Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zajištění bezpečnosti hraček v Evropské unii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zajištění bezpečnosti hraček v Evropské unii

Na všechny hračky vyrobené v Evropské unii (EU) nebo do ní dovezené se vztahují přísné požadavky na bezpečnost, kterým musí vyhovovat, aby mohly být dodány na trh. Tyto požadavky jsou čas od času aktualizovány, aby zohlednily technický pokrok a vědecké poznatky.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček.

PŘEHLED

Na všechny hračky vyrobené v Evropské unii (EU) nebo do ní dovezené se vztahují přísné požadavky na bezpečnost, kterým musí vyhovovat, aby mohly být dodány na trh. Tyto požadavky jsou čas od času aktualizovány, aby zohlednily technický pokrok a vědecké poznatky.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice z roku 2009 stanovuje požadavky na bezpečnost, které musí hračky splňovat, když jsou dodávány na trh v EU. Určuje konkrétní povinnosti různých subjektů v dodavatelském řetězci - od výrobce až po maloobchodní prodejce. Požadavky jsou vytvořeny tak, aby zajistily vysokou úroveň zdraví a bezpečnosti, chránily veřejnost a životní prostředí a zaručily spravedlivou hospodářskou soutěž na trhu s hračkami v EU.

KLÍČOVÉ BODY

  • Hračky jsou výrobky, které jsou navrženy nebo určeny, výlučně nebo nevýlučně, ke hraní dětem mladším 14 let.
  • Vzhledem k tomu, že výrobce má podrobné znalosti o svém výrobku, má také povinnost zajistit, aby hračky splňovaly všechny platné požadavky na bezpečnost.
  • Dovozci smějí na trh uvádět ze zemí mimo EU pouze takové hračky, které splňují všechny platné požadavky na bezpečnost.
  • Distributoři a maloobchodní prodejci musí v souvislosti s platnými požadavky na bezpečnost jednat s řádnou péčí.
  • Vnitrostátní orgány provádějí dozor nad trhem.
  • Hračky, které vyhoví základním požadavkům na bezpečnost, jsou oprávněny získat ES prohlášení o shodě, musí mít označení CE a smějí se prodávat po celé EU.
  • Právní předpis se nevztahuje na tyto hračky: vybavení pro dětská hřiště určená pro veřejnost, hrací automaty, též na mince, určené pro veřejnost, dětská vozidla a vozítka se spalovacími motory, parní motory pro hračky a praky a katapulty.
  • Směrnice se čas od času aktualizuje, obvykle s cílem stanovit bezpečné limity chemických látek (například kadmia, barya nebo bisfenolu A) používaných v hračkách.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2009/48/ES

20. 7. 2011 Kromě části III přílohy II (požadavky na chemickou bezpečnost): 20. 7. 2013

20. 1. 2011

Úř. věst. L 170 ze dne 30. 6. 2009, s. 1-37.

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2012/7/EU

20. 7. 2013

20. 1. 2013

Úř. věst. L 64 ze dne 3. 3. 2012, s. 7-8.

Nařízení (EU) č. 681/2013

20. 7. 2013

-

Úř. věst. L 195 ze dne 18. 7. 2013, s. 16-17

Směrnice 2014/79/EU

21. 12. 2015

21. 12. 2015

Úř. věst. L 182 ze dne 21. 6. 2014, s. 49-51.

Směrnice 2014/81/EU

21. 12. 2015

21. 12. 2015

Úř. věst. L 183 ze dne 24. 6. 2014, s. 49-51.

Směrnice 2014/84/EU

1. 7. 2015

1. 7. 2015

Úř. věst. L 192 ze dne 1. 7. 2014, s. 49-51.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úřední věstník L 396 ze dne 30.12.2006, s. 1-849).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úřední věstník L 353 ze dne 31.12.2008, s. 1-1355).

Poslední aktualizace 02.01.2015

Top