Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vědecké poradenství pro rybářskou politiku EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Vědecké poradenství pro rybářskou politiku EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2005/629/ES, kterým se zřizuje Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Zřizuje Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství. Výbor poskytuje informace napomáhající Evropské komisi provádět společnou rybářskou politiku (SRP) EU.

Stanoví úlohu, strukturu a postupy pro jmenování členů výboru.

KLÍČOVÉ BODY

Úloha

Komise konzultuje výbor, pokud jde o všechny záležitosti týkající se zachování a řízení živých vodních zdrojů (mořský živočišný a rostlinný život) a zejména o biologická, hospodářská, environmentální, sociální a technická hlediska.

Názor výboru je důležitý pro zajištění toho, aby rybářská politika EU byla udržitelná. Má důležitou úlohu, pokud jde o poradenství v těchto oblastech:

maximální udržitelný výnos (MSY – maximální úroveň úlovku, který lze běžně využívat, aniž by došlo k dlouhodobému vyčerpání rybolovných zdrojů) a

celkový přípustný odlov (TAC – maximální množství určitého druhu ryb, které lze v dané oblasti ulovit za určitou časovou jednotku).

Složení a jmenování

Výbor se skládá z 30 až 35 význačných odborníků a technologů rybolovu v oblasti mořské biologie a ekologie, vědy v odvětví rybářství a hospodářských, statistických a výzkumných otázek spojených s rybolovem.

Členové jsou jmenováni ze seznamu vytvořeného po tom, co Komise na svých internetových stránkách zveřejní otevřenou výzvu k podávání přihlášek. Členové se jmenují na tři roky a členství lze obnovit na další tříleté období.

Po poradě s Komisí může výbor vytvořit vlastní pracovní skupiny, které se věnují určitým otázkám. Zástupci Komise a další externí odborníci mohou navštívit jednání výboru a jednání pracovních skupin.

Jak výbor pracuje

Komise konzultuje výbor v pravidelných intervalech nebo kdykoli to považuje za nezbytné, pokud jde o záležitosti týkající se zachování a řízení živých vodních zdrojů.

Při předkládání návrhů na řízení rybolovu bere v úvahu stanovisko výboru. Výbor také může Komisi předkládat svá stanoviska k záležitostem rybolovu ze své vlastní iniciativy.

Výbor vypracovává výroční zprávu o:

o stavu rybích populací a trendech v odvětví rybolovu se zřetelem k hospodářským dopadům stavu těchto rybích populací,

práci, která byla odvedena za účelem koordinace vědeckého, technického a ekonomického výzkumu v odvětví rybolovu a akvakultury (tj. chovu ryb a měkkýšů).

Jednací řád

Po poradě s Komisí výbor přijímá interní pravidla. Jeho činnost je vedena zásadami excelence, nezávislosti a transparentnosti při zachování důvěrnosti v daňových a obchodních záležitostech. Tato pravidla Komise zveřejňuje na svých internetových stránkách.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 26. srpna 2005.

KONTEXT

Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR)

AKT

Rozhodnutí Komise 2005/629/ES ze dne 26. srpna 2005, kterým se zřizuje Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (Úř. věst. L 225, 31.8.2005, s. 18–22)

Postupné změny rozhodnutí 2005/629/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace 11.01.2016

Top