Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Podpora de minimis podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Podpora de minimis podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu

Toto nařízení doplňuje obecné pravidlo o státní podpoře de minimis a stanovuje vyšší strop pro podniky poskytující služby obecného hospodářského zájmu.

AKT

Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu

PŘEHLED

Ustanoveními čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) se stanoví opatření, která představují státní podporu. Ustanoveními čl. 108 odst. 3 SFEU se požaduje, aby Komise byla informována o záměrech poskytnout státní podporu a mohla zhodnotit, jestli je takový záměr slučitelný s vnitřním trhem. Článek 2 Nařízení Rady (ES) č. 994/98 umožňuje Komisi přijmout nařízením pravidlo de minimis, podle nějž se malé částky nepovažují za státní podporu, protože nemají žádný účinek na konkurenci a/nebo obchodování mezi zeměmi EU; tyto částky proto nemusejí být oznamovány podle čl. 108 odst. 3 SFEU.

Toto nařízení doplňuje obecné nařízení de minimis (Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006) a vztahuje se na podporu udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu. Podpora nemusí být oznamována Komisi, pokud celková částka podpory de minimis udělené podniku poskytujícímu služby obecného hospodářského zájmu nepřesáhne v žádném tříletém účetním období 500 000 EUR a pokud jsou dodržena pravidla kumulace. Obecné nařízení de minimis oproti tomu stanovuje prahovou hodnotu pouze na 200 000 EUR.

Sledování

Jestliže členský stát EU hodlá poskytnout podporu de minimis podle tohoto nařízení, písemně informuje dotčený podnik o:

  • navrhované výši podpory;
  • službě veřejného hospodářského zájmu, k níž se vztahuje;
  • charakteru de minimis této podpory.

Před udělením podpory členský stát obdrží od podniku poskytujícího službu obecného hospodářského zájmu prohlášení v písemné či elektronické podobě o jakýchkoli dalších podporách de minimis, které daný podnik obdržel během dvou předcházejících účetních let a daného účetního roku podle tohoto nařízení nebo podle jiných nařízení o podpoře de minimis. Členský stát musí přezkoumat, zda nová podpora nezvýší celkovou podporu de minimis, kterou podnik obdržel, nad strop 500 000 EUR.

Alternativně mohou členské státy EU vytvořit centrální rejstřík pro všechny podpory de minimis udělované na svém území.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 360/2012

29. 4. 2012 – 31. 12. 2018

Úř. věst. L 114 ze dne 26. 4. 2012

Poslední aktualizace: 14.01.2013

Top