Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – PROGRESS (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – PROGRESS (2007–2013)

Posláním programu PROGRESS je přinášet finanční pomoc při uskutečňování cílů Evropské unie v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí. PROGRESS přispívá na analytické činnosti, činnosti v oblasti vzájemného učení, zvyšování povědomí a šíření informací i na podporu hlavních činitelů pro období mezi lety 2007 a 2013. Program je rozdělen do pěti oddílů: zaměstnanost, sociální ochrana a začlenění, pracovní podmínky, rozmanitost a boj proti diskriminaci a rovnost žen a mužů.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí Program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – PROGRESS (Úř. věst. L 315 ze dne 15.11.2006) (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Dosud byly činnosti Společenství ve věci zaměstnanosti, sociální ochrany a začlenění, podpory rovnosti žen a mužů a zásady zákazu diskriminace podporovány z různých programů.

Ve snaze o soudržnost a efektivnost navrhla Evropská komise shromáždit všechny tyto činnosti do jediného rámcového programu nazvaného PROGRESS.

OBECNÉ CÍLE

Program sleduje šest obecných cílů:

 • zlepšit znalost a chápání sociální situace v členských státech prostřednictvím analýz, hodnocení a podrobného sledování politik;
 • podporovat rozvoj statistických nástrojů a metod a společných ukazatelů;
 • podporovat a sledovat provádění právních předpisů a politických cílů Společenství;
 • podporovat vytváření sítí, vzájemné učení, určování a šíření osvědčených postupů na evropské úrovni;
 • zvyšovat povědomí zúčastněných stran a široké veřejnosti o politikách Evropské unie (EU) uplatňovaných ve věci zaměstnanosti, sociální ochrany a začlenění, pracovních podmínek, rozmanitosti a boje proti diskriminaci, rovnosti žen a mužů;
 • zlepšovat schopnost klíčových sítí na evropské úrovni propagovat a podporovat politiky Unie.

STRUKTURA: OBLASTI ČINNOSTI A DRUHY AKCÍ

Program je rozdělen do těchto pěti oddílů:

 • zaměstnanost;
 • sociální ochrana a začlenění;
 • pracovní podmínky;
 • boj proti diskriminaci a rozmanitost;
 • rovnost žen a mužů.

Program financuje následující druhy akcí:

 • analytické činnosti;
 • činnosti v oblasti vzájemného učení, zvyšování povědomí a šíření informací;
 • podpora hlavních činitelů, to znamená podpora pro provozní náklady klíčových sítí Unie, organizování pracovních skupin, financování specializovaných seminářů, vytváření sítí mezi specializovanými subjekty a financování observatoří na evropské úrovni, výměna zaměstnanců mezi státními správami a spolupráce s mezinárodními institucemi.

Pro každý z těchto oddílů program předkládá seznam operačních cílů.

Zaměstnanost

Tento oddíl podporuje provádění evropské strategie zaměstnanosti těmito prostředky:

 • zlepšováním chápání situace v zaměstnanosti, zvláště prostřednictvím analýz a studií a rozvojem statistik a společných ukazatelů;
 • sledováním a hodnocením provádění evropských hlavních zásad a doporučení pro zaměstnanost a analýzou vzájemného působení evropské strategie zaměstnanosti a jiných oblastí politiky;
 • organizováním výměn ohledně politik, osvědčených postupů a podporou vzájemného učení v souvislosti s evropskou strategií zaměstnanosti;
 • zvyšováním povědomí, šířením informací a podporou diskuse zvláště mezi regionálními a místními činiteli a sociálními partnery.

