Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Expozice optickému záření umělého původu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Expozice optickému záření umělého původu

Evropská unie (EU) stanovuje minimum harmonizovaných požadavků na ochranu pracovníků před riziky spojenými s expozicí optickému záření umělého původu (např. UVA, laser apod.).

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/25/ES ze dne 5. dubna 2006 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých zdrojů) (devatenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).

PŘEHLED

Tato směrnice je součástí balíčku čtyř směrnic týkajících se expozice pracovníků rizikům spojeným s fyzikálními činiteli: hluk, vibrace, elektromagnetické pole a optické záření.

Jedná se o směrnici spadající pod rámcovou směrnici 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Rizika optického záření a oblast působnosti

Expozice pracovníků optickému záření umělého původu , laseru , laserovému záření a nekoherentnímu záření může mít chronické škodlivé účinky na oči a kůži.

Tato směrnice snižuje míru expozice tomuto záření v první řadě zavedením preventivních opatření do návrhů pracovních míst s cílem snížit rizika u zdroje. Stanovuje též limitní hodnoty expozice pro pracovníky vystavené nekoherentnímu záření a laserovému záření (příloha 2).

Povinnosti zaměstnavatelů

  • Hodnocení úrovně záření. Zaměstnavatel nejprve zhodnotí nebo změří úrovně optického záření, jimž jsou zaměstnanci vystaveni, aby mohly být sníženy, pokud překročí platné limity. Změří je na základě norem Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC), Mezinárodní komise pro osvětlení (CEI) a Evropského výboru pro normalizaci (CEN) nebo, nezdaří-li se tento způsob, pomocí dostupných vnitrostátních nebo mezinárodních vědecky podložených zásad.
  • Snížení rizik. Zadruhé musí zaměstnavatel snížit úroveň záření, pokud hodnocení naznačí jakoukoli možnost, že byly překročeny limitní hodnoty expozice, například výběrem jiného materiálu nebo omezením trvání expozice.
  • Informování a školení zaměstnanců. Zaměstnanci nebo jejich zástupci obdrží nezbytné informace a školení, například o používání ochranných prostředků.
  • Projednání se zaměstnanci a jejich účast. Zaměstnavatelé musí předem projednat se zaměstnanci nebo jejich zástupci záležitosti týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Mohou navrhnout opatření pro zlepšení jejich ochrany, a dokonce zapojit příslušné orgány, pokud se domnívají, že ochrana zdraví nabízená zaměstnavatelem není vhodná (v souladu s rámcovou směrnicí (89/391/EHS).

Zdravotní dohled

Zdraví zaměstnanců je předmětem dohledu, který vykonává lékař, stejně jako jakékoli riziko spojené s expozicí optickému záření v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

Pro každého zaměstnance jsou vedeny zdravotní záznamy, které jsou po každé zdravotní prohlídce aktualizovány. Jednotliví zaměstnanci mohou mít na žádost přístup ke svým vlastním osobním zdravotním záznamům.

Škodlivé účinky a/nebo překročení limitních hodnot

V případě expozice překračující limitní hodnoty je zaměstnancům automaticky poskytnuta lékařská prohlídka. Pokud byly překročeny limitní hodnoty a/nebo na zdraví zaměstnanců působily škodlivé účinky:

  • je zaměstnanec informován lékařem nebo kvalifikovanou osobou o výsledcích, které se ho týkají, a o jakýchkoli významných nálezech;
  • zaměstnavatel přezkoumá hodnocení rizik a přijatá opatření, provede opatření doporučená příslušnými osobami a zavede systém nepřetržitého dohledu.

Sankce

Členské státy musí stanovit vhodné sankce pro případ, že budou porušeny vnitrostátní předpisy přijaté v souladu se směrnicí.

Zprávy

Každých pět let podají členské státy Komisi zprávu o praktickém provádění této směrnice a uvedou stanoviska sociálních partnerů.

Komise každých pět let informuje Evropský parlament, Radu, Evropský hospodářský a sociální výbor a Poradní výbor pro bezpečnost a zdraví při práci o svém vyhodnocení těchto zpráv.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2006/25/ES

27. 4. 2006

27. 4. 2010

L 114 ze dne 27. 4. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice Rady 2013/64/EU

1. 1. 2014

V závislosti na ustanoveních,1. 1. 2014 30. 6. 2014 nebo31. 12. 2014

Úř. věst. L 353 ze dne 28. 12. 2013

Poslední aktualizace: 17.06.2014

Top