslední aktualizace 22.02.2017

Top