Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program vzájemného učení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Program vzájemného učení

PŘEHLED DOKUMENTU:

Článek 149 Smlouvy o fungování Evropské unie – akce na podporu zaměstnanosti

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO PROGRAMU?

Program vzájemného učení (PVU) vybízí země EU, aby sdílely své zkušenosti a osvědčené postupy v oblasti zaměstnanosti.

Jeho cílem je zlepšit a rozvíjet spolupráci mezi zeměmi EU na vnitrostátní, regionální a místní úrovni. Spolupráce probíhá v klíčových oblastech Evropské strategie zaměstnanosti (ESZ), která je nedílnou součástí strategie Evropa 2020.

KLÍČOVÉ BODY

Program přispívá k cílům strategie EU do roku 2020 v oblasti zaměstnanosti a sociálního začlenění. Jsou to tyto cíle:

 • 75 % lidí ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno,
 • míra předčasného ukončování školní docházky by měla být nižší než 10 %,
 • 40 % mladých lidí by mělo mít ukončené vysokoškolské vzdělání,
 • počet lidí postižených chudobou by měl být omezen na 20 milionů.

Kromě toho je PVU nástrojem otevřené metody koordinace, který má pomoci sbližovat vnitrostátní politiky zaměstnanosti.

Akce

Program zahrnuje několik typů akci, jako jsou:

 • Tematické událostisemináře a workshopy zaměřené na konkrétní témata politiky zaměstnanosti, na nichž mohou tvůrci politik, nevládní organizace (NGO) a jiné zainteresované strany debatovat o provádění strategie Evropa 2020.
 • Studijní výměny – setkání malých skupin zástupců zemí EU, kteří sdílejí vzájemné zkušenosti v konkrétních politických otázkách.
 • Setkání v souvislosti se vzájemným hodnocenímsetkání zástupců zemí EU a nezávislých odborníků zaměřená na témata související s konkrétními politikami, jejichž cílem je umožnit výměnu osvědčených postupů.
 • Semináře pro šíření informacísemináře pořádané na konci každého roku, kde jsou představeny výsledky PVU. K hlavním účastníkům patří:
  • orgány EU a další mezinárodní politické organizace,
  • zástupci zemí EU,
  • místní a regionální orgány,
  • sociální partneři,
  • nevládní organizace a
  • akademické instituce.
 • Databáze postupů na trhu práce – obsahuje příklady efektivních politik a opatření. K dispozici je příručka k databázi.

Účastníci

Program je otevřený zemím EU, kandidátským zemím EU a zemím Evropského hospodářského prostoru (EHP).

KONTEXT

Program vzájemného učení

AKT

Smlouva o fungování Evropské unie (konsolidované znění) – Část třetí – Vnitřní politiky a činnosti Unie – Hlava IX – Zaměstnanost – Článek 149 (bývalý článek 129 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 326, 26.10.2012, s. 113)

Poslední aktualizace 30.05.2016

Top