Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnostní a zdravotní značky na pracovišti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnostní a zdravotní značky na pracovišti

Cílem této směrnice je zavést evropský systém bezpečnostních značek, aby se snížilo riziko pracovních úrazů a nemocí z povolání.

AKT

Směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti (devátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS ) (Úř. věst. L 245 ze dne 26.8.1992) [Viz pozměňovací akt(y)]

PŘEHLED

Směrnice 92/58/EHS zavádí minimální požadavky na bezpečnostní a zdravotní značky na pracovišti . Jedná se například o: umístění a určení nádob a potrubí, protipožárního vybavení, určitých dopravních cest, světelných a zvukových signálů a o zavedení vhodné ústní komunikace a signálů dávaných rukou .

Tato směrnice doplňuje rámcovou směrnici 89/391/EHS o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Tato směrnice se nevztahuje na ustanovení Společenství týkající se uvádění nebezpečných látek nebo přípravků, výrobků nebo vybavení na trh, pokud na ni konkrétně neodkazují jiná ustanovení Evropské unie, ani na značky používané v silniční, železniční, vnitrozemské lodní, námořní nebo letecké dopravě.

Povinnosti zaměstnavatelů

Zaměstnavatelé musí zajistit bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti, pokud rizika nelze vyloučit nebo přiměřeně snížit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními, metodami nebo postupy organizace práce.

Značky užívané pro silniční, železniční, vnitrozemskou vodní, námořní a leteckou dopravu mohou být používány, je-li třeba, i uvnitř podniků nebo závodů pro tyto druhy dopravy.

Doplňující informace

Členské státy mohou za jasně vymezených okolností stanovit určité výjimky.

Zaměstnanci jsou informováni o všech opatřeních, která mají být přijata, a musí získat vhodné školení (podrobné pokyny).

Zaměstnavatelé projednávají se zaměstnanci záležitosti, na které se vztahuje tato směrnice, a umožní účast zaměstnanců.

Úpravy příloh čistě technického rázu přijímá Komise, které je nápomocen výbor (článek 17, směrnice 89/391/EHS).

Každých pět let předloží členské státy Komisi zprávu o praktickém provádění této směrnice. Komise o provádění směrnice pravidelně předkládá zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Hospodářskému a sociálnímu výboru.

Kontext

Tato směrnice nahrazuje směrnici 77/576/ES o bezpečnostních značkách na pracovišti.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 92/58/EHS

22. 7. 1992

24. 6. 1994

Úř. věst. L 245 ze dne 26. 8. 1992

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2007/30/ES

28. 6. 2007

31. 12. 2012

Úř. věst. L 165 ze dne 27. 6. 2007

Směrnice 2014/27/EU

25. 3. 2014

1. 6. 2015

Úř. věst. L 65 ze dne 5. 3. 2014

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o praktickém provádění směrnic v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 92/57/EHS (na dočasných a mobilních staveništích) a 92/58/EHS (bezpečnostní značky na pracovišti) ( KOM(2008) 698v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Komise kladně hodnotí provádění směrnice 92/58/EHS. Většina z 15 členských států Evropské unie totiž aktualizovala své vnitrostátní právní předpisy podle nových pravidel a povinností stanovených směrnicí.

Použití směrnice umožnilo sjednotit vnitrostátní systémy bezpečnostních značek na pracovišti. Komise však poznamenává, že zaměstnanci jsou ještě nedostatečně informováni o pravidlech signalizace a vybízí podniky, aby pokračovaly ve školeních na toto téma.

Poslední aktualizace: 06.05.2014

Top