Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Expozice chemickým činitelům

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Expozice chemickým činitelům

Tato směrnice stanoví minimální požadavky na ochranu zaměstnanců před riziky pro jejich bezpečnost a zdraví, které vznikají z účinků chemických látek, s nimiž se mohou na pracovišti setkat. Zavádí limitní hodnoty expozice na pracovišti a preventivní opatření.

AKT

Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).

PŘEHLED

OBLAST PŮSOBNOSTI

Směrnice 98/24/ES se vztahuje na zaměstnance vystavené účinkům nebezpečných chemických látek, pokud jsou její ustanovení příznivější než ustanovení směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům.

Rámcová směrnice 89/391/EHS, která stanoví minimální požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti zaměstnanců při pracovních činnostech s chemickými látkami, se použije v plném rozsahu, aniž jsou dotčena přísnější nebo zvláštní ustanovení této směrnice.

Po schválení nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí bylo nutné sjednotit směrnici z roku 1998 a čtyři další směrnice s těmito novými ustanoveními. Změny byly začleněny do směrnice 2014/27/EU. Ta vymezuje nebezpečné chemické látky a informuje uživatele se souvisejícími riziky prostřednictvím standardních symbolů a označení na etiketách na obalech a v bezpečnostních listech.

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

Hodnocení rizika

Zaměstnavatel musí zjistit, zda se na pracovišti nacházejí nebezpečné chemické látky. Pokud tomu tak je, zhodnotí všechna rizika pro bezpečnost a zdraví zaměstnanců, vyplývající z jejich přítomnosti. Toho hodnocení se musí pravidelně aktualizovat.

Prevence rizik

Zaměstnavatel musí přijmout nezbytná preventivní opatření, aby rizika eliminoval nebo snížil na minimum. Musí zajistit vhodné vybavení a omezit trvání expozice na minimum, zajistit bezpečnou manipulaci, skladování a dopravu nebezpečných chemických látek. Tam, kde je to možné, musí být nebezpečné chemické látky nebo postupy nahrazeny těmi méně nebezpečnými.

Legislativa stanovuje zavedení směrných limitních hodnot expozice na pracovišti.

Nehody, mimořádné události nebo nouze

Zaměstnavatel musí stanovit akční plán, aby v případě nehody byly podniknuty příslušné kroky a informováni dotčení zaměstnanci. Bezpečnostní opatření musí provázet pravidelná praktická cvičení a zaměstnavatel musí zajistit dostatek vhodných prostředků pro první pomoc.

Informování a školení zaměstnanců

Zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanci obdrželi výsledky hodnocení rizika, informace o nebezpečných chemických látkách vyskytujících se na pracovišti a relevantní limitní hodnoty expozice na pracovišti. Musí svým zaměstnancům poskytnout školení a informace o vhodných opatřeních.

RŮZNÁ USTANOVENÍ

Zákazy

Směrnice zakazuje výrobu, zpracování nebo použití některých chemických látek. Ty jsou vymezeny v příloze III. Za jistých okolností mohou být povoleny odchylky, například pro účely vědeckého výzkumu a testování. V takových případech musí zaměstnavatel poskytnout příslušnému orgánu informace, například množství chemického činitele, které bude použito, nebo počet zaměstnanců, kteří by mohli být dotčení.

Zdravotní dohled

Členské státy musí provádět přiměřený zdravotní dohled nad zaměstnanci, jejichž zdraví může být ohroženo. O každém zaměstnanci se musí vést zdravotní záznamy a záznamy expozice.

Závěrečná ustanovení

Každých pět let předloží členské státy Komisi zprávu o praktickém provádění této směrnice.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice Komise 98/24/ES

25.5.1998

5.5.2001

Úř. věst. L 131 ze dne 5.5.1998

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2007/30/ES

28.6.2007

31.12.2012

Úř. věst. L 165 ze dne 27.6.2007

Směrnice 2014/27/EU

25.3.2014

1.6.2015

Úř. věst. L 65 ze dne 5.3.2014

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Úřední věstník L 183 ze dne 29.6.1989).

Směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti (devátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úřední věstník L 245 ze dne 26.8.1992).

Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úřední věstník L 348 ze dne 28.11.1992).

Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků (Úřední věstník L 216 ze dne 20.8.1994).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ESochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS) (kodifikované znění) (Úřední věstník L 158 ze dne 30.4.2004).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. (Úřední věstník L 353 ze dne 31.12.2008).

Poslední aktualizace: 05.05.2014

Top