Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pracovní místa v námořní dopravě: přezkum právních předpisů v sociální oblasti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Pracovní místa v námořní dopravě: přezkum právních předpisů v sociální oblasti

Evropská komise se snaží přitáhnout pracovníky do námořnického odvětví, aniž by přitom ohrozila jeho konkurenceschopnost. Proto chce posoudit stávající právní předpisy Společenství, aby byly určeny vynětí nebo odchylky, které mají dopad na pracovníky v námořnických profesích, a aby se stanovilo, jak potřebná by mohla být případná akce v této oblasti. Komise zahajuje první etapu konzultace sociálních partnerů o otázce možného zaměření této akce Společenství.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 10. října 2007 o opětovném posouzení rámce právních předpisů v sociální oblasti pro zvýšení počtu a kvality pracovních míst v odvětví námořní dopravy v EU (první fáze konzultace sociálních partnerů na úrovni Společenství podle čl. 138 odst. 2 Smlouvy) (KOM(2007) 591 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Většina námořních odvětví působí ve vysoce globalizovaných podmínkách. V této oblasti existuje již velmi rozsáhlý soubor mezinárodních úmluv a norem.

Evropská unie (EU) velmi podporuje úsilí a iniciativy vedoucí k posílení mezinárodního systému právních předpisů, jako jsou úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) (EN) (ES) (FR) o práci na moři (EN) (ES) (FR) z roku 2006 a o práci v odvětví rybolovu (EN) (ES) (FR) z roku 2007.

Komise hodlá podporovat ratifikaci (schválenou rozhodnutím Rady 2007/431/ES) a použití těchto mezinárodních norem za účelem doplnění vnitřních a vnějších politik EU.

Evropská sociální legislativa

Právní předpisy EU v sociální oblasti stanoví určitý počet vynětí nebo odchylek týkajících se námořnických profesí. Existují tyto čtyři situace:

  • žádné vynětí (nedostatek zvláštních ustanovení nebo odchylek v obecných nástrojích);
  • zvláštní právní předpisy nebo obecné nástroje obsahující zvláštní ustanovení;
  • možnost členských států zavést při provádění směrnic do vnitrostátního práva odchylky v jejich vnitrostátních právních předpisech. Tato situace se týká směrnic 2002/74/ES, 94/45/ES a 2002/14/ES;
  • vynětí z oblasti použitelnosti. A to u směrnic 98/59/ES, 2001/23/ES a 96/71/ES.

Pokud jde o poslední dvě uvedené kategorie, Komise vyzývá k podrobnější analýze. Uzavírá, že některá vyloučení z oblasti působnosti některých směrnic nejsou zcela oprávněná, protože se nezdá, že přispívají k používání specifických řešení, která jsou konkrétní situaci těchto pracovníků lépe přizpůsobena. Existují-li dostatečně závažné důvody pro zachování stávajících vynětí nebo odchylek, mělo by se zvážit, zda by nejvhodnějším řešením nebyly specifické právní předpisy EU pro dané odvětví. Takové řešení by námořnickým profesím muselo zaručit stejnou úroveň ochrany, kterou mají ostatní pracovníci podle obecné směrnice. V takovém případě je třeba přezkoumat konkrétní právní podmínky platné v členských státech, aby se zajistilo, že námořnické profese mají odpovídající úroveň ochrany. Takový přezkum je vhodný zejména v případech podmíněných vynětí, která členské státy zavazují ke stanovení specifičtějších předpisů nebo alternativních záruk k zajištění stejné úrovně ochrany.

Zdraví a bezpečnost

V právních předpisech EU obecně požívají pracovníci v námořním odvětví stejné úrovně ochrany v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako pracovníci v jiných odvětvích. Obecné směrnice navíc doplňují zvláštní směrnice určené pro toto odvětví, například směrnice o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rybářských plavidlech. Tato směrnice se týká pouze rybářských plavidel o délce patnáct metrů a více. Komise nadále klade důraz na rozvoj nepovinných nástrojů (osvědčených postupů), jejichž cílem je provádění stávajících právních předpisů Společenství o ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků na palubě malých rybářských plavidel.

Volný pohyb pracovníků a sociální zabezpečení

Podle ustálené judikatury jsou ustanovení Smlouvy o ES týkající se volného pohybu pracovníků použitelná rovněž na námořní dopravu. Pokud jde o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, právní předpisy Společenství stanoví, že pracovníci a jejich rodinní příslušníci neztrácejí při pohybu v rámci Společenství svá práva na sociální zabezpečení. Vztahují se rovněž na státní příslušníky třetích zemí, kteří oprávněně bydlí na území členského státu a jsou v situaci, která se neomezuje ve všech ohledech na jediný členský stát.

Úloha sociálního dialogu

Sociální partneři se pravidelně zabývají různými tématy s cílem zvýšit bezpečnost a dobré podmínky na palubě a přispět k silné pozici Evropy v globálním kontextu. V současné době jednají o evropské dohodě, která by prováděla příslušná ustanovení úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci na moři. Podobný přístup by se mohl zaujmout, i pokud jde o podporu provádění současné úmluvy ILO o práci v odvětví rybolovu.

V rámci probíhající konzultace Komise vyzývá sociální partnery v odvětví mořského rybolovu, aby se vyslovili k otázkám, jimiž se toto sdělení zabývá.

Kontext

Komise požadovala ucelenou námořní politiku ve svých strategických cílech pro období 2005–2009. Tato konzultace je pokračováním zelené knihy o budoucnosti námořní politiky z roku 2006. Ta nadnesla otázku vynětí námořních odvětví z částí evropských pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti sociální politiky.

Poslední aktualizace: 21.12.2007

Top