Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Agentura EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Agentura EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 2062/94 – Agentura EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zřizuje Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jejímž cílem je poskytovat subjektům EU, zemím EU a zájmovým subjektům technické, vědecké a hospodářské informace potřebné v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

KLÍČOVÉ BODY

Úloha

K úkolům agentury patří:

 • shromažďovat a analyzovat technické, vědecké a hospodářské informace o:
  • bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v zemích EU a předávat je subjektům EU, jiným zemím EU a zainteresovaným stranám,
  • výzkumu týkajícím se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a šířit výsledky tohoto výzkumu,
 • dodávat technické, vědecké a hospodářské informace o metodách a nástrojích určených k provádění preventivních činností, zejména malým a středním podnikům, a určovat osvědčené postupy,
 • podporovat a posilovat spolupráci a výměnu v oblasti informací a zkušeností mezi zeměmi EU, včetně informací o vzdělávacích programech,
 • ve spolupráci se zeměmi EU koordinovat informační síť, která zahrnuje agentury a organizace na vnitrostátní úrovni, na úrovni EU (například Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek) a na mezinárodní úrovni, které poskytují tento typ informací a služeb,
 • shromažďovat a poskytovat informace o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pocházející ze třetích zemí a mezinárodních organizací a jim určené (Světová zdravotnická organizace (WHO), Mezinárodní organizace práce (ILO), Panamerická zdravotnická organizace (OPS), Mezinárodní námořní organizace (IMO).

Struktura

 • Rozhodovací a řídící strukturu agentury tvoří řídící rada, předsednictvo a ředitel.
 • Řídící radu tvoří:
  • 1 člen zastupující vládu každé ze zemí EU,
  • 1 člen zastupující organizace zaměstnavatelů z každé ze zemí EU,
  • 1 člen zastupující organizace zaměstnanců z každé země EU a
  • 3 členové zastupující Evropskou komisi
 • Agentura má sídlo v Bilbau ve Španělsku.

Strategie

Agentura vytváří roční programové dokumenty založené na šestileté korporátní strategii. Strategie na období 2014–2020 má šest prioritních oblastí s důrazem na sdílení znalostí v rámci sítí a je v souladu se strategickým rámcem EU pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2014–2020.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Platí ode dne 9. září 1994.

KONTEXT

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci (Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1–7)

Postupné změny a opravy nařízení č. (ES) 2062/94 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014–2020 (COM(2014) 332 final ze dne 6.6.2014)

Poslední aktualizace 05.12.2016

Top