Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1920/2006 o založení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Je přepracovaným zněním nařízení (EHS) č. 302/93 o zřízení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EDMC) s cílem rozšířit jeho úlohu v souladu s novými trendy v užívání drog, zejména souběžným užíváním více drog (kdy se nedovolené drogy užívají v kombinaci s dovolenými drogami či léky).

KLÍČOVÉ BODY

Úkolem centra je poskytovat orgánům EU a zemím EU objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o drogách a drogové závislosti.

EDMC nabízí tvůrcům politik údaje, které potřebují k vypracování informovaných zákonů a strategií týkajících se drog. Zajišťuje také profesionály a odborníky s příklady osvědčených postupů a nové oblasti výzkumu drog a důsledků drogové závislosti.

Hlavní úkoly

EDMC má tyto hlavní cíle:

 • shromažďovat a analyzovat existující údaje o drogách a drogové závislosti v EU a se spolupracujícími zeměmi mimo EU,
 • porovnávat údaje s cílem hodnotit protidrogové politiky v jednotlivých zemích a v EU,
 • šířit údaje a informace o stavu drogové situace, včetně údajů o nových trendech,
 • spolupracovat s institucemi EU, jako je Europol a Eurojust, nebo specializovanými agenturami OSN, například UNODC (Úřad OSN pro drogy a kriminalitu).

Prioritní oblasti

Centrum soustředí svou činnost na:

 • monitorování stavu drogové situace a nových trendů, především těch, kde dochází k souběžnému užívání více drog,
 • monitorování řešení použitých na problematiku týkající se drog a usnadnění výměny osvědčených postupů mezi zeměmi EU,
 • udržování systému včasného varování a posuzování rizik nových psychoaktivních látek*,
 • vytváření nástrojů, které Evropské komisi a zemím EU usnadní sledování a hodnocení příslušných politik týkajících se drog.

Síť Reitox

Ve snaze splnit svůj klíčový úkol, kterým je poskytování spolehlivých a srovnatelných informací o drogách, EDMC vytvořilo specifický nástroj k harmonizovanému shromažďování informací z jednotlivých zemí prostřednictvím sítě Reitox.

Reitox propojuje vnitrostátní drogové informační systémy a je hlavním prostředkem, který EDMC využívá k výměně údajů a metodických informací o drogách a drogové závislosti v EU.

Údaje shromážděné prostřednictvím sítě Reitox se využívají také:

 • k monitorování provádění protidrogového akčního plánu EU,
 • jako pomoc při vypracování doporučení pro vhodnou vnitrostátní odezvu na organizování činností léčby, prevence a omezení způsobených škod.

Síť tvoří vždy jedno kontaktní místo za každou zemi EU, která se účastní EMDC, a jedno kontaktní místo za Komisi.

Organizace a fungování

Centrum má sídlo v Lisabonu v Portugalsku. Tvoří jej správní rada, které je nápomocen rozpočtový výbor, výkonný výbor a vědecký výbor. Ten vydává stanoviska k vědeckým záležitostem týkajícím se činnosti centra.

EDMC udržuje úzké spojení s vnitrostátními kontaktními místy a s dalšími partnerskými organizacemi.

Své úkoly provádí v souladu s tříletou strategií, která definuje hlavní cíle jeho práce pro stanovené období. Cílem strategie a pracovního programu na období 2016–2018 je přispívat k bezpečnější a zdravější Evropě. Jsou zaměřeny na tři klíčové oblasti činnosti:

 • sdělování důkazů a výměna znalostí: týká se to produktů (např. příruček, studií atd.) a služeb (např. poradenství), které centrum EDMC bude zajišťovat v období let 2016–2018, a také vzdělávacích činností pro zúčastněné subjekty a partnery (např. akademie),
 • včasné varování a posouzení hrozeb na základě monitorovací složky EDMC: zahrnuje to systém včasného varování EU a hodnocení rizik nových drog, nových trendů a hrozeb,
 • analýza situace, reakcí a trendů: cílem je poskytnout každoroční přehled o aktuálním stavu poptávky po drogách a jejich nabídky a také informace o různých reakcích zaměřených na prevenci užívání drog, omezení škod nebo hrozby a pomoc při zotavení a opětovném sociálním začlenění uživatelů drog, kteří mají problémy.

Tři průřezové oblasti činnosti doplňují klíčové oblasti činnosti:

 • shromažďování a správa informací,
 • zajištění kvality všech činností (např. vědeckých činností) a
 • spolupráce s partnery na úrovni EU a mimo EU (mezinárodní organizace a třetí země).

Součástí tříleté strategie agentury jsou také specifické roční pracovní programy.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 16. ledna 2007.

KONTEXT

Centrum EDMC bylo zřízeno v roce 1993. Bylo otevřeno v Lisabonu v roce 1995 a je jednou z decentralizovaných agentur EU. V roce 2015 oslavilo 20 let monitorování drogové situace v Evropě.

KLÍČOVÉ POJMY

* Psychoaktivní látky: látky, které po požití ovlivňují mentální schopnosti člověka.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (přepracované znění) (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1–13)

Poslední aktualizace 03.02.2016

Top