Sociální ochrana a začlenění

Tento oddíl podporuje provádění otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a začlenění těmito prostředky:

 • zlepšováním chápání otázek sociálního vyloučení a chudoby a politik sociální ochrany a začlenění, zvláště pomocí analýz a studií a rozvojem statistik a společných ukazatelů;
 • sledováním a hodnocením provádění otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a začlenění a analýzou vzájemného působení mezi touto otevřenou metodou a ostatními oblastmi politiky;
 • organizováním výměn ohledně politik, osvědčených postupů a podporou vzájemného učení v souvislosti se strategií sociální ochrany a začlenění;
 • zvyšováním povědomí, šířením informací a podporou diskuse zvláště mezi nevládními organizacemi a regionálními a místními činiteli;
 • rozvíjením schopnosti klíčových sítí EU (například národních odborníků nebo nevládních organizací) podporovat cíle politiky Společenství.

Pracovní podmínky

Tento oddíl podporuje zlepšení pracovního prostředí a pracovních podmínek, včetně zdraví a bezpečnosti při práci, těmito prostředky:

 • zlepšováním chápání situace, pokud jde o pracovní podmínky, zvláště prostřednictvím analýz a studií a rozvojem statistik a ukazatelů, jakož i hodnocením účinnosti a dopadů stávajících právních předpisů, politik a postupů;
 • podporou provádění pracovního práva Společenství prostřednictvím účinného sledování, pořádání seminářů pro odborníky, vypracování obecných směrů a vytváření sítí mezi specializovanými subjekty;
 • zaváděním preventivních opatření a zvyšováním prevence v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci;
 • zvyšováním povědomí, šířením informací a podporou diskuse o hlavních výzvách a otázkách politiky, pokud jde o pracovní podmínky.

Boj proti diskriminaci a rozmanitost

Tento oddíl podporuje účinné provádění zásady zákazu diskriminace a její začleňování do všech politik Společenství těmito prostředky:

 • zlepšováním chápání situace, pokud jde o diskriminaci, zvláště prostřednictvím analýz a studií a rozvojem statistik a ukazatelů, jakož i hodnocením účinnosti a dopadů stávajících právních předpisů, politik a postupů;
 • podporou provádění právních předpisů Společenství pro boj proti diskriminaci prostřednictvím účinného sledování, pořádání seminářů pro odborníky z dané oblasti a vytváření sítí mezi specializovanými subjekty zabývajícími se bojem proti diskriminaci;
 • zvyšováním povědomí, šířením informací a podporou diskuse o hlavních výzvách a otázkách politiky, pokud jde o diskriminaci, a začleňováním zákazu diskriminace do všech politik Společenství;
 • rozvíjením schopností klíčových sítí na evropské úrovni (jako jsou například národní odborníci a nevládní organizace) podporovat a dále rozvíjet cíle politiky Společenství v oblasti boje proti diskriminaci.

Rovnost žen a mužů

Tento oddíl podporuje účinné provádění zásady rovnosti žen a mužů a začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do všech politik Unie těmito prostředky:

 • zlepšováním chápání situace, pokud jde o otázky rovnosti žen a mužů a začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, zvláště prostřednictvím analýz a studií a rozvojem statistik a ukazatelů, jakož i hodnocením účinnosti a dopadů stávajících právních předpisů, politik a postupů;
 • podporou provádění právních předpisů Společenství v oblasti rovnosti žen a mužů prostřednictvím účinného sledování, pořádání seminářů pro odborníky z dané oblasti a vytváření sítí mezi specializovanými subjekty zabývajícími se otázkami rovnosti žen a mužů;
 • zvyšováním povědomí, šířením informací a podporou diskuse o hlavních výzvách a otázkách politiky, pokud jde o rovnost žen a mužů, a začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do všech politik Společenství;
 • rozvíjením schopností klíčových sítí na evropské úrovni (jako jsou například národní odborníci a nevládní organizace) podporovat a dále rozvíjet cíle politiky Společenství v oblasti rovnosti žen a mužů.

