Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Výjimka pro vertikální dohody o dodávkách a distribuci

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Výjimka pro vertikální dohody o dodávkách a distribuci

Určité typy vertikálních dohod mohou zlepšit hospodářskou účinnost uvnitř výrobního nebo distribučního řetězce tím, že usnadní koordinaci mezi zúčastněnými podniky. Zejména mohou vést ke snížení obchodních a distribučních nákladů stran a zajistit optimální úroveň jejich investic a prodejů. Vzhledem k celkově pozitivním zkušenostem s uplatňováním nařízení č. 2790/1999 přijala Komise toto nové nařízení o blokových výjimkách.

AKT

Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě

PŘEHLED

Čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (dříve čl. 81 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství (SES)) zakazuje dohody, které by mohly mít dopad na obchod mezi zeměmi Evropské unie (EU) a které zabraňují, omezují nebo deformují hospodářskou soutěž. Dohody, které vytvářejí dostatečné výhody převažující případné škodlivé účinky, jsou vyňaty z tohoto zákazu podle čl. 101 odst. 3 SFEU (dříve čl. 81 odst. 3 SES).

Vertikální dohody jsou dohody za účelem prodeje a nákupu zboží nebo služeb, které mezi sebou uzavřely firmy působící na různé úrovni výrobního nebo distribučního řetězce. K typickým příkladům vertikálních dohod patří dohody o distribuci mezi výrobci a velkoobchody nebo maloobchody. Vertikální dohody, které jednoduše určují cenu a množství určité transakce při prodeji a nákupu, běžně hospodářskou soutěž neomezují. Nicméně k omezení hospodářské soutěže může dojít, pokud dohoda obsahuje omezení pro dodavatele nebo kupujícího, například povinnost kupujícího nekupovat konkurenční značky. Tato vertikální omezení nemusí mít jen negativní účinky, ale také pozitivní účinky. Mohou například pomoci výrobci vstoupit na nový trh nebo zabránit situaci, kdy jeden distributor využívá reklamního úsilí jiného distributora, nebo umožnit dodavateli snížit cenu investice u určitého klienta.

To, zda vertikální dohoda skutečně omezuje hospodářskou soutěž a zda v daném případě výhody převažují škodlivé účinky, bude často záviset na struktuře trhu. V zásadě je nutné individuální hodnocení. Nicméně Komise přijala toto nařízení (EU) č. 330/2010, nařízení o blokových výjimkách, které zajišťuje bezpečný přístav pro většinu vertikálních dohod. Nařízení o blokových výjimkách na základě blokové výjimky určuje, že zákaz stanovený v čl. 101 odst. 1 SFEU neplatí na vertikální dohody, které splňují určité požadavky. Komise také zveřejnila obecné zásady o vertikálních omezeních. Tyto zásady popisují přístup k vertikálním dohodám, na něž se nevztahuje nařízení o blokových výjimkách.

Požadavky pro použití nařízení o blokových výjimkách

Nařízení o blokových výjimkách obsahuje určité požadavky, které je nutné splnit, než je určitá vertikální dohoda vyňata ze zákazu podle čl. 101 odst. 1 SFEU. První požadavek je, že dohoda nesmí obsahovat žádná tvrdá omezení stanovená v nařízení. Druhý požadavek se týká prahu tržního podílu ve výši 30 % pro dodavatele i kupující. Za třetí, nařízení obsahuje podmínky týkající se třech zvláštních omezení.

Tvrdá omezení

Toto nařízení o blokových výjimkách obsahuje pět tvrdých omezení, která vedou k vyloučení celé dohody z výhod nařízení, a to i v případě, že tržní podíly dodavatele a kupujícího jsou pod hranicí 30 %. Tvrdá omezení jsou považována za závažná omezení hospodářské soutěže vzhledem k pravděpodobnému poškození spotřebitelů. Ve většině případů budou zakázána a považuje se za nepravděpodobné, že by vertikální dohody obsahující taková tvrdá omezení splňovala podmínky čl. 101 odst. 3 SFEU.

První tvrdé omezení se týká udržování prodejních cen: dodavatelé nemohou pevně stanovit (minimální) cenu, za kterou distributoři mohou výrobky prodávat.

Druhé tvrdé omezení se týká omezení souvisejících s územím, na kterém kupující může prodávat, nebo omezení okruhu zákazníků, kterým kupující může prodávat. Toto tvrdé omezení souvisí s dělením trhu podle území nebo podle zákazníků. Distributoři musí mít volnost v tom, kde a komu prodávají. Nařízení o blokových výjimkách obsahuje výjimky k tomuto pravidlu, které firmám umožňují využívat systém výhradní distribuce nebo systém selektivní distribuce.

Třetí a čtvrté tvrdé omezení se týká selektivní distribuce. Za prvé, vybraní distributoři, i když mají zákaz prodávat neschváleným distributorům, nemohou být omezeni, pokud jde o konečné uživatele, kterým prodávají. Za druhé, jmenovaní distributoři musí mít volnost prodávat jiným určeným distributorům v rámci sítě nebo od nich nakupovat.

Páté tvrdé omezení se týká dodávání náhradních dílů. Dohoda mezi výrobcem náhradních dílů a kupcem, který tyto díly začleňuje do svých výrobků, nesmí bránit ani omezovat prodej těchto náhradních dílů výrobcem konečným uživatelům, nezávislým opravářům nebo poskytovatelům jiných služeb.

Práh tržního podílu ve výši 30 %

Na vertikální dohodu se vztahuje toto nařízení, pokud dodavatel i kupující zboží nebo služeb nemají tržní podíl přesahující 30 %. V případě dodavatele se jedná o jeho tržní podíl na příslušném trhu dodávek, tj. trhu, na který prodává zboží nebo služby, který je rozhodující pro použití blokové výjimky. V případě kupujícího se jedná o jeho tržní podíl na příslušném trhu nákupu, tj. trhu, na kterém nakupuje zboží nebo služby, který je rozhodující pro použití nařízení o blokových výjimkách.

Vyloučená omezení

Toto nařízení se vztahuje na všechna vertikální omezení s výjimkou výše uvedených tvrdých omezení. Nicméně uplatňuje zvláštní podmínky na tři vertikální omezení:

  • zákaz soutěžit během trvání smlouvy;
  • zákaz soutěžit po skončení smlouvy;
  • vyloučení určitých značek v systému selektivní distribuce.

Když tyto podmínky nejsou splněny, jsou tato vertikální omezení vyloučena z výjimky podle nařízení o blokových výjimkách. Nařízení se však nadále vztahuje na zbývající část vertikální dohody, pokud je tato část oddělitelná (tj. může působit nezávisle) od vertikálních omezení, na která se výjimky nevztahují.

Toto nařízení je přijato po pozbytí platnosti nařízení Komise č. 2790/1999.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 330/2010

1. 6. 2010–31. 5. 2022

-

Úř. věst. L 102 ze dne 23. 4. 2010

Poslední aktualizace: 24.11.2010

Top