Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Výživa, nadváha a obezita – strategie EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Výživa, nadváha a obezita – strategie EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Bílá kniha (KOM(2007) 279 v konečném znění) týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou

CO JE CÍLEM TÉTO BÍLÉ KNIHY?

 • Evropská komise stanoví integrovaný přístup EU k tomu, jak omezit nemoci způsobené špatnou výživou, nadváhou a obezitou.
 • Zaměřuje se na návrhy opatření, která může na místní, regionální, vnitrostátní a unijní úrovni přijmout pro řešení tohoto problému veřejného zdraví celá řada partnerů. Tato opatření doplňují a podporují stávající opatření v zemích EU.
 • Bere zvláštní ohled na sociálně-ekonomický rozměr otázky obezity z důvodu jejího spojení s více znevýhodněnými skupinami ve společnosti.

KLÍČOVÉ BODY

 • Prvotním cílem strategie je bojovat proti obezogennímu prostředí (tj. prostředí, které podporuje růst hmotnosti) a pomáhat občanům omezit vysoce rizikové chování, jako je špatná výživa a nedostatek cvičení, které vede k nadváze a obezitě.
 • Chce toho dosáhnout tím, že se zaměří na opatření, která:
  • umožní spotřebitelům vybírat si informovaně s cílem zajistit, aby v supermarketech a jídelnách byla k dostání zdravá nabídka,
  • podporují zapojení soukromého sektoru,
  • potravinářský průmysl (včetně maloobchodníků) by mohl přepracovat recepty svých výrobků, zejména snížením množstvím soli, cukru a tuků, a omezit a zaměřit svůj marketing tak, aby neoslovoval nepatřičně děti a podporoval tak zdravější možnosti,
  • zaměstnavatelé by mohli vybízet ke zdravému životnímu stylu (např. chůze nebo jízda na kole do práce),
  • motivují lidi k pravidelné fyzické činnosti tím, že bude zdůrazňován její zdravotní přínos.

Partnerství

 • Strategie zdůrazňuje důležitost budování partnerství v celé EU za účelem přijímání opatření na místě, tj. na místní, regionální a vnitrostátní úrovni, jakož i na úrovni EU. Ta zahrnují spolupráci soukromého sektoru (např. výrobce potravin, maloobchod a reklamní odvětví), odvětví veřejného zdraví a organizací občanské společnosti (např. sportovní svazy, sdružení spotřebitelů a sdružení pro veřejné zdraví).
 • Strategie navazuje na akční platformu EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví, zahájenou v roce 2005, a navrhuje, aby podobné platformy vznikaly i na vnitrostátní a nižších úrovních v zemích EU. Klíčem k úspěchu strategie je zapojení místních zúčastněných stran (např. sdružení a malých podniků), jelikož vytváří skupinovou dynamiku a na všech úrovních spojuje co nejvíce hráčů.
 • Orgány zemí EU odpovídají za:
  • koordinaci, aby byla zajištěna relevantnost opatření v oblasti veřejného zdraví,
  • vybízení sdělovacích prostředků k tomu, aby se podílely na vytváření společných sdělení a kampaní.
 • Skupina na vysoké úrovni pro zdraví, výživu a fyzickou aktivitu, složená ze zástupců zemí EU, Norska a Švýcarska, podporuje výměnu osvědčených postupů a informací a rozvíjí dobrovolné společné přístupy.
 • Skupina se zapojila do změny složení potravinářských výrobků, zejména v souvislosti se solí, nasycenými tuky a přidanými cukry. V roce 2011 se dohodla na rámci EU pro vnitrostátní iniciativy v oblasti vybraných živin (na základě modelu změny složení z roku 2008 s cílem omezit sůl v potravinách za čtyři roky o 16 %). Tehdy začaly práce na omezení nasycených tuků o 5 % do roku 2016 a o dalších 5 % do roku 2020. V roce 2015 začaly práce na příloze o přidaných cukrech, jejímž cílem je dobrovolné omezení přidaných cukrů ve zpracovaných potravinách o 10 % do roku 2020.
 • V roce 2016 schválila skupina systém sledování pro vnitrostátní iniciativy v oblasti změny složení, což byl důležitý milník a konkrétní krok na podporu vnitrostátních opatření. Toto úsilí bude mít v neposlední řadě přínos pro občany pokaždé, když budou nakupovat v supermarketu. Podpoří ho i výsledky probíhajícího společného opatření v oblasti výživy a fyzické činnosti, přičemž v roce 2017 se očekává další vývoj.
 • V roce 2014 skupina přijala akční plán EU pro boj s dětskou obezitou na období 2014–2020, jehož cílem je zastavit do roku 2020 růst dětské obezity. Právě probíhá hodnocení v polovině období.
 • V roce 2017 se skupina podílela na návrhu a schválení pokynů pro veřejné zakázky v oblasti potravin do škol.

