Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Práva spotřebitelů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Práva spotřebitelů

Komise navrhuje úplnou harmonizaci ustanovení týkajících se ochrany spotřebitelů ve spotřebitelských smlouvách, aby se podpořila konkurenční nabídka na vnitřním trhu a přitom byla zajištěna vysoká úroveň ochrany spotřebitelů.

AKT

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. října 2008 o právech spotřebitelů

PŘEHLED

Tento návrh usiluje o harmonizaci předpisů týkajících se ochrany spotřebitelů v rámci kupních smluv o prodeji zboží a služeb uzavíraných mezi spotřebitelem * a obchodníkem *. Úplná harmonizace těchto předpisů musí umožňovat lepší fungování vnitřního trhu a zajišťovat vysokou úroveň ochrany spotřebitelů.

Povinnost informovat a právo odstoupit od smlouvy

Před uzavřením jakékoli kupní smlouvy je obchodník povinen poskytnout spotřebiteli určité informace. Tyto informace následně tvoří nedílnou součást smlouvy. Uvádějí zejména:

 • hlavní znaky produktu;
 • totožnost a adresu obchodníka nebo místa podnikání;
 • cenu včetně daní a dalších poplatků za dopravu, dodání nebo poštovné. Jestliže obchodník neposkytne informace o dalších poplatcích, spotřebitel je neplatí;
 • podmínky platby, dodání a plnění;
 • existenci poprodejního servisu a obchodních záruk;
 • existenci práva odstoupit od smlouvy;
 • dobu platnosti smlouvy nebo, pokud je smlouva uzavřena na dobu neurčitou, podmínky ukončení smlouvy;
 • minimální dobu trvání závazků spotřebitele vyplývajících ze smlouvy;
 • existenci záloh nebo finančních záruk, které musí spotřebitel zaplatit nebo poskytnout.

Smlouvy uzavírané zprostředkovatelem * jménem spotřebitele/prodejce (například v obchodech s použitým zbožím) nespadají do působnosti této směrnice, jsou považovány za smlouvy uzavírané mezi dvěma spotřebiteli, s výjimkou těch, kde zprostředkovatel neinformoval protistranu, že jedná jménem spotřebitele/prodejce.

U smluv uzavřených na dálku *, jako jsou smlouvy uzavřené po internetu, a smluv uzavřených mimo obchodní prostory *, jako jsou smlouvy uzavírané v místě bydliště spotřebitele, je poskytování informací před uzavřením kupní smlouvy upraveno zvláštními podmínkami. Navíc je u těchto dvou typů smluv spotřebiteli poskytnuta lhůta čtrnácti dnů pro odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu.

Povinnosti obchodníka u smluv na prodej zboží

Obchodník je povinen dodat zboží nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy. Nesplní-li obchodník své povinnosti ohledně dodání, spotřebitel má nárok na vrácení všech částek, které zaplatil, do sedmi dnů od předpokládaného data dodání.

Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází na spotřebitele nebo určenou třetí stranu jinou než dopravce v okamžiku, kdy spotřebitel nebo třetí strana získá zboží do fyzického držení nebo kdy dojde k doručení zboží.

Obchodník je povinen dodat zboží v souladu s kupní smlouvou. K tomu musí zboží souhlasit s popisem uvedeným obchodníkem, musí se hodit ke konkrétnímu účelu, pro který je spotřebitel požadoval, pokud tato podmínka byla předmětem dohody, musí se hodit k účelům, ke kterým se zboží tohoto druhu obvykle používá, musí vykazovat jakost a vlastnosti, které jsou obvyklé u zboží tohoto druhu. Pokud je zboží ve významném rozporu se smlouvou, má spotřebitel nárok zaprvé na opravu nebo nahrazení zboží, zadruhé na snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy. Obchodník je odpovědný v případě, že se rozpor se smlouvou projeví ve lhůtě dvou let od přechodu rizika na spotřebitele.

Smluvní podmínky

Návrh směrnice předpokládá zvláštní ustanovení na ochranu spotřebitelů, pokud jde o smluvní podmínky předem formulované, jejichž obsah spotřebitel nemohl ovlivnit (například standardní ustanovení v obecných podmínkách prodeje).

Spotřebitel musí mít možnost seznámit se se smluvními podmínkami před uzavřením smlouvy a vyjádřit svůj výslovný souhlas pro každou dodatečnou platbu (například předem nastavené možnosti, které musí spotřebitel zamítnout, aby se vyhnul dodatečné platbě, jsou zakázány).

Příloha II uvádí seznam nepřiměřených smluvních podmínek, jež jsou za všech okolností zakázány, a příloha III uvádí seznam nepřiměřených smluvních podmínek vzhledem k jejich cíli nebo důsledku. Při pochybnosti o významu některé podmínky má převahu výklad, který je pro spotřebitele nejpříznivější.

Sankce

V případě porušení těchto povinností členské státy musí stanovit pravidla pro sankce v souladu s vlastním právním systémem. Veřejné orgány, organizace na ochranu spotřebitelů nebo obchodníků, které mají oprávněný zájem na dané otázce, mají právo na řízení u soudu a příslušného správního orgánu.

Kontext

Tento návrh je výsledkem přezkumu acquis communautaire v oblasti ochrany spotřebitelů, zahájeného v roce 2004 s cílem zjednodušit právní předpisy a vytvořit podmínky pro dosažení účinnějšího vnitřního trhu pro spotřebitele.

Návrh má nahradit směrnice týkající se smluv uzavíraných mimo obchodní prostory, nepřiměřených podmínek, smluv uzavíraných na dálku a prodeje a záruk na spotřební zboží.

Klíčové pojmy aktu

 • Obchodník: každá fyzická nebo právnická osoba, která ve smlouvách, na něž se vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, který lze považovat za její obchodní nebo výrobní činnost, řemeslo nebo povolání, a kdokoli, kdo jedná jménem obchodníka nebo v jeho zastoupení.
 • Spotřebitel: každá fyzická osoba, která ve smlouvách, na které se vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, který nelze považovat za její živnost, podnikání, řemeslo nebo povolání.
 • Zprostředkovatel: obchodník, který uzavírá smlouvu jménem spotřebitele nebo v jeho zastoupení.
 • Smlouva uzavřená na dálku: jakákoli kupní smlouva nebo smlouva o poskytování služeb, kdy obchodník k uzavření smlouvy použije výhradně jeden nebo několik komunikačních prostředků na dálku. To znamená jakékoli prostředky, které mohou být použity k uzavření smlouvy mezi obchodníkem a spotřebitelem bez jejich současné fyzické přítomnosti.
 • Smlouva uzavřená mimo obchodní prostory:
  • jakákoli kupní smlouva nebo smlouva o poskytování služeb uzavřená mimo obchodní prostory za současné fyzické přítomnosti obchodníka a spotřebitele nebo jakákoli kupní smlouva nebo smlouva o poskytování služeb, pro kterou byla předložena nabídka spotřebitelem za stejných okolností, nebo
  • jakákoli kupní smlouva nebo smlouva o poskytování služeb, která byla uzavřena v obchodních prostorách, avšak byla sjednána mimo obchodní prostory za současné fyzické přítomnosti obchodníka a spotřebitele.

Odkazy a postup

Návrh

Úřední věstník

Postup

KOM(2008) 614

-

Spolurozhodování COD/2008/0196

Poslední aktualizace: 26.01.2009

Top