Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Celoživotní učení: evropské kvalifikace

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Celoživotní učení: evropské kvalifikace

PŘEHLED DOKUMENTU:

Zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení – Doporučení

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO DOPORUČENÍ?

Vytváří společný plán, známý jako evropský rámec kvalifikací (EQF), který má pomoci zemím EU a jejich vzdělávacím institucím, zaměstnavatelům a jednotlivcům srovnávat kvalifikace v různých systémech vzdělávání a odborné přípravy v EU. Tento nástroj je zásadní pro rozvoj evropského trhu zaměstnanosti.

KLÍČOVÉ BODY

 • EQF umožňuje průhlednější srovnání schopností a kvalifikací, je proto nástrojem na podporu programu Erasmus+. Prostřednictvím standardizované složky EQF také doplňuje Evropské služby zaměstnanosti (EURES) a iniciativu Europass, které pomáhají Evropanům hledat práci nebo vzdělání kdekoli v Evropě.
 • EQF, který zahrnuje vysokoškolské vzdělávání (vysoké školy a podobná zařízení) a odbornou přípravu, pomůže zvýšit mobilitu zaměstnanců a studentů, protože umožní uznávání jejich kvalifikací za hranicemi rodné země.
 • EQF je nástroj opírající se o výsledky učení, a nikoli o trvání studia. Hlavními deskriptory referenční úrovně jsou:
  • dovednosti (schopnost uplatnit znalosti při plnění úkolů a řešení problémů),
  • kompetence (schopnost používat znalosti nebo dovednosti v situacích při práci nebo studiu) a
  • znalosti.
 • Jádrem EQF je osm referenčních úrovní popisujících, co dotyčná osoba zná, čemu rozumí a co je schopna vykonávat. Například úroveň 1 (základní všeobecné znalosti) by se vztahovala na osobu bez vzdělání či odborné přípravy, zatímco úrovně 8 (znalosti na špičkové úrovni) by dosáhla osoba s akademickým titulem doktor.
 • EQF nemá nahradit vnitrostátní rámce kvalifikací (NQF), ale spíše usnadnit jejich vzájemnou spolupráci. V každé zemi, která se účastní EQF, se zřídilo koordinační středisko, které koordinuje provádění na vnitrostátní úrovni a poskytuje informace o vztahu NQF a EQF.

KONTEXT

V roce 1999 Boloňská deklarace podpořila mobilitu a transparentnost ve vzdělávání v EU. Od té doby boloňský proces přibližuje EU ke srovnatelnému, kompatibilnímu a soudržnému systému pro vysokoškolské vzdělávání, což vyvolalo potřebu podobných aktivit i pro odbornou přípravu.

AKT

Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení (Úř. věst. C 111, 6.5.2008, s. 1–7)

Poslední aktualizace 12.01.2016

Top