Mezioborový přístup

 • Ačkoli jádrem problému je veřejné zdraví, strategie kromě důrazu na partnerství na všech úrovních podtrhuje skutečnost, že boj proti nadváze a obezitě vyžaduje sladěný přístup zahrnující celou řadu odvětví politiky. Jsou to například následující opatření:
  • vzdělávání: vytváření informačních kampaní pro děti i dospělé,
  • spotřebitelská politika: poskytování jasných a komplexních informací o výběru potravin, např. výživové označování,
  • marketing: směrnice o audiovizuálních mediálních službách podporuje odpovědný marketing potravin, zejména vůči dětem,
  • sport: větší zpřístupnění organizovaných sportovních činností a vybízení k větší účasti na fyzických aktivitách,
  • územní plánování a aktivní mobilita: podpora „aktivní dopravy a dojíždění do práce“, např. chůze, jízda na kole a využívání veřejné dopravy,
  • výzkum: zjištění více informací o determinantech výběru potravin a fyzické činnosti, zejména v kontextu mechanismů pro financování výzkumu v EU (Horizont 2020) a v jednotlivých zemích,
  • zemědělství: větší dostupnost a zpřístupnění zdravějších možností pro všechny skupiny obyvatelstva, zejména děti,
  • Evropský parlament: GŘ Komise pro zdraví a bezpečnost potravin provádí pilotní projekty, které podporují zdravou stravu v skupinách obyvatelstva.

Mezinárodní spolupráce

Komise spolupracuje úzce se Světovou zdravotnickou organizací na tvorbě referenčních dokumentů a společného souboru informací o výživě a fyzické aktivitě.

Politiky sledování a hodnocení

 • Údaje o obezitě a nadváze jsou sledovány na:
  • makroúrovni s cílem získat jednotné a srovnatelné údaje o univerzálních ukazatelích pokroku v souvislosti s evropskými základními zdravotními ukazateli spojenými se stravou a fyzickou aktivitou,
  • úrovni jednotlivých zemí s cílem posoudit současné činnosti a jejich dopad,
  • úrovni jednotlivých opatření.
 • Činnosti jsou systematicky vyhodnocovány z hlediska svého dopadu a jsou tak identifikovány ty, které fungují dobře.

Následná opatření

Práce politiky v oblasti snížení nadváhy a obezity v Evropě se i nadále soustředí na prioritní oblasti, jako jsou:

 • omezení příjmu soli, nasycených tuků, trans-mastných kyselin a přidaných cukrů v potravě,
 • zvýšení příjmu ovoce a zeleniny,
 • snížení expozice potravinám s vysokým obsahem soli, nasycených tuků, trans-mastných kyselin a přidaných cukrů a jejich vlivu na děti,
 • veřejné zakázky na potraviny,
 • zvýšení fyzické aktivity a omezení sedavého chování,
 • zvýšení míry výhradního kojení v prvních šesti měsících,
 • zmenšení rozdílů ve stravě a fyzické činnosti mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva.

KONTEXT

 • Chudá strava a fyzická nečinnost přímo ovlivňují očekávanou délku a kvalitu života milionů občanů, jakož i efektivnost a udržitelnost zdravotnických systémů. Až 7 % zdravotnických rozpočtů EU je každý rok vynaloženo na choroby spojené s obezitou. Další náklady jsou způsobeny ztrátou produktivity v důsledku zdravotních problémů a předčasného úmrtí (2,8 milionu úmrtí ročně z příčin spojených s nadváhou a obezitou).
 • 52 % dospělých v EU má nadváhu nebo je obézních a 17 % trpí obezitou. Obezita u dospělých je známým rizikovým faktorem celé řady závažných chronických onemocnění včetně diabetu typu II, kardiovaskulárních onemocnění a některých druhů rakoviny a je příčinou předčasného úmrtí, jíž lze předejít.
 • Obzvláště velké znepokojení vyvolává obezita u dětí. Každé třetí dítě v EU ve věku od 6 do 9 let má nyní nadváhu nebo je obézní. To je výrazný nárůst oproti roku 2008, kdy nadváhu mělo nebo obezitou trpělo každé čtvrté dítě. Děti, které mají nadváhu nebo jsou obézní, s vysokou pravděpodobností takové zůstanou i v dospělosti. Obézní děti budou s vyšší pravděpodobností trpět šikanou, nízkým sebevědomím, depresemi a horšími výsledky ve škole.
 • Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Bílá kniha Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou (KOM(2007) 279 v konečném znění ze dne 30.5.2007)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Závěry Rady o výživě a fyzické aktivitě (Úř. věst. C 213, 8.7.2014, s. 1–6)

Závěry Rady o zabezpečování potravin a výživy

Poslední aktualizace 13.03.2017

Top