Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sociální rozvoj v kontextu globalizace

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sociální rozvoj v kontextu globalizace

Evropská unie podporuje sociální rozvoj v rámci globalizace. Evropská komise vyzývá k podpoře mezinárodně uznávaných základních pracovních norem a k zavedení rovnováhy mezi správou trhu a správou sociálních věcí.

AKT

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee - Promoting core Labour Standards and Improving Social governance in the context of globalisation (COM(2001) 416 final – Not published in the Official Journal) (Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 18. července 2001 nazvané „Podpora základních pracovních norem a zlepšení správy sociálních věcí v souvislosti s globalizací“ (KOM (2001) 416, v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku))

PŘEHLED

Občané si stále více uvědomují, že správa trhu se na světové úrovni rozvíjí rychleji než správa sociálních věcí, což vnáší nerovnováhu do hospodářských a sociálních pravidel a struktur.

Ve snaze podílet se na zavedení spravedlivého světového hospodářského systému Evropská unie předkládá strategii na podporu sociálního rozvoje a základních pracovních norem na celosvětové úrovni.

Interakce mezi globalizací a podporou mezinárodních pracovních norem je složitá. Obchod a investice mají jistý dopad na sociální rozvoj a v širším měřítku i na udržitelný rozvoj. Aby se zajistila účinnost této strategie, je tedy nutný globální přístup.

V souladu s přístupem Rady pro obchod a zaměstnanost z října 1999 Evropská komise navrhuje nově potvrdit univerzálnost mezinárodně uznávaných základních pracovních norem (svoboda sdružování a efektivní uznávání práva na kolektivní vyjednávání, odstranění všech forem nucené nebo povinné práce, účinné zrušení práce dětí, odstranění diskriminace v oblasti zaměstnanosti a výkonu povolání). Komise také připomíná svůj přínos při tvorbě úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) a podporu spolupráce ILO s ostatními mezinárodními organizacemi, zejména Světovou obchodní organizací (WTO). Dále opakovaně odmítá přístupy založené na základních pracovních normách za účelem protekcionismu nebo sankcí.

Komise na jedné straně vyzývá k využívání a posílení stávajících nástrojů, na druhé straně k přijímání nástrojů a opatření určených k podpoře všeobecného použití základních pracovních norem v různých oblastech činnosti jak na evropské, tak na mezinárodní úrovni.

Strategie na mezinárodní úrovni

Unie potvrzuje ústřední úlohu ILO při podpoře dodržování základních pracovních norem a potvrzuje nutnost posílit účinnost nástrojů ILO. Dále Unie vybízí zejména k lepšímu prosazování kontrolních mechanismů, k účinnějšímu monitorování a významnější technické pomoci. Také se zdá nezbytné diskutovat o nových mechanismech na podporu dodržování základních pracovních norem a nového mechanismu periodického přezkumu národních sociálních politik.

Unie navrhuje zahájit diskusi a úvahy na mezinárodní úrovni v mezinárodních organizacích zaměřených na rozvoj (ILO, WTO...). Takový dialog by umožnil stanovit politiky, které účinně posílí přínos obchodu k sociálnímu rozvoji a zajistí jistou soudržnost politik.

Strategie na úrovni Společenství

Unie navrhuje podporovat základní pracovní normy prostřednictvím všeobecného systému preferencí (GSP). GSP usnadňuje přístup na trh Společenství rozvojovým zemím, které účinně provádějí základní pracovní normy, a uděluje jim dodatečné obchodní preference. Unie chce, aby GSP byl ještě atraktivnější a transparentnější. Jeho základ by se měl rozšířit o čtyři základní pracovní normy definované v deklaraci ILO z roku 1998, což povede k dočasnému pozastavení výhod GSP v případě závažného a systematického porušování některé z těchto norem. Unie hodlá povzbuzovat ostatní země k přijetí podobných systémů sociálních pobídek.

Unie bude dále klást důraz na podporu základních pracovních norem ve své globální rozvojové politice. V souladu s přístupem použitým v rámci dohody z Cotonou se v budoucnu do obchodních dohod a dohod o spolupráci budou vkládat ustanovení zvláštně věnovaná sociálnímu rozvoji a podpoře základních pracovních norem.

V budoucnu se také při projednávání a uzavírání obchodních smluv bude přihlížet k hodnocení dopadu na udržitelný rozvoj.

Soukromé dobrovolné iniciativy

Komise potvrzuje význam společensky odpovědného postoje podniků na světovém trhu práce. Jak Unie zdůraznila již ve své zelené knize o společenské odpovědnosti podniků, je nezbytné ve snaze o transparentnost a účinnost zajistit soudržnost obsahů kodexů chování a sociálního označování a zakotvit je na společných základních normách, kterým se také říká normy ILO. Organizace spojených národů zahájila v roce 2000 iniciativu „Global compact“, která vybízí soukromé podniky, aby přijaly a zahrnuly do svých postupů základní zásady důstojné práce.

Kontext

Světový summit o sociálním rozvoji, který se konal v Kodani v roce 1995, a deklarace ILO týkající se základních zásad a práv při práci z roku 1998 se zasloužily o široké uznávání univerzálnosti základních pracovních norem. Také WTO se podílí na podpoře těchto norem analyzováním interakce mezi globalizací, obchodem a sociálním rozvojem. Bylo však jasně řečeno, že uznávání těchto norem nemůže ospravedlňovat zneužívání ve formě protekcionismu nebo opatření založených na sankcích. Snahy mezinárodního společenství je důležité nadále rozvíjet.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Světové komise ILO pro sociální dimenzi globalizace s názvem „Spravedlivá globalizace – Vytváření příležitostí pro všechny“ ze dne 24. února 2004

Světová komise pro sociální dimenzi globalizace uvádí, že se globalizace může a musí změnit. Považuje za nezbytné zavést udržitelnou globalizaci bez výjimek. Soudržný přístup k hospodářské, sociální a environmentální dimenzi a zavedení účinnější správy jak na národní, tak na mezinárodní úrovni mohou přispět k lepšímu řízení globalizace.

Evropská komise, která se aktivně podílela na práci Světové komise, zahrnuje tuto úvahu do vnitřních i vnějších politik Evropské unie.

Závěry Rady týkající se sdělení Komise s názvem „Podpora základních pracovních norem“. Rada pro vnější vztahy – 21. července 2003 (nebyly zveřejněny v Úředním věstníku)

Rada podporuje akci Komise na podporu sociálního rozvoje na mezinárodní úrovni. Vyhlašuje některé priority, na které se tato akce musí zaměřit:

  • podpora účinného dialogu mezi WTO a ILO s cílem zajistit soudržný přístup k této otázce v dotčených mezinárodních organizacích;
  • využití GSP na podporu základních pracovních norem;
  • zahrnutí základních pracovních norem a sociální správy do rozvojové politiky Evropské unie;
  • podpora účinných časově vymezených programů na potlačení nejhorších forem dětské práce.

See also

  • Pro více informací navštivte stránku Světové komise pro sociální dimenzi globalizace (EN) (ES) (FR)

Poslední aktualizace: 15.05.2007

Top