Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poradní výbor pro bezpečnost a zdraví při práci

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Poradní výbor pro bezpečnost a zdraví při práci

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí (2003/C 218/01), kterým se zřizuje Poradní výbor pro bezpečnost a zdraví při práci

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Zřizuje Poradní výbor pro bezpečnost a zdraví při práci, tripartitní poradní orgán, jehož pověřením je být nápomocen Evropské komisi při přípravě a provádění rozhodnutí přijatých v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci a usnadňovat spolupráci mezi vnitrostátními správními orgány, odborovými organizacemi a zaměstnavateli.

KLÍČOVÉ BODY

Výbor, který byl zřízen s cílem racionalizovat dohodovací postup v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci, zahrnuje všechny všechny veřejné i soukromé sektory hospodářství. Jeho hlavním úkolem je:

 • zaujímat stanoviska k iniciativám Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (nové právní předpisy, programy EU atd.),
 • aktivně přispívat k určování priorit na úrovni EU a přijímat příslušné politické strategie,
 • podporovat výměnu názorů a zkušeností (rozhraní mezi vnitrostátní úrovní a úrovní EU).

Výbor se skládá ze třech řádných členů za každou zemi EU:

 • jeden zástupce vnitrostátní vlády,
 • jeden zástupce odborové organizace,
 • jeden zástupce organizace zaměstnavatelů; jmenuje je Rada na funkční období tří let.

V rámci výboru jsou zřízeny tři zájmové skupiny. Každá z nich si zvolí jednoho člena za svého mluvčího a určí koordinátora.

Výboru předsedá generální ředitel, který je v Komisi pověřen sociální politikou. Výbor se schází dvakrát za rok na plenárním zasedání. Komise (Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování) zajišťuje výboru sekretariát.

Modus operandi výboru se řídí jednacím řádem, který výbor přijal 18. listopadu 2004 na základě příznivého stanoviska Komise.

Jednací řád rovněž určuje rozhodovací postupy, které má výbor dodržovat při přijímání oficiálního stanoviska. Možnými postupy jsou:

 • řádný rozhodovací postup používaný na plenárních zasedáních. V tomto kontextu stanovisko nebo rozhodnutí může:
  • být přijato jednomyslně, když mluvčí tří zájmových skupin vyjádří naprostý souhlas s projednávanou otázkou,
  • nebo být přijato nadpoloviční většinou hlasů, pokud není dosaženo jednomyslné shody,
 • být přijato urychleným rozhodovacím postupem uplatněným písemným postupem (nutná nadpoloviční většina).

Stanoviska přijatá výborem pro Komisi nejsou závazná.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Používá se od 1. ledna 2004.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2003, kterým se zřizuje Poradní výbor pro bezpečnost a zdraví při práci (2003/C 218/01) (Úř. věst. C 218, 13.9.2003, s. 1–4)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Stanovisko Komise k předloze jednacího řádu Poradního výboru pro bezpečnost a zdraví při práci (KOM(2004) 756 v konečném znění, 17.11.2004)

Poslední aktualizace 30.11.2016

Top