Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorová vozidla – bloková výjimka ze soutěžního práva EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorová vozidla – bloková výjimka ze soutěžního práva EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 461/2010 – uplatňování čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví výjimky pro vertikální dohody*, které přinášejí dostatečné výhody převažující škodlivé účinky. Nařízení Komise (EU) č. 461/2010 uděluje odvětví motorových vozidel specifickou blokovou výjimku pro vertikální dohody o nákupu, prodeji nebo dalším prodeji nových motorových vozidel a vertikální dohody o poskytování servisu oprav a údržby pro tato vozidla a pro distribuci náhradních dílů.

Vertikální dohody týkající se nákupu, prodeje nebo dalšího prodeje nových motorových vozidel

Nařízení (EU) č. 461/2010 uplatňuje nařízení Komise (EU) č. 330/2010 na vertikální dohody týkající se nákupu, prodeje nebo dalšího prodeje nových motorových vozidel.

Vertikální dohody týkající se poprodejního trhu motorových vozidel

Nařízení (EU) č. 461/2010 také uplatňuje nařízení (EU) č. 330/2010 na vertikální dohody týkající se podmínek koupě, prodeje a dalšího prodeje náhradních dílů pro motorová vozidla nebo poskytování servisu oprav a údržby motorových vozidel, pokud splňují požadavky pro výjimku podle nařízení(EU) č. 330/2010 a neobsahují žádná z následujících tvrdých omezení popsaných v nařízení (EU) č. 461/2010:

  • omezení prodeje náhradních dílů pro motorová vozidla členy selektivního distribučního systému;
  • omezení dohodnuté mezi dodavatelem náhradních dílů nebo nástrojů pro opravy a výrobcem motorových vozidel, které omezuje možnost dodavatele prodávat toto zboží schváleným nebo nezávislým distributorům nebo schváleným nebo nezávislým servisním pracovníkům nebo konečným uživatelům;
  • omezení dohodnuté mezi výrobcem motorových vozidel, který používá komponenty pro první montáž motorových vozidel, a dodavatelem těchto komponentů, které omezuje schopnost dodavatele dobře viditelným způsobem umisťovat svoji obchodní značku nebo logo na dodávané komponenty.

V souladu s nařízením Rady č. 19/65/EHS platí, že když se paralelní sítě s podobnými vertikálními omezeními týkají více než 50 % daného trhu, může Evropská komise prohlásit, že se toto nařízení nevztahuje na vertikální dohody obsahující určitá omezení vztahující se k dotyčnému trhu.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 1. června 2010 a zůstane v platnosti do 31. května 2023.

KONTEXT

Hospodářská soutěž: motorová vozidla – právní předpisy

KLÍČOVÉ POJMY

* Vertikálnídohoda : dohoda nebo jednání ve vzájemné shodě, jež byly uzavřeny mezi dvěma nebo více podniky, z nichž každý jedná na různé úrovni výrobního či distribučního řetězce, a které se týkají podmínek, za kterých mohou strany nakupovat, prodávat nebo dále prodávat určité zboží nebo služby.

AKT

Nařízení Komise (EU) č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel (Úř. věst. L 129, 28.5.2010, s. 52–57)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady č. 19/65/EHS ze dne 2. března 1965 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. 36, 6.3.1965, s. 533–535). Postupné změny nařízení č. 19/65/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. L 102, 23.4.2010, s. 1–7)

Poslední aktualizace 04.01.2016

Top