Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Politika EU v oblasti účasti a informovanosti mládeže

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Politika EU v oblasti účasti a informovanosti mládeže

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení (KOM(2006) 417 v konečném znění) o evropské politice v oblasti účasti a informovanosti mládeže

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Zhodnotit následné kroky zemí Evropské unie (EU) v souvislosti se společnými cíli v oblasti účasti a informovanosti mládeže. Tyto cíle byly přijaty po zveřejnění bílé knihy „Nový podnět pro evropskou mládež“ na podporu aktivního občanství mládeže v roce 2001.

KLÍČOVÉ BODY

Bílá kniha vedla k přijetí prvního rámce evropské spolupráce v oblasti mládeže (2002), v němž se země EU dohodly, že se za použití otevřené metody koordinace zaměří na čtyři priority:

 • 1.

  informovanost;

 • 2.

  účast;

 • 3.

  dobrovolné činnosti;

 • 4.

  lepší poznání otázek týkajících se mládeže.

Sdělení analyzuje zprávy předložené zeměmi EU o plnění cílů stanovených u dvou z těchto čtyř priorit: informovanosti a účasti mládeže.

Informovanost

Sdělení došlo zejména k závěru, že informační nástroje pro mládež jsou dostupné ve všech zemích EU, je však nutné je dále rozvíjet a personalizovat. V tomto kontextu Evropská komise vytvořila zvláštní portál pro mládež, který od roku 2003 podporuje činnost mladých v Evropě.

Sdělení také popsalo, jaké kroky přijala EU k posílení kvality informací poskytovaných mládeži. Evropské sítě Eurodesk, Eryica a EYCA hrají důležitou roli při poskytování kvalitních informací mladým lidem, zlepšování dovedností a kvalifikací pracovníků v informačních centrech pro mládež a vytváření školicích kurzů pro jejich členy.

Účast

Sdělení prokázalo, že činnost zemí EU na podporu účasti mladých na demokratickém životě byla koordinována lépe než dříve a zaměřovala se na:

 • posílení legislativy v oblasti účasti mladých, aby se zvýšila účast mladých lidí ve volbách,
 • podporu participativních a zastupitelských místních struktur v zemích EU,
 • podporu projektů, které umožňují mladým lidem být hlavními aktéry svých vlastních projektů.

V této konkrétní oblasti byla pro období 2010–2018 vytvořena strategie EU pro mládež, zahrnující pracovní plán EU v oblasti mládeže pro období 2016–2018. Tato strategie zahrnuje zvláštní akce, které mají mladé lidi podpořit v aktivní účasti na životě společnosti tím, že:

 • rozvíjí mechanismy dialogu zahrnujícího mladé lidi a usnadňujícího jejich zapojení do vytváření vnitrostátních politik,
 • podporuje mládežnické organizace,
 • podporuje účast nedostatečně zastoupených skupin mladých v politice a organizacích občanské společnosti.

Komise také zavedla výměny osvědčených postupů, které povzbuzují mladé lidi k účasti na činnostech v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a společnosti.

Kromě jiných činností byl také vypracován nový plán pro řešení radikalizace vzděláváním a opatřeními pro mladé lidi, jehož cílem je zajistit, aby děti a mladí lidé získali sociální, občanské a kulturní kompetence a uměli kriticky přemýšlet při používání internetu.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Radě o evropské politice v oblasti účasti a informovanosti mládeže – Pokračování bílé knihy o novém podnětu pro evropskou mládež: provádění společných cílů v oblasti účasti a informovanosti mládeže v zájmu podpory jejího aktivního evropského občanství (KOM(2006) 417 v konečném znění, 20.7.2006)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Bílá kniha Evropské komise: „Nový podnět pro evropskou mládež“ (KOM(2001) 681 v konečném znění, 21.11.2001)

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 27. června 2002 o rámci evropské spolupráce pro mladé (Úř. věst. C 168, 13.7.2002, s. 2–5)

Usnesení Rady ze dne 25. listopadu 2003 o společných cílech v oblasti účasti a informovanosti mládeže (Úř. věst. C 295, 5.12.2003, s. 6–8)

Sdělení Komise Radě o evropských politikách týkajících se mládeže – Řešení problémů mladých lidí v Evropě – provádění Evropského paktu pro mládež a podpora aktivního občanství (KOM(2005) 206 v konečném znění, 30.5.2005)

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících dne 24. května 2005 v Radě o provádění společného cíle: zvýšit účast mladých lidí v systému zastupitelské demokracie (Úř. věst. C 141, 10.6.2005, s. 3–4)

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících dne 24. května 2005 v Radě o provádění společných cílů v oblasti informovanosti mládeže (Úř. věst. C 141, 10.6.2005, s. 5–6)

Sdělení Komise Evropské Radě – Program pro občany – Přinášející výsledky pro Evropu (KOM(2006) 211 v konečném znění, 10.5.2006)

Poslední aktualizace 23.02.2017

Top