Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obezřetné používání antimikrobiálních látek v humánní medicíně

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obezřetné používání antimikrobiálních látek v humánní medicíně

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Doporučení Rady (2002/77/ES) o uvážlivém používání antimikrobiálních látek v humánní medicíně

CO JE CÍLEM TOHOTO DOPORUČENÍ?

Vyzývá země Evropské unie (EU), aby vytvořily a zavedly zvláštní strategie pro uvážlivé používání antimikrobiálních látek*, jako jsou antibiotika, v humánní medicíně, aby tak byla zachována účinnost těchto látek.

KLÍČOVÉ BODY

Uvedené doporučení stanoví zvláštní opatření k boji proti antimikrobiální rezistenci (AMR), jejichž cílem je:

 • posílit systémy sledování týkající se AMR a používání antimikrobiálních látek (např. sběr údajů o předepisování a používání antibiotik v nemocnicích),
 • vyvinout kontrolní a preventivní opatření ve věci uvážlivého používání antimikrobiálních látek, a to stanovením pravidel pro používání antibiotik a provádění kontrolních opatření týkajících se hygieny a infekcí v institucích (nemocnice, pečovatelské domy atd.),
 • podporovat vzdělávání a odbornou přípravu zubních lékařů, lékárníků, zdravotních sester a dalších příslušníků lékařské profese, pokud jde o problematiku AMR, a snížit potřebu antibiotik,
 • informovat veřejnost o významu uvážlivého používání antimikrobiálních látek zvyšováním povědomí o problému AMR a povzbuzovat realistická očekávání veřejnosti, pokud jde o předepisování antibiotik,
 • podporovat výzkumné iniciativy týkající se kontroly AMR s důrazem na mechanismy vzniku a šíření AMR mezi lidmi.

Pravidla týkající se produktů

Doporučení obsahuje pokyny pro používání antimikrobiálních přípravků. Je zapotřebí zavést kontrolní systémy pro uvádění antimikrobiálních přípravků na trh s cílem zajistit, aby byly v souladu s principy léčení přenosných nemocí.

Následná opatření

Zprávy

Země EU pravidelně předkládají zprávy o provádění opatření v rámci dané strategie, která přijaly. Na základě poskytnutých informací Komise zveřejnila následující zprávy v pětiletých intervalech:

 • V roce 2005 první zpráva vyzývala země EU, aby:
  • se zabývaly problémem samoléčby pomocí antibiotik, zejména vzděláváním veřejnosti, pokud jde o související rizika,
  • vytvořily obecné zásady doporučující odpovídající léčbu antibiotiky.
 • V roce 2010 vyzývala druhá zpráva mimo jiné k zajištění vhodného meziresortního mechanismu v každé zemi EU, jehož účelem bude koordinace provádění strategií plánovaných v daném doporučení.
 • V roce 2015 třetí zpráva vyzývala země EU, aby:
  • prosazovaly kontrolu a preventivní opatření,
  • přijaly opatření ke zvýšení úsilí tvůrců politik k řešení problematiky AMR a
  • podporovaly výzkum v klíčových oblastech s cílem překonat stávající nedostatky v kontrole AMR.

Akční plány

V roce 2011, v návaznosti na zprávy z let 2005 a 2010 a přijetí doporučení o bezpečnosti pacientů Radou v roce 2009, Komise přijala pětiletý akční plán k řešení hrozeb plynoucích z AMR.

Druhý akční plán bude zahájen v roce 2017. Bude zaměřen na následující oblasti:

 • podpora zemím EU, zejména při vytváření, zavádění a monitorování vnitrostátních akčních plánů,
 • sdružování finančních prostředků a nástrojů EU s cílem podpořit inovace a výzkum v boji proti AMR a
 • posílení její vedoucí role v globálních fórech, zejména v rámci mezinárodních organizací a v kontaktu s významnými obchodními partnery.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Antimikrobiální přípravky: jakékoli chemické látky a fyzikální činitele (jichž je celá řada) používané k eliminaci infekčních mikroorganismů nebo prevenci jejich tvorby (např. antibiotický penicilin, antiseptika nebo germicidní látky).

HLAVNÍ DOKUMENT

Doporučení Rady 2002/77/ES ze dne 15. listopadu 2001 o uvážlivém používání antimikrobiálních látek v humánní medicíně (Úř. věst. L 34, 5.2.2002, s. 13–16)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zpráva Komise Radě vycházející ze zpráv členských států o provádění doporučení Rady (2002/77/ES) o uvážlivém používání antimikrobiálních látek v humánní medicíně (KOM(2005) 684 v konečném znění, 22.12.2005)

Druhá zpráva Komise Radě vycházející ze zpráv členských států o provádění doporučení Rady (2002/77/ES) o uvážlivém používání antimikrobiálních látek v humánní medicíně (KOM(2010) 141 v konečném znění, 9.4.2010)

Obezřetné používání antimikrobiálních látek v humánní medicíně: třetí zpráva o postupu provádění doporučení Rady (2016)

Poslední aktualizace 01.03.2017

Top