Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana mladistvých pracovníků

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana mladistvých pracovníků

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 94/33/ES – ochrana mladistvých pracovníků

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví minimální požadavky zajišťující zlepšení v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti mladistvých pracovníků.

KLÍČOVÉ BODY

 • Směrnice se vztahuje na všechny osoby mladší 18 let, které uzavřely pracovní smlouvu nebo jsou v pracovním poměru, které upravuje právo některé země Evropské unie (EU) a/nebo které se tímto právem řídí.
 • Země EU mohou stanovit, že se směrnice nebude vztahovat na příležitostné nebo krátkodobé práce v podobě domácí služby v soukromé domácnosti či práce v rodinném podniku nepovažované za práci, která by mohla mladistvým škodit, ohrožovat je nebo být pro ně nebezpečná.
 • Směrnice stanoví, že země EU učiní veškerá nezbytná opatření, která zakážou zaměstnávání dětí, a zajistí, aby zaměstnávání dospívajících bylo přísně kontrolováno a chráněno podle podmínek stanovených touto směrnicí.
 • Směrnice vymezuje následující kategorie mladistvých:
  • mladiství: osoby mladší osmnácti let;
  • děti: mladiství, kteří nedosáhli věku patnácti let nebo kteří stále plní povinnou školní docházku uloženou vnitrostátními právními předpisy;
  • dospívající: mladiství ve věku 15 až 18 let, kteří již neplní povinnou školní docházku uloženou vnitrostátními právními předpisy.
 • Hlavním cílem směrnice je zakázat zaměstnávání dětí.
 • Směrnice však zemím EU umožňuje za jistých podmínek stanovit, že se zákaz zaměstnávání dětí nevztahuje na:
  • děti zaměstnané při vystupování v kulturních, uměleckých, sportovních nebo reklamních činnostech po získání předběžného povolení vydaného příslušným orgánem pro každý jednotlivý případ;
  • děti ve věku nejméně čtrnáct let, které pracují v rámci střídavého vzdělávacího systému nebo v rámci stáže v podniku, pokud je tato práce vykonávána za podmínek stanovených příslušným orgánem;
  • děti ve věku nejméně čtrnáct let, které vykonávají lehké práce jiné, než které jsou uvedeny v prvním bodě výše; lehké práce mohou vykonávat i děti ve věku od třinácti let, avšak po omezený počet hodin týdně a pouze druhy zaměstnání vymezené vnitrostátními právními předpisy.
 • Směrnice zahrnuje ustanovení týkající se:
  • obecných povinností zaměstnavatele, jako je ochrana zdraví a bezpečnosti mladistvých, hodnocení rizik pro mladistvé spojených s jejich prací, vyšetření a dohled nad zdravotním stavem mladistvých, informace mladistvých a zákonných zástupců dětí o možných rizicích pro jejich zdraví a bezpečnost;
  • druhů zaměstnání, která nesmějí vykonávat mladiství, jako je práce přesahující duševní či tělesné schopnosti mladistvých a práce zahrnující škodlivou expozici nebezpečným látkám.
 • Směrnice 2014/27/EU uvádí do souladu směrnici 94/33/ES s nařízením (ES) č. 1272/2008 nový systém klasifikace, označování a balení látek a směsí v EU na základě Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS) na mezinárodní úrovni. Směrnice 2014/27/EU dále nahrazuje odkazy na zrušené směrnice (90/679/EHS a 90/394/EHS), které jsou nahrazeny odkazy na příslušná ustanovení směrnice 2000/54/ES a směrnice 2004/37/ES.
 • Směrnice 94/33/ES obsahuje ustanovení týkající se pracovní doby, noční práce, dob odpočinku, každoroční dovolené a přestávek na odpočinek.
 • Každá země EU nese odpovědnost za vymezení opatření, která budou učiněna v případě porušení ustanovení této směrnice. Tato opatření musí být účinná a přiměřená přečinu.
 • Směrnice obsahuje ustanovení o zákazu snížení úrovně právní ochrany týkající se úrovně ochrany mladistvých.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 9. září 1994. Země EU ho musely začlenit do vnitrostátního práva do 22. června 1996.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků (Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 12–20)

Postupné změny směrnice 94/33/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uplatňování směrnice 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků (KOM(2004) 105 v konečném znění, 16.2.2004)

Zpráva Komise o účincích přechodného období uděleného Spojenému království ohledně jistých ustanovení směrnice Rady 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků (KOM(2000) 457 v konečném znění, 20.7.2000)

Poslední aktualizace 05.12.2016

Top