PŘÍSTUP K PROGRAMU A ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

Přístup k programu je otevřen všem veřejnoprávním nebo soukromoprávním organizacím či jiným subjektům, zejména:

 • členským státům;
 • veřejným službám zaměstnanosti;
 • místním a regionálním orgánům;
 • specializovaným subjektům upraveným právem Společenství;
 • sociálním partnerům;
 • nevládním organizacím, zejména těm, jež jsou organizovány na evropské úrovni;
 • vysokoškolským institucím a výzkumným ústavům;
 • odborníkům na hodnocení;
 • národním statistickým úřadům;
 • sdělovacím prostředkům.

Program je také otevřen účasti zemí ESVO/EHP, přistupujících a kandidátských zemí přidružených k EU, jakož i zemí západního Balkánu zapojených do procesu stabilizace a přidružení.

POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O PODPORU

Činnosti mohou být financovány:

 • zakázkou na služby na základě nabídkového řízení;
 • částečnou podporou udělenou na základě výzvy k předkládání návrhů. V takovém případě spolufinancování ze strany Společenství nesmí zpravidla překročit 80 % celkových výdajů vynaložených příjemcem.

FINANCOVÁNÍ

Navrhovaný rozpočet je 683 250 000 milionů EUR na období 2007-2013. Pro rozdělení finančních prostředků mezi různé oddíly jsou dodržovány tyto spodní hranice:

 • Zaměstnanost 23 %
 • Sociální ochrana a začlenění 30 %
 • Pracovní podmínky 10 %
 • Boj proti diskriminaci a rozmanitost 23 %
 • Rovnost žen a mužů 12 %

Zbývající 2 % finančního krytí jsou určena na provádění programu.

Novému nástroji mikrofinancování Progress na podporu zaměstnanosti a sociálního začlenění byl na období 2007-2013 přidělen rozpočet ve výši 60 milionů EUR.

ZJEDNODUŠENÍ

Navrhovaný přístup přispěje k hlavnímu cíli zjednodušit nástroje jak z hlediska právní formy, tak z hlediska řízení, a zlepšit strukturu rozpočtu.

Při výkonu programu bude Komisi nápomocen jediný výbor namísto předchozích čtyř.

SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ

Komise vypracovává výroční zprávy o činnostech a předává je výboru programu. Jednotlivé oddíly programu rovněž podléhají hodnocení v polovině období. Hodnocení ex post celého programu provede Komise za pomoci externích odborníků s cílem změřit vliv cílů programu a jeho přidanou evropskou hodnotu.

KONTEXT

Ve svém sdělení z roku 2004 o novém finančním rámci 2007–2013 Komise stanovila provádění agendy pro sociální politiku jako důležitého nástroje na podporu konkurenceschopnosti pro růst a zaměstnanost.

Aby sociální agenda splnila cíle Lisabonské smlouvy, opírá se o soubor nástrojů, zvláště legislativu, otevřenou metodu koordinace, evropský sociální dialog a Evropský sociální fond a o další finanční nástroje spravované přímo Komisí.

PROGRESS je motivován záměrem Komise zjednodušit a zlepšit finanční nástroje v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 1672/2006/ES

1. 1. 2007–31. 12. 2013

Úř. věst. L 315ze dne 15. 11. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 284/2010/EU

8. 4. 2010

Úř. věst. L 87ze dne 7. 4. 2010

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 283/2010/EU ze dne 25. března 2010, kterým se zřizuje evropský nástroj mikrofinancování Progress pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování (Úř. věst. L 87 ze dne 7.4.2010). Nový nástroj mikrofinancování Progress má sloužit k financování:

 • zakládání mikropodniků nebo samostatné výdělečné činnosti osob, pro něž je obtížné vstoupit nebo které jsou v nevýhodné pozici z hlediska vstupu na tradiční úvěrový trh;
 • mikropodniků, které zaměstnávají osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Tento nástroj je otevřen veřejným a soukromým subjektům, které poskytují mikrofinancování osobám a mikropodnikům v členských státech.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 3. června 2009 nazvané „Společný závazek v oblasti zaměstnanosti“ (KOM(2009) 257 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 27.04.2010

Top