Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nový strategický přístup v oblasti zdraví pro EU (2008–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Nový strategický přístup v oblasti zdraví pro EU (2008–2013)

Tato bílá kniha definuje novou strategii Společenství v oblasti zdraví až do roku 2013, aby bylo možné čelit stále naléhavějším problémům v oblasti zdraví veřejnosti, jako jsou stárnutí, přeshraniční ohrožení zdraví či nemoci spojené s nezdravým životním stylem. Cílem této strategie je tedy v rámci jednotného postupu posílit spolupráci na úrovni Společenství tam, kde členské státy nemohou jednat samy, zajistit větší pochopení této problematiky na evropské i světové úrovni a poskytnout hledisku zdraví více prostoru ve všech politikách. Proto tato bílá kniha navrhuje čtyři zásady a tři strategické cíle pro následující roky.

AKT

Bílá kniha Komise ze dne 23. října 2007 nazvaná „Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008–2013" (KOM(2007) 630 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Za oblast zdraví nesou hlavní odpovědnost členské státy. Úlohou Evropské unie (EU), jak vyplývá z evropských smluv, je provádět činnosti, které doplňují práci členských států a zároveň znamenají přínos pro celou Evropu, zvláště v oblastech vážného ohrožení zdraví a problémů přeshraničního nebo mezinárodního dopadu a rovněž v otázkách týkajících se volného pohybu zboží, služeb a osob.

Proto je zapotřebí spolupracovat napříč odvětvími a ochrana zdraví musí být zaručena všemi politikami Společenství.

Nová strategie definovaná v této bílé knize se tedy dotýká zdraví ve všech odvětvích. Tato strategie dává díky souvislému rámci lepší možnost čelit stále zřetelnějším problémům, které ohrožují zdraví veřejnosti, jako jsou demografické změny, pandemie, bioterorismus a nemoci spojené s nezdravým životním stylem.

Tato bílá kniha navrhuje pro příští roky čtyři zásady.

Zásada 1: strategie založená na společných hodnotách v oblasti zdraví

Komise s členskými státy spolupracovala na stanovení přístupu k systémům zdravotní péče EU založeného na společných hodnotách.

V roce 2006 Rada přijala prohlášení o těchto hodnotách, které vyzdvihují univerzálnost, přístup k dobré zdravotní péči, spravedlnost a solidaritu.

Na základě tohoto prohlášení by mělo být přijato nové, obecnější prohlášení o společných hodnotách zdravotní politiky.

Zdravotní politika Společenství musí rovněž brát v úvahu práva pacientů, jako je účast na rozhodovacím procesu a zdravotní gramotnost. Komise proto musí podporovat programy zdravotní gramotnosti pro různé věkové skupiny.

Mezi členskými státy a regiony a rovněž celosvětově stále ještě existuje výrazná nespravedlnost v oblasti zdraví. Rozdíly v předpokládané délce života jsou patrné i při srovnání jednotlivých evropských států. Protože odstranění nespravedlností je hodnotou, která má přímou souvislost se zlepšením zdraví, navrhne Komise činnosti zaměřené právě tímto směrem.

Zdravotní politika musí být založena na nejlepších dostupných vědeckých poznatcích. Proto Komise musí shromažďovat srovnatelné údaje z členských států. Je tedy nezbytné vybudovat systém zdravotních ukazatelů se společným mechanismem pro shromažďování srovnatelných údajů o zdraví na všech úrovních.

Zásada 2: zdraví je největší bohatství

Zdravé obyvatelstvo je základní podmínkou hospodářské produktivity a prosperity. Jedním z faktorů hospodářského růstu je totiž očekávaná délka života prožitého ve zdraví, tj. počet let, které obyvatelé prožijí ve zdraví.

Výdaje spojené se zdravotními problémy představují pro společnost skutečnou zátěž. Měly by proto mít především podobu investic do prevence na ochranu celkového zdraví obyvatel.

Pochopit hospodářský dopad lepšího zdravotního stavu a hospodářské faktory týkající se zdraví a nemoci není vždy jednoduché. Komise a členské státy musí zpracovat program analytických studií hospodářského vztahu mezi zdravotním stavem, investicemi do zdraví a hospodářským růstem a rozvojem.

