Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rovné zacházení se zaměstnanci agentur práce

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rovné zacházení se zaměstnanci agentur práce

Evropské právní předpisy zvyšují ochranu zaměstnanců agentur práce zajištěním rovného zacházení, pokud jde o základní pracovní podmínky a podmínky zaměstnání. Vytvářejí rámec pro využívání agenturního zaměstnání s cílem účinně přispívat k vytváření pracovních míst a k rozvoji pružných forem práce.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání.

PŘEHLED

Zaměstnanci agentur práce jsou zaměstnáni agenturou práce a po přechodnou dobu jsou k dispozici uživatelům. Obecně platí, že z hlediska základních pracovních podmínek a podmínek zaměstnání mají zaměstnanci agentur práce a pracovníci, kteří byli pro tutéž práci přijati přímo podnikem, právo na rovné zacházení.

Tato směrnice se vztahuje na veřejné a soukromé agentury práce a uživatele provozující hospodářskou činnost ziskové či neziskové povahy. Po konzultaci se sociálními partnery mohou členské státy stanovit, že se tato směrnice nevztahuje na pracovní smlouvy v rámci určitého veřejného programu, konkrétně odborného vzdělávání, začlenění nebo rekvalifikace.

Pracovní podmínky a podmínky zaměstnání

Zásada rovného zacházení se vztahuje na základní pracovní podmínky a podmínky zaměstnání týkající se:

  • délky pracovní doby, práce přesčas, přestávek, doby odpočinku, noční práce, dovolených a státních svátků;
  • odměňování.

Rovného zacházení se pracovníkům dostává i v souvislosti s:

  • ochranou těhotných žen a kojících matek;
  • ochranou dětí a mladistvých;
  • rovným zacházením s ženami a muži;
  • ochranou proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání, přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

Členské státy však mohou pověřit sociální partnery, aby pro zaměstnance agentur práce stanovovali specifické pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání.

Po konzultaci se sociálními partnery mohou členské státy také poskytnout možnost odchýlit se od zásady stejné odměny pro zaměstnance agentur práce, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou a kteří nadále pobírají odměnu mezi dvěma přiděleními.

Přístup k zaměstnání, vzdělávání a službám

Zaměstnanci agentur práce musí mít na konci svého přidělení možnost uzavřít pracovní smlouvu s uživatelem. Musí být tedy informováni o volných pracovních místech pro trvalé zaměstnání. Musí být povzbuzováni k účasti na vzdělávacích programech, ať už v rámci agentury práce, nebo pod uživatelem.

Musí mít rovněž přístup k vybavení nebo společným zařízením podniku uživatele (konkrétně k jídelně, zařízením pro péči o děti a dopravním službám), v zásadě za stejných podmínek jako ostatní pracovníci.

Zastoupení a informování

Orgány zastupující zaměstnance jsou ustanoveny podle prahové hodnoty vypočtené na základě počtu pracovníků v určitém podniku nebo firmě. Zaměstnanci agentur práce jsou v tomto výpočtu zohledňováni v rámci agentury práce, která je zaměstnává, v podniku uživatele, do něhož jsou přiděleni, nebo v obou společnostech.

Pokud uživatel informuje orgány zastupující zaměstnance o situaci zaměstnanosti daného podniku, musí poskytovat patřičné informace o využívání zaměstnanců agentur práce.

Sankce

V případě porušování vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice musí členské státy stanovit účinné, přiměřené a odrazující sankce. Měly by také zajistit zákonné nebo administrativní postihy v případě porušení povinností vyplývajících z této směrnice.

Kontext

Členské státy měly provést přezkum všech omezení nebo zákazů, které pro agenturní zaměstnávání platí, a to nejpozději do 5. prosince 2011. Tato omezení mohu být odůvodněna pouze na základě obecného zájmu.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

2008/104/ES

5. 12. 2008

5. 12. 2011

Úř. věst. L 327 ze dne 5. 12. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uplatňování směrnice 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání. ( COM(2014) 176 final ze dne 21. 3. 2014 - nezveřejněno v Úředním věstníku).

Ze zprávy Komise vyplývá, že směrnice je obecně vzato správně prováděna a aplikována, ale její dvojí cíl ještě nebyl zcela splněn. Na jedné straně mohl rozsah používání některých odchylek od zásady rovného zacházení vést v některých případech skutečně k situaci, kdy uplatňování směrnice nemělo skutečný účinek na zlepšení ochrany zaměstnanců agentur práce. Na straně druhé posloužil přezkum omezení a zákazů týkajících se využívání agenturního zaměstnávání ve většině případů k legitimizování stávající situace, nikoli k tomu, aby dal podnět k přehodnocení úlohy agenturního zaměstnávání na moderním, pružném trhu práce.

Komise bude provádění směrnice nadále sledovat a bude úzce spolupracovat s členskými státy a sociálními partnery s cílem zajistit, že cílů směrnice bude dosaženo. Vzhledem ke skutečnosti, že směrnice je ve členských státech prováděna krátce a že ke shromáždění zkušeností při jejím uplatňování je zapotřebí více času, zastává Komise názor, že v této fázi nejsou nutné žádné změny.

Poslední aktualizace: 17.06.2014

Top