Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropský průzkum jazykových znalostí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropský průzkum jazykových znalostí

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení (KOM(2007) 184 v konečném znění) – standardy pro evropský průzkum jazykových znalostí

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Představuje evropský průzkum s cílem poskytnout zemím, tvůrcům politik, učitelům a odborníkům spolehlivé a srovnatelné údaje o znalostech cizích jazyků v Evropské unii (EU).

KLÍČOVÉ BODY

Testované dovednosti a jazyky

  • V prvním průzkumu se testy zaměřují na čtení, poslech a psaní s cílem změřit celkové znalosti cizích jazyků ve dvou nejčastěji vyučovaných evropských úředních jazycích EU v dané zemi: angličtině, francouzštině, němčině, španělštině a italštině. Ústní projev bude zařazen do dalších kol průzkumu.
  • Testování jiných jazyků může být zahrnuto do prvního kola průzkumu jako vnitrostátní varianta.

Škála úrovně znalostí

Průzkum by měl být založen na nástroji, který by měřil škálu zvyšující se úrovně znalostí od základní úrovně A1 po pokročilou úroveň B2 na stupnici Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Související informace

  • Za účelem shromáždění informací o souvisejících tématech umožňujících rozbor případných faktorů, které mohou mít vliv na jazykové znalosti žáků, jako jsou socioekonomické zázemí a status migranta, bude pro studenty, učitele, ředitele a vlády vytvořen dotazník.
  • Další důležité údaje zahrnují, jestli je učení se cizímu jazyku povinné nebo dobrovolné, má-li učitel oficiální vzdělání pro vyučování jazyků nebo je-li rodilý mluvčí, jsou-li žáci rozdělení podle schopností a jaké je jejich pohlaví.

Soubor testovaných

Cílový soubor je vybrán z žáků zapsaných v posledním ročníku nižšího sekundárního vzdělání (ISCED 2) nebo ve druhém ročníku vyššího sekundárního vzdělání (ISCED 3), není-li druhý cizí jazyk v nižším sekundárním vzdělání vyučován.

Nástroje testování

V průzkumu jsou povoleny počítačové i papírové způsoby testování. Počítačové testování je zemím zpřístupněno, aby jej mohly přizpůsobit domácím potřebám mimo průzkum, a využívá software s otevřeným zdrojovým kódem.

Výdaje

Vnitrostátní výdaje na provedení průzkumu závisí na jeho konečné struktuře. Mezinárodní výdaje, hrazené EU v rámci programu celoživotního učení (2007–2013), zahrnovaly vytváření a koordinaci testů, stanovení vzorku a metod výběru, jakož i rozbor a zpracování výsledků.

Provedení průzkumu

  • Účastnící se země musely zajistit, aby pro provedení průzkumu byly k dispozici potřebné organizační struktury.
  • Komise měla za úkol shromáždit údaje, analyzovat a shrnout konečné výsledky ve spolupráci s Poradním výborem pro evropský ukazatel jazykových znalostí a zúčastněnými zeměmi.

KONTEXT

Znalost cizích jazyků zůstává důležitým prvkem agendy EU pro vzdělávání a je hlavní prioritou programu Erasmus+ a strategie ET 2020 pro spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Více informací najdete v těchto zdrojích:

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Radě – Rámec pro evropský průzkum jazykových znalostí (KOM(2007) 184 v konečném znění, 13.4.2007)

Poslední aktualizace 21.11.2016

Top