Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rozšířit prospěch ze sociální dimenze globalizace na všechny

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Rozšířit prospěch ze sociální dimenze globalizace na všechny

Evropská unie se podílí na úsilí o udržitelnou globalizaci v sociální oblasti. Hodlá posílit aktivity pro spravedlivé rozdělení výhod globalizace a sdílet své zkušenosti s ostatními dotčenými mezinárodními aktéry.

AKT

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The Social Dimension of Globalisation - the EU's policy contribution on extending the benefits to all [COM(2004) 383 final - Not published in the Official Journal] (Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 18. května 2004 nazvané „Sociální dimenze globalizace – přispění politiky EU k rozšíření výhod pro všechny“ (KOM(2004) 383 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku))

PŘEHLED

Prostřednictvím tohoto sdělení hodlá Evropská komise přispět k diskusi o spravedlivé a udržitelné globalizaci.

ŘÍZENÍ GLOBALIZACE

Globalizace se promítá do postupné integrace ekonomik a společností. Její postup je poháněn novými technologiemi, novými hospodářskými vztahy a vnitrostátními a mezinárodními politikami široké škály aktérů (vlád, mezinárodních organizací, podniků, světa práce, médií a občanské společnosti). Globalizace přinesla významný prospěch velkému počtu lidí na celém světě. V různých oblastech světa, kde dosud živobytí obyvatel záviselo pouze na zemědělství, vznikají kvalitnější pracovní příležitosti s možností vyšších výdělků.

Přínosy globalizace se však stále ještě mezi země a různé skupiny dělí nerovným způsobem. Výsledky hospodářské integrace na celosvětové úrovni jsou nevyvážené a často znevýhodňují slabší aktéry, ať se jedná o regiony, odvětví nebo pracovníky. Aby byla globalizace skutečně udržitelná, musí zajišťovat spravedlivější sociální rozvoj pro všechny.

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE K SOCIÁLNÍ DIMENZI GLOBALIZACE

Evropská unie se už dlouho snaží jak v rámci Společenství, tak na mezinárodní úrovni zajišťovat, aby hospodářský pokrok globalizace šel ruku v ruce s pokrokem sociálním.

Výsledky v EU

Díky vlastní zkušenosti s regionální integrací Evropská unie představuje vhodný model hospodářské, politické a sociální integrace. Třebaže tento model a Lisabonskou strategii, schválenou v roce 2000 hlavami států a vlád, která tento model uvádí do praxe, nelze jednoduše přenést do jiných částí světa, některé aspekty jsou všeobecně použitelné.

Unie vytvořila jednotný trh umožňující volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob, který je posílen zavedením Hospodářské a měnové unie. Provádí politiky, které se navzájem podporují, aby tak mohly lépe reagovat na požadavky konkurenceschopnosti, zaměstnanosti, sociálního pokroku a udržitelného životního prostředí. Díky systému, který Unie zavedla, přináší tato hospodářská integrace zlepšení životních a pracovních podmínek evropským občanům zejména v méně rozvinutých členských státech. V tomto ohledu Unie klade důraz na pevné institucionální struktury, jejich vzájemné propojení, začlenění aktérů prostřednictvím evropského sociálního dialogu, základní pracovní normy, jako je zákaz diskriminace v zaměstnání a rovnost žen a mužů, minimální normy, pokud jde o zdraví a bezpečnost při práci a pracovní podmínky, pevné vnitrostátní systémy sociálního zabezpečení, investice do lidského kapitálu, kvalitu zaměstnanosti a v širším smyslu též na dodržování lidských práv a respektování zásad právního státu.

Přeměna ekonomik osmi zemí střední a východní Evropy, které přistoupily k Unii 1. května 2004, svědčí o vhodnosti evropského hospodářského a sociálního modelu pro země podstupující proces hospodářské transformace.

Výsledky na mezinárodní úrovni

Evropská unie si je už dávno vědoma toho, že je nezbytné, aby se její snahy o udržitelnou globalizaci odrazily také v zahraniční politice.

Evropská unie využila příležitost začlenit klíčové prvky udržitelné globalizace do svých mezinárodních dohod o hospodářském partnerství. Proto zaměřila svou zahraniční politiku na vazby mezi obchodem a rozvojem, rozvojovou spolupráci orientovanou na snižování chudoby, základní pracovní normy, sociální odpovědnost podniků, životní prostředí, udržitelný rozvoj, ale také právní stát, lidská práva a demokratizaci.

Unie začleňuje tyto prvky do bilaterálních dohod, které uzavírá prakticky se všemi státy a mnohými regionálními uskupeními. Navíc prostřednictvím všeobecného systému preferencí Evropská unie nabízí preferenční přístup na evropský trh rozvojovým zemím, které účinně dodržují základní pracovní normy.

Mimo jiné podporuje různé procesy regionální integrace. Tyto procesy totiž umožňují lepší začlenění do světové ekonomiky, a tím maximalizují přínos globalizace pro země, které se na ní podílejí.

Na druhou stranu se Unie svou „evropskou politikou sousedství“ snaží vytvořit se zeměmi, které jsou jejími sousedy na východě a na jihu, oblast stability a prosperity.

Unie nezanedbává ani soukromý sektor, který v úsilí o spravedlivou globalizaci hraje doplňující roli.

ZVÝŠIT SNAHY O UDRŽITELNOU GLOBALIZACI V SOCIÁLNÍ OBLASTI

I když se Evropská unie ve svých politikách aktivně nasazuje ve prospěch sociální dimenze globalizace, musí toto úsilí ještě zvýšit, a to jak na evropské, tak na mezinárodní úrovni. Strukturální fondy by měly sloužit k lepšímu provádění hospodářských a sociálních restrukturalizací. Úlohou všech zúčastněných stran je předvídat změny, uvádět je do pohybu a aktivně na ně reagovat. Pro lepší hodnocení sociálních důsledků globalizace a lepší zacílení svých aktivit zahraniční pomoci hodlá EU prosazovat začlenění sociální dimenze do plánování a provádění různých programů a projektů v regionech a třetích zemích.

Aktivity Evropské unie ve prospěch rozvojových zemí však nesmí zakrývat skutečnost, že jsou to samy rozvojové státy, kdo v prvé řadě nese odpovědnost za řízení globalizace a sociální rozvoj ve vlastní zemi.

Kromě toho je nezbytné, aby k udržitelné globalizaci, včetně prosazování důstojné práce, přispívaly i mezinárodní organizace. Světová obchodní organizace (WTO), mezinárodní finanční instituce (IFI), Mezinárodní organizace práce (ILO) a všechny orgány OSN se soudržným a koordinovaným způsobem musí podílet na tomto cíli.

Komise všeobecně usiluje o nahrazení záměrů konkrétními činy.

KONTEXT

Mezinárodní organizace práce založila Světovou komisi pro sociální dimenzi globalizace (WCSDG), která 24. února 2004 zveřejnila zprávu „Spravedlivá globalizace: tvorba příležitostí pro všechny“. Evropská komise si přeje účastnit se diskuse, kterou tím WCSDG otevřela, a mít podíl na provádění návrhů a doporučení WCSDG předložením svého příspěvku k sociální dimenzi globalizace.

See also

  • Pro více informací navštivte stránku Světové komise pro sociální dimenzi globalizace (EN) (ES) (FR)

Poslední aktualizace: 02.05.2007

Top