Zásada 3: zdraví ve všech politikách (přístup HIAP)

Zdravotní stav obyvatel není předmětem pouze zdravotní politiky. Klíčovou roli hrají i jiné politiky Společenství, např. politika životního prostředí, výzkum, regionální politika, předpisy týkající se farmaceutických a potravinových výrobků, koordinace systémů sociálního zabezpečení či zdanění tabákových výrobků. Z hlediska zdraví je zásadní rozvoj synergií mezi všemi těmito odvětvími.

Přístup začlenění zdraví do všech politik umožňuje účinnější postup na úrovni Společenství.

Také globalizace si vynucuje použití přístupu HIAP ve vnějších politikách, včetně rozvojové politiky a obchodu.

Komise a členské státy tedy musí posílit integraci zdraví do politik Společenství, do vnitrostátních a regionálních politik.

Zásada 4: posílení hlasu EU v oblasti zdraví na celosvětové úrovni

EU musí lépe přispívat k zdraví ve světě, a tím lépe chránit zdraví občanů členských států i třetích zemí. Není možné oddělit činnost Společenství od světových politik.

Je proto třeba zlepšit postavení EU v mezinárodních organizacích a posílit spolupráci s partnery ve světě.

K tomu je nutné zajistit přiměřené začlenění otázky zdraví do mechanismů vnější pomoci EU a podpořit provádění mezinárodních dohod týkajících se zdraví, zejména mezinárodního zdravotního řádu.

Kromě těchto zásad si Společenství pro následující roky vytyčilo v otázkách zdraví tři strategické cíle.

Cíl 1: podpora dobrého zdravotního stavu ve stárnoucí Evropě

V Evropě je nízká porodnost a lidé se dožívají stále vyššího věku. V budoucích letech stárnutí obyvatelstva jistě přinese zvýšenou poptávku po zdravotní péči.

To by mohlo zvýšit náklady na zdravotnictví a objem zdravotní léčby. Pokud by však lidé dokázali prožít delší život zdraví, snížil by se nárůst nákladů na zdravotní péči způsobený stárnutím na polovinu.

Komise tedy musí podporovat opatření ke zlepšení zdraví starších osob, dospělých v produktivním věku a dětí, které napomůže obyvatelstvu zachovat si produktivitu a zdraví do co nejvyššího věku.

Musí být přijata i další opatření, týkající se zvláště tabáku, stravy, alkoholu a duševního zdraví a musí být vypracovány nové pokyny ke screeningu rakoviny.

Cíl 2: ochrana občanů před zdravotními hrozbami

Ochrana lidského zdraví je v EU povinná. Práce na úrovni Společenství zahrnuje vědecké posouzení rizik, připravenost a reakci na epidemie a bioterorismus, zvýšení bezpečnosti pracovníků a opatření ohledně nehod.

Nicméně je nutné zavést spolupráci na úrovni Společenství a koordinaci členských států a mezinárodních aktérů v boji proti pandemiím, biologickým haváriím a bioterorismu.

Rovněž je třeba vyhodnotit dopady nových hrozeb pro zdraví, jako například s hrozeb souvisejících se změnou klimatu, a posílit monitorovací mechanismy a mechanismy reakce na ohrožení zdraví.

Cíl 3: podpora dynamických zdravotních systémů a nových technologií

Nové technologie mohou zlepšit prevenci nemocí a usnadnit bezpečnost pacientů.

Je tedy nutné zřídit rámec Společenství pro bezpečné a kvalitní zdravotní služby a zvláště vypracovat opatření na podporu členských států a regionů při řízení inovací ve zdravotních systémech.

Prováděcí mechanismy a financování

Členské státy musí při naplňování této strategie úzce spolupracovat. Za tímto účelem Komise předloží strukturovaný mechanismus spolupráce při provádění strategie s cílem napomoci koordinaci členských států.

Tato strategie bude podpořena nástroji stávajícího finančního rámce, který skončí v roce 2013.

Poslední aktualizace: 17.05.2011

Top