Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pokyny k vertikálním výjimkám

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Pokyny k vertikálním výjimkám

Tyto pokyny poskytují rámec, který má pomoci společnostem provádět vlastní hodnocení slučitelnosti vertikálních dohod v rámci pravidel hospodářské soutěže Evropské unie (EU). Popisují analytické metody a politiku vymáhání, které používá Komise v jednotlivých případech v souvislosti s vertikálními dohodami podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

AKT

Sdělení Komise ze dne 10. května 2010: Pokyny k vertikálním omezením (SEK (2010) 411 v konečném znění)

PŘEHLED

Čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) zakazuje dohody, které by mohly mít dopad na obchod mezi zeměmi Evropské unie (EU) a které zabraňují, omezují nebo deformují hospodářskou soutěž. Dohody, které vytvářejí dostatečné výhody převažující případné škodlivé účinky, jsou vyňaty z tohoto zákazu podle čl. 101 odst. 3 SFEU.

Vertikální dohody jsou dohody za účelem prodeje a nákupu zboží nebo služeb, které mezi sebou uzavřely firmy působící na různé úrovni výrobního nebo distribučního řetězce. K typickým příkladům vertikálních dohod patří dohody o distribuci mezi výrobci a velkoobchody nebo maloobchody. Vertikální dohody, které jednoduše určují cenu a množství určité transakce při prodeji a nákupu, běžně hospodářskou soutěž neomezují. Nicméně k omezení hospodářské soutěže může dojít, pokud dohoda obsahuje omezení pro dodavatele nebo kupujícího. Tato vertikální omezení nemusí mít jen negativní účinky, ale také pozitivní účinky. Mohou například pomoci výrobci vstoupit na nový trh nebo zabránit situaci, kdy jeden distributor využívá reklamního úsilí jiného distributora, nebo umožnit dodavateli snížit cenu investice u určitého klienta.

To, zda vertikální dohoda skutečně omezuje hospodářskou soutěž a zda v daném případě výhody převažují škodlivé účinky, bude často záviset na struktuře trhu. V zásadě je nutné individuální hodnocení. Nicméně Komise přijala nařízení Komise (EU) č. 330/2010, nařízení o blokových výjimkách, které zajišťuje bezpečný přístav pro většinu vertikálních dohod. Nařízení (EU) č. 330/2010 na základě blokové výjimky určuje, že zákaz stanovený v čl. 101 odst. 1 SFEU neplatí na vertikální dohody, které splňují určité požadavky.

Účel pokynů

Tyto pokyny popisují přístup k vertikálním dohodám, na něž se nevztahuje nařízení o blokových výjimkách. Toto nařízení neplatí zejména v případě, že tržní podíl dodavatele nebo kupujícího přesahuje 30 %. Nicméně pokud tržní podíl přesahuje 30 %, nevytváří se tak domněnka nezákonnosti. Tento práh slouží pouze k rozlišení těch dohod, na které se vztahuje domněnka nezákonnosti, od dohod, které vyžadují individuální posouzení. Pokyny pomáhají firmám provádět takové posouzení.

Pokyny stanoví obecná pravidla pro hodnocení vertikálních omezení a obsahují kritéria pro hodnocení nejběžnějších typů vertikálních omezení: nákup jedné značky (zákaz soutěžit), výhradní distribuce, výhradní přidělování zákazníků, selektivní distribuce, franšíza, výhradní dodávka, platby předem za přístup, dohody o správě určité kategorie, vázané obchody a omezení cen pro další prodej.

Obecná pravidla pro posuzování vertikálních omezení

Komise používá následující obecná pravidla při posuzování vertikálních omezení v situacích, kdy nařízení o blokových výjimkách neplatí.

Pokud Komise provádí individuální posouzení, bude muset prokázat, že daná dohoda je v rozporu s čl. 101 odst. 1 SFEU. Podniky, které žádají o využití výhody podle čl. 101 odst. 3 SFEU, musí dokázat, že podmínky uvedené v tomto odstavci jsou splněny.

Hodnocení, zda má vertikální dohoda účinek omezující hospodářskou soutěž, bude provedeno na základě srovnání stávající situace nebo pravděpodobné budoucí situace na relevantním trhu s existujícími vertikálními omezeními se situací, která by nastala při neexistenci vertikálních omezení v dohodě.

Výrazné účinky škodlivé pro hospodářskou soutěž se pravděpodobně vyskytnou v případě, že alespoň jedna smluvní strana má nebo získá určitou tržní sílu a dohoda přispívá ke vzniku, zachování nebo zvýšení této tržní síly, případně smluvním stranám umožňuje tuto tržní sílu využívat.

Negativní účinky na trh, které mohou vyplynout z vertikálních omezení a které se právní předpisy o hospodářské soutěži EU snaží omezit, jsou:

  • protisoutěžní uzavření trhu jiným dodavatelům nebo kupujícím;
  • zmírnění hospodářské soutěže mezi dodavatelem a konkurenčními podniky a usnadnění nekalých praktik mezi těmito dodavateli;
  • zmírnění hospodářské soutěže mezi kupujícím a podniky, které mu konkurují, a usnadnění nekalých praktik mezi těmito konkurenčními podniky;
  • vytváření překážek bránících integraci trhu.

Na trhu, kde jednotliví distributoři distribuují značku či značky pouze jednoho dodavatele, povede omezení hospodářské soutěže mezi distributory stejné značky k omezení hospodářské soutěže v rámci značky. Pokud je hospodářská soutěž mezi značkami intenzivní, je nepravděpodobné, že omezení hospodářské soutěže v rámci značky by mělo negativní účinky na spotřebitele.

Výhradní dohody mají obyčejně více protisoutěžní účinky než dohody nevýhradní. Například v rámci zákazu soutěžit kupující nakupuje pouze jednu značku. Naproti tomu množstevní povinnost ponechává kupujícímu určitý prostor k nákupu konkurenčního zboží. Míra uzavření trhu je tedy ve druhém případě (výrazně) menší.

Vertikální omezení sjednaná pro neznačkové zboží jsou obecně méně škodlivá než omezení, která ovlivňují distribuci značkového zboží. Rozdíl mezi značkovým a neznačkovým zbožím bude podobný jako rozdíl mezi meziprodukty a finálními výrobky.

Je důležité si uvědomit, že vertikální omezení mohou mít pozitivní účinky, zvláště proto, že podporují necenovou soutěž a zlepšují kvalitu služeb. Z hlediska účinků jsou přínosná zejména vertikální omezení s omezenou platností, která pomáhají zavést na trh nové složité výrobky nebo chránit investice vázané na určitý vztah nebo která usnadňují převod know-how.

Poslední aktualizace: 03.12.2010

Top