Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reforma pravidel státní podpory EU pro služby obecného hospodářského zájmu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Reforma pravidel státní podpory EU pro služby obecného hospodářského zájmu

Cílem tohoto sdělení je zahájit politickou diskusi o nadcházejícím přezkumu balíčku o státní podpoře pro služby obecného hospodářského zájmu (dále jen „SOHZ“).

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 23. března 2011 „Reforma pravidel státní podpory EU pro služby obecného hospodářského zájmu“ (KOM(2011) 146 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Kontext

Má být proveden přezkum balíčku o státní podpoře pro služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ). Současný balíček obsahuje řadu opatření přijatých v roce 2005, zejména rozhodnutí o službách obecného hospodářského zájmu a rámec pro služby obecného hospodářského zájmu, v nichž Komise objasnila použití článků 106 a 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (o státní podpoře) na vyrovnání za SOHZ.

Ve svém sdělení „Na cestě k Aktu o jednotném trhu“ se Komise zavazuje přijmout do roku 2011 sdělení spolu se souborem opatření týkající se služeb obecného zájmu. Komise zdůrazňuje, že EU a její členské státy musí dbát na to, aby veřejné služby mohly snadněji fungovat na příslušné úrovni, řídily se jasnými pravidly ohledně financování, měly nejvyšší kvalitu a byly skutečně přístupné pro každého. Pravidla hospodářské soutěže EU se vztahují pouze na služby obecného zájmu, které jsou „hospodářské“ povahy.

Přezkum pravidel státní podpory pro služby obecného hospodářského zájmu

Obecným cílem navrhované reformy pravidel státní podpory pro služby obecného hospodářského zájmu je zvýšit přínos, který mohou tyto služby mít pro obecnější hospodářskou obnovu EU. Je potřeba, aby země EU zaručily určité služby za podmínek, jež budou dostupné pro jejich občany, např. nemocnice, vzdělávání, sociální služby, komunikace a doprava.

V souladu s požadavky rozhodnutí o SOHZ a rámce pro SOHZ Komise uskutečnila širokou konzultaci. Komise také požádala země EU, aby předložily zprávy věnované používání současného balíčku o SOHZ, a zahájila veřejnou konzultaci. Konzultace celkově potvrdila, že stávající balíček o SOHZ byl všeobecně přijat pozitivně a že stávající právní nástroje pozitivně přispěly k obecnému cíli, kterým je právní jistota. Konzultace však také ukázala, že je nutné zlepšení; zejména jsou zapotřebí jasnější, jednodušší, přiměřenější a účinnější nástroje, které by zajistily snazší uplatňování pravidel. V zájmu dosažení těchto cílů zvažuje Komise založit nadcházející reformu na dvou hlavních principech: objasnění a diferencovaný a přiměřený přístup.

Pro zajištění větší jasnosti Komise zvažuje další pokyny o klíčových otázkách v oblasti pravidel státní podpory pro SOHZ. Vzhledem k tomu, jak jsou pojmy definovány ve Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU) a vykládány soudy, je úloha Komise omezená, pokud jde o pokyny ohledně toho, jak chápe SFEU a judikaturu. Komise zvažuje další pokyny mimo jiné v těchto oblastech:

  • rozlišení mezi hospodářskými a nehospodářskými činnostmi v rámci pravidel státní podpory a zařazení určitých subjektů mezi podniky;
  • limity, kterými pravidla pro státní podporu omezují země EU, když definují určitou hospodářskou činnost jako SOHZ;
  • podmínky, za nichž má vyrovnání za výkon některých SOHZ poskytnutých na místní úrovni nepříznivý vliv na obchod mezi zeměmi EU, a tudíž spadá do působnosti pravidel státní podpory;
  • požadavky, které musí veřejné orgány dodržet v rámci pravidel státní podpory, když svěřují určitému podniku výkon SOHZ;
  • podmínky, za nichž vyrovnání za SOHZ nepředstavuje státní podporu, protože je na základě nabídkového řízení vybrán poskytovatel za nejmenší náklady pro společnost nebo protože je účtovaná cena v souladu s výkonným a správně řízeným podnikem (tyto dvě alternativy jsou odvozeny od rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Altmark);
  • způsob, jak zvýšit soulad mezi uplatňováním pravidel státní podpory a pravidel pro zadávání veřejných zakázek;
  • souhra mezi pravidly balíčku o SOHZ a dalšími odvětvovými pravidly pro SOHZ.

Současný balíček o SOHZ již rozlišuje různé úrovně zkoumání. Pokud jde o diferencovaný a přiměřený přístup, Komise zamýšlí jasněji rozlišovat mezi různými druhy služeb podle toho, v jaké míře státní pomoc v daných odvětvích představuje závažné riziko pro narušení hospodářské soutěže. To by znamenalo:

  • zjednodušení používání pravidel státní podpory u určitých druhů sociálních služeb, které jsou organizovány místními komunitami, které vykazují řadu zvláštností, pokud jde o strukturu jejich financování či o jejich cíle, a které mají na obchod uvnitř EU nepatrný dopad;
  • zvýšený důraz na účelnost komerčních služeb velkého rozsahu, kterým jsou svěřeny závazky veřejné služby, a to zohledňováním úrovně účelnosti a kvality poskytovatele SOHZ v poskytnutém vyrovnání.

Poslední aktualizace: 18.08.2011

Top