Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zlepšování kvality vzdělávání učitelů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zlepšování kvality vzdělávání učitelů

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení (KOM(2007) 392 v konečném znění) – zlepšování kvality vzdělávání a odborné přípravy učitelů

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Toto sdělení má za cíl zhodnotit vzdělávání a odbornou přípravu učitelů v EU a navrhnout kroky na úrovni zemí EU a to, jak by je mohla EU podpořit.

KLÍČOVÉ BODY

Učitelé mají zásadní úlohu při pomáhání lidem v rozvíjení jejich předpokladů, naplňování potenciálu a získání široké škály znalostí a dovedností, které budou jako občané a pracovníci potřebovat.

Sdělení zdůrazňuje velké rozdíly ve standardech a praxi vzdělávání učitelů v různých zemích EU, např. v minimální době ročně vyhrazené pro povinnou další odbornou přípravu při zaměstnání, jakož i v podpoře a vedení, které se nabízejí začínajícím učitelům.

Evropská komise úzce spolupracuje se zeměmi EU, aby jim pomohla modernizovat politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Jejím cílem je náležitě kvalifikovaná, mezinárodně mobilní profese, kde jsou učitelé podporováni v tom, aby pokračovali ve svém profesním rozvoji po celou dobu své kariéry při partnerské spolupráci s širší komunitou. Komise navrhuje zemím EU tyto politické kroky:

Celoživotní učení

Celoživotní profesní rozvoj učitelů by měl být koordinován na vnitrostátní úrovni a dostatečně financován. Opatření v této oblasti by měla zahrnovat programy uvedení do praxe, odborný dohled, diskusi o potřebách odborné přípravy a rozvoje.

Nezbytné dovednosti

Učitelé musí mít plný rozsah vědomostí o předmětu, který vyučují, a musí disponovat postoji a dovednostmi k tomu, aby pomáhali mladým lidem rozvíjet jejich plný potenciál, rozeznali zvláštní potřeby každého žáka a reagovali na ně uplatněním široké palety strategií výuky.

Reflektivní praxe a výzkum

Učitelé by měli být schopni zodpovídat za vlastní učení se, podobně jako pomáhají mladým lidem přijmout odpovědnost za to jejich. To předpokládá, že budou neustále systematicky reflektovat svoji praxi a podnikat výzkum na úrovni tříd.

Kvalifikace

Vzhledem ke složitosti nároků, které jsou na učitele kladeny, a rozsahu vědomostí a dovedností, které musejí obsáhnout, by země EU měly zvážit přechod k uplatňování politiky požadující kvalifikaci na vyšší úrovni, kterou již některé země přijaly.

Vzdělávání učitelů v systému vyššího vzdělávání

Programy vzdělávání učitelů by měly být dostupné (kromě bakalářského) na magisterském a doktorském stupni vyššího vzdělávání a měly by se zlepšit vazby mezi vzdělavateli učitelů, učiteli z praxe, světem práce a dalšími institucemi. Ti, kdo zodpovídají za vzdělávání učitelů, by měli mít praktickou zkušenost výuky ve třídách a měli by dosahovat velmi vysoké úrovně dovedností, postojů a schopností, které se požadují po učitelích.

Výuka ve společnosti

Učitelé by měli plně odrážet různorodost společnosti, v níž působí, pokud jde o kulturu, mateřský jazyk, pohlaví a nezpůsobilosti, a země EU by měly odstranit překážky, které tomu brání.

Proto Komise navrhuje, že sama:

  • bude pokračovat v úsilí o zlepšení vzdělávání učitelů,
  • vyvine lepší způsoby měření pokroku,
  • bude sdílet poznatky a podporovat jejich efektivní využití,
  • zhodnotí dosažený pokrok a předloží další návrhy.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o zlepšování kvality vzdělávání učitelů (KOM(2007) 392 v konečném znění, 3.8.2007)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Závěry Rady ze dne 26. listopadu 2009 o profesním rozvoji učitelů a vedoucích pracovníků škol (Úř. věst. C 302, 12.12.2009, s. 6–9)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Přehodnocení vzdělávání: investice do dovedností pro dosažení lepších socioekonomických výsledků (COM(2012) 669 final, 20.11.2012)

Pracovní dokument útvarů Komise týkající se podpory pedagogických povolání v zájmu lepších výsledků učení přiložený k dokumentu sdělení Komise – Přehodnocení vzdělávání: investice do dovedností pro dosažení lepších socioekonomických výsledků (SWD(2012) 374 final, 20.11.2012)

Závěry Rady ze dne 20. května 2014 o účinném vzdělávání učitelů (Úř. věst. C 183, 14.6.2014, s. 22–25)

Poslední aktualizace 18.12.2016

Top