Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana zaměstnaneckých práv při převodu vlastnictví podniků

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana zaměstnaneckých práv při převodu vlastnictví podniků

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2001/23/ES – o zachování práv zaměstnanců v případě převodu vlastnictví společnosti nebo podniku

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví práva zaměstnanců v celé EU v případě, že dojde k převodu vlastnictví společnosti nebo podniku, kde pracují, a také povinnosti převodců a nabyvatelů.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Směrnice se vztahuje na všechny typy pracovního poměru, bez ohledu na:

počet hodin vykonané práce nebo práce, která má být vykonána,

typ pracovní smlouvy (na dobu neurčitou, na dobu určitou nebo na dočasnou práci).

Vztahuje se na všechny společnosti – veřejné či soukromé, které vykonávají hospodářskou činnost s cílem dosáhnout zisku nebo bez tohoto cíle.

Převod vlastnictví

převod vlastnictví může vyplývat ze smluvního převodu nebo fúze,

osoba nebo společnost přijímající převod se stává zaměstnavatelem společnosti, která na ně je převedena.

Převod pracovních poměrů

Převod společnosti nepředstavuje důvod k propouštění. K propuštění může dojít pouze z hospodářských, technických nebo organizačních důvodů.

V případě převodu vlastnictví zaměstnancům zůstávají jejich práva a povinnosti stanovené stávající pracovní smlouvou nebo pracovním poměrem.

Pracovní podmínky pro zaměstnance sjednané v kolektivní smlouvě s převáděnou společností zůstávají v platnosti po dobu jejího trvání. Tuto dobu však mohou vlády jednotlivých zemí omezit s výhradou, že tato doba nebude kratší než jeden rok.

Práva a povinnosti zaměstnanců na základě doplňkových systémů sociální ochrany se nepřevádí. Nicméně vlády jednotlivých zemí mohou přijmout opatření na ochranu práv na důchodové dávky, které byly v rámci těchto systémů získány.

Pokud k převodu dochází v rámci úpadkového nebo konkurzního řízení, zaměstnancům jejich práva a povinnosti nezůstávají. Vlády jednotlivých zemí mohou přijmout opatření s cílem zamezit zneužívání úpadkového řízení k tomu, aby zaměstnanci pozbyli práv vyplývajících z této směrnice.

Zástupci zaměstnanců

Zástupci zaměstnanců musí během převodu dál plnit svou úlohu, dokud nebude možné jejich nové jmenování. Zaměstnanci musí být dál zastupováni, a to i v případě konkurzního nebo úpadkového řízení.

Se zástupci je nutné jednat před přijetím opatření týkajících se zaměstnanců.

Bývalý i nový zaměstnavatel musí v dostatečném předstihu informovat zaměstnance nebo jejich zástupce o:

stanoveném nebo navrhovaném dni převodu,

důvodech převodu,

právních, hospodářských a sociálních důsledcích převodu pro zaměstnance,

předpokládaných opatřeních vůči zaměstnancům.

V případě, že v konkrétní zemi EU existuje rozhodčí orgán, mohou být požadavky ohledně informování a jednání omezeny na případy, kdy prováděný převod vyvolá v závodě změnu, která může závažně znevýhodnit velkou část zaměstnanců.

KONTEXT

Pracovní podmínky – převod podniků

AKT

Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice Rady 2001/23/ES

11.4.2001

16.2.1979

Úř. věst. L 82, 22. 3. 2001, s. 16–20

Postupné změny a opravy směrnice 2001/23/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 06.10.2